361-0305/02 – Primary Energy Sources (PEZ)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits3
Subject guarantorIng. Jan Koloničný, Ph.D.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

prohloubení znalostí

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Studenti si osvojí své základní znalosti o vědomosti týkající se významu energie pro lidstvo, způsobu získávání, využívání a transformování různých druhů energií. Získají znalosti o nejvíce využívaných zdrojích energie v současnosti a o možnostech v budoucnosti. Důraz je kladen na účinnost a ekologické aspekty provozu těchto energetických zařízení, ale zároveň také na spojitou oblast ekonomické rentability. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat v podnicích energetického strojírenství, v řízení provozu energetiky, ve státní správě, ve výzkumu a vývoji, apod.

Compulsory literature:

[1] NOSKIEVIČ P., KAMINSKÝ J. Využití energetických zdrojů. 1.vydání, VŠB Ostrava [2] 1996. KUBÍN M. Energetika na prahu 21.slotetí. Jihomoravská energetika a.s., 2000. [3] DVOŘÁK L. Zdroje a přeměny energie. Praha : ČVUT, 1990. [4] LIBICH V. Zdroje a přeměna energie. Brno : VUT, 1983. [5] ČERNÝ V a kol. Parní kotle. 1.vydání. Praha : SNTL, 1983. [6] KADRNOŽKA, J. Tepelné elektrárny a teplárny. Praha : SNTL, 1984. [7] Motlík, J. a kol.: Obnovitelné zdroje energie v České republice. ČEZ Praha 2003 [8] www.wikipedia.org

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Verze ukončena k 2002/2003.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner