361-0377/07 – Odpadové hospodářství (OdpH)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Veronika Sassmanová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUH20 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
SAS027 Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí své základní znalosti o způsobech nakládání s odpady, jejich specifik, cest ke snižování škodlivého vlivu na životní prostředí. Tvůrčí myšlení je dále komplexně rozvíjeno při teoretických výpočtech možných opatření. Důraz je kladen na ekonomické a ekologické aspekty jednotlivých procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Odpadní látky, druhy a zdroje vzniku. Legislativa související s problematikou nakládáním s odpadem. Skládkování odpadů. Konstrukce moderních skládek. Kompostování. Recyklace odpadů, meze recyklace. Definice a rozdíly mezi druhy odpadů a metodami nakládání s nimi. Hodnocení a stanovení rizik. Termická likvidace odpadů. Fluidní spalování. Roštové a rotační pece. Dřevní odpad. Radioaktivní odpady. Nemocniční a toxický odpad.Nemocniční odpad. Moderní spalovna průmyslového odpadu. Moderní spalovna komunálního odpadu. Zachycení oxidů síry, dusíku, halogenů, těžkých kovů a par.

Povinná literatura:

JUCHELKOVÁ, D.: Likvidace a využití odpadů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. HERČÍK, M., LAPČÍK, V.: Ochrana životního prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1993. Ročenky Ministerstva životního prostředí České republiky Aktuální internetové informace (http://www.env.cz, http://www.topinfo.cz, http://www.skladka.cz, http://biom.ecn.cz) TÖLGYESSY, J., PIATRIK, M.: Ochrana prostredia v priemysle. Bratislava: VTEL, 1989. NOSKIEVIČ, P., JUCHELKOVÁ, D. A KOL: Biomasa a její energetické využití. Ostrava: Phare - VŠB-TU Ostrava,1998. JUCHELKOVÁ, D.: Alternativní paliva. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, – v přípravě.

Doporučená literatura:

NOSKIEVIČ, P., JUCHELKOVÁ, D. A KOL: Biomasa a její energetické využití. Ostrava: Phare - VŠB-TU Ostrava,1998. JUCHELKOVÁ, D.: Alternativní paliva. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, – v přípravě.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace, prezentace, příprava projektu, účast na odborných exkurzích v rámci studované problematiky. Předmět bude ukončen písemnou a ústní zkouškou.

E-learning

Povinná literatura: Handbook of Biomass, Sjaak van Loo and Jaap Koppejan (eds), Twente University Press, Enschede, 2002. http://www. Ieabioenergy.com THOMÉ-KOZMIENSKY, K., J., THIEL, S. Waste management. TK-Vlg, 2014. 580 s. ISBN 3944310152. Doporučená literatura: BILITEWSKI, Bernd, Georg HÄRDTLE a Klaus MAREK. Waste management. Berlin: Springer-Verlag, 1997. ISBN 3-540-59210-5. BASU, Prabir. Biomass gasification and pyrolysis: practical design and theory. Amsterdam: Elsevier, 2010. ISBN 978-0-12-374988-8. EDITED BY KEITH WALDRON. Handbook of waste management and co-product recovery in food processing. Cambridge: Woodhead, 2007. ISBN 9781845690250. KLASS, Donald L. Biomass for renewable energy, fuels, and chemicals. San Diego: Academic Press, 1998. ISBN 9780124109506. HORNUNG, Andreas, ed. Transformation of biomass: theory to practice. Chichester: Wiley, 2014. ISBN 978-1119973270.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Anotace: Studenti daného předmětu budou seznámeni se základními pojmy z oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady a s právními předpisy ČR a EU v této studované oblasti. Pozornost bude ve výuce dále věnována znečišťujícím látkám, produkci a nakládání s vybranými odpady, vzniku a výskytu vybraných odpadů, jejich využívání a základním technologiím a principům pro jejich zpracování. Osnova: 1. Základy odpadového hospodářství – základní pojmy, druhy a kategorizace odpadů. 2. Legislativa a právní předpisy ČR a EU související s problematikou odpadového hospodářství a nakládání s odpady. 3. Produkce a nakládání s vybranými odpady v ČR a zahraničí. 4. Odpady – definice, rozdíly mezi odpady, metody nakládání s odpady a jejich priority. 5. Nebezpečné odpady (nemocniční, radioaktivní, toxický) - hodnocení a stanovení rizik. 6. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek – oxidy síry, dusíku, halogeny, těžké kovy, sloučeniny kyslíku a uhlíku. 7. Zdroje a výskyt odpadů. 8. Způsoby materiálového využívání vybraných odpadů - recyklace a regenerace odpadů. 9, 10. Skládkování - zásady řízeného skládkování, druhy odpadů, které lze ukládat na skládky, druhy skládek. Skupiny skládek dle platné legislativy. Poplatky za ukládání odpadů na skládky. Finanční rezerva na asanaci, rekultivaci a následnou péči o skládku. Konstrukce moderních skládek. 11. Základní technologie a principy zpracování odpadů – úvod do problematiky. 12. Biologické metody zpracování odpadů - Kompostování. 13. Termická likvidace odpadů – spalování, roštové a rotační pece, dřevní odpady. 14. Moderní spalovny komunálního a průmyslového odpadu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  10
        Zkouška Zkouška 60  41
Rozsah povinné účasti: min. 80% účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí TOP P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí PEZ P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí TOP P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí PEZ P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí TOP P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí PEZ P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku