361-0311/06 – Provoz energetických strojů (PES)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Tomáš Výtisk, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VYT20 Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Orientovat se v systému vědního oboru "Energetika". Identifikovat a popsat základní transformační děje a zákony termomechaniky. Popsat procesy, které charakterizují transformaci energie v energetických strojích. Porovnat výhodnost energetických transformací pro jednotlivé stroje. Popsat základní ekonomická kriteria hodnocení energetických přeměn.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který velmi úzce navazuje na předměty termomechanika, fyzika a hydromechanika. Studenti si osvojí své základní znalosti o vědomosti z oblasti transformací energie ve spalovacích zařízeních, kompresorech, čerpadlech, turbínách, spalovacích zařízeních či výměnících. Tvůrčí myšlení je dále komplexně rozvíjeno při teoretických výpočtech jednotlivých součástí těchto energetických strojů. Nedílnou součástí výuky jsou praktická měření energetických veličin na měřících laboratorních tratích. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat jako provozovatel těchto energetických zařízení se znalostí jak technických tak i ekonomických kategorií a minimálním narušení životního prostředí.

Povinná literatura:

KALČÍK, J. Technická termodynamika. Nakladatelství Československé akademie věd. Praha, 1963. ŠTROFFEK, E. a kol. Čerpacie a vzduchotechnická zariadenia. Bratislava, ALFA, 1991. KAMINSKÝ, J., KOLARČÍK, K., PUMPRLA, O. Kompresory. 1.vyd. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2004.122 s. ISBN 80-248-0704-1.

Doporučená literatura:

KADRNOŽKA, J. Lopatkové stroje. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2003. ISBN 80-7204-297-1. KADRNOŽKA, J. Tepelné turbíny a turbokompresory. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2004. ISBN 80-7204-346-3. KADRNOŽKA, J. Tepelné elektrárny a teplárny. Praha, SNTL, 1984. ŠČEGLAJEV, V. Parní turbíny. Praha, SNTL, 1983. BEČVÁŘ, J. Tepelné turbíny. Praha, SNTL, 1968.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dotazy během přednášky. Kontrola znalostí písemnou formou na cvičeních. Výsledky experimentálních cvičení v laboratořích. Prezentace ve cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, opakování termomechaniky a hydromechaniky, energie, zdroje, energetika, dělení energetických strojů a jejich použití. 2. Objemové kompresory - popis činnosti, rozdělení, typy, hlavní parametry, teoretické základy přeměny energií v ideálním a skutečného kompresoru. 3. Pístové, rotační a šroubové kompresory - schema, popis činnosti, rozdělení, typy, hlavní parametry. Měření výkonnosti a energetických charakteristik. Regulace. 4. Proudové kompresory, schema, popis činnosti, hlavní parametry. 5. Dynamické kompresory - radiální turbokompresory, popis, transformace energií, tvary lopatek rotoru a jejich vliv na stavbu strojů, účinnosti. 6. Dynamické kompresory - axiální turbokompresory, transformace energie, trojúhelníky rychlostí, transformace energie v i-s diagramu. 7. Čerpadla, transformace energie, geodetické výšky, celková dopravní výška, manometrická výška, mezná sací výška. 8. Paralelní a seriová spolupráce dynamických strojů, pracovní bod. 9. Rankin - Clausiův parní oběh, i-s a T-s diagram, zvyšování účinnosti. 10. Tepelné turbíny - axiální, elementární stupeň, princip činností, transformace energií, druhy stupňů - rovnotlaký, přetlakový, rychlostní a jejich použití. 11. Tepelné turbíny - radiální, princip činností, transformace energie. 12. Příslušenství, kondenzace, vývěvy, chladící věže. 13. Spalovací turbíny, tepelné oběhy, princip, části zařízení. 14. Paroplynové cykly.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku