361-0102/01 – Thermodynamics ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- První zákon termodynamiky pro uzavřenou soustavu. Základní zákony a rovnice stavu ideálního plynu, Avogadrův zákon. - Vratné změny ideálního plynu, p-v diagram. Vztahy mezi určovacími veličinami stavu, vykonaná práce, jednorázová a technická, sdělené teplo. - Tepelné oběhy: práce a termická účinnost oběhu, oběhy přímé a obrácené.Druhý zákon termodynamiky Entropie, průběh změn stavu v diagramu T-s. - Porovnávací oběhy spalovacích motorů. Ideální a skutečný oběh, výkon. Porovnávání oběhů. - Rovnotlaké spalovací turbíny. karnotizace oběhu spalovací turbíny. Skutečná účinnost a výkon tepelných motorů. - Stroje na stlačování a dopravu vzdušin. Jednostupňová komprese v chlazeném a nechlazeném stupni. Komprese vícestupňová. Příkon kompresoru. - Zjednodušený výpočet pro reálný plyn. Směsi plynů: základní vztahy, zadávání směsi, určení nejdůležitějších veličin. Adiabatické míšení plynů. - Termodynamické vlastnosti plynů a par. Clapeyronova-Clausiova rovnice. Parní tabulky, diagramy T-s a i-s. - Nejdůležitější vratné změny stavu páry. Škcení páry. Ideální oběh parních zařízení, způsoby zvyšování jeho účinnosti. Skutečná účinnost parních centrál. - Vlhké technické plyny a jejich směsi. Vlhký vzduch: základní pojmy a vztahy, Molierův diagram vlhkého vzduchu. Vlhčení plynů kapalinou a parou. - Stacionární proudění plynů a par. První zákon termodynamiky pro otevřenou soustavu. Výtoková rychlost při podkritickém izoentropickém proudění. - Nadkritické proudění, Lavalova dýza. Skutečná výtoková rychlost a protékající množství. Výtok vzdušin strany při malém rozdílu tlaků. Difuzory. - Stacionární vedení a prostup tepla neomezenou stěnou rovinnou a válcovou. - Určování povrchových teplot a teplot mezi vrstvami. - Výměníky tepla. Základ tepelného výpočtu rekuperativních výměníků tepla, rovnice tepelné bilance a sdílení tepla, určení středního rozdílu teplot.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner