361-0505/01 – Parní kotle I (PK1)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav VilimecGarant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Vilimec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON320 Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D.
STA19 Ing. Michal Stáňa, Ph.D.
STA62 Ing. Kamil Stárek
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty se základy stavby parních kotlů a jejich zapojení v energetických centrálách

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

V rámci tohoto předmětu získají studenti základní přehled o celkové problematice parních kotlů, jejich základních částí a seznámí se se základními zákonitostmi ohledně jejich parametrů a výpočetních postupech při návrhu základních komponent.

Povinná literatura:

VILIMEC, L.: Stavba kotlů I. Skripta VŠB-TU Ostrava. 2002. ISBN 80-248-0076-4 ČERNÝ, V. a kol.: Parní kotle. Praha: SNTL Technický průvodce 32, 1983. DLOUHÝ, T.: Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Skripta ČVUT Praha. 2002. ISBN 80-01-03757-7

Doporučená literatura:

VILIMEC, L.: Stavba kotlů II. Skripta VŠB – TU Ostrava. 2008. ISBN 978-80-248-1716-3 http://projekty.fs.vsb.cz/414?ucebni-opory

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. týden 1. Primární energie, její transformace na el. energii a teplo, účinnost transformace. 2. Schéma transformace primární energie v kotli, tok pracovního média a látek v kotli. 2. týden 1. Kotle pro elektrárenské bloky a teplárny, charakteristické znaky kotlů. 2. Speciální kotle, spalování alternativních paliv, využívání odpadního tepla, charakteristické znaky kotlů. 3. týden 1. Dělení kotlů podle pracovního média, kotle s přirozenou cirkulací a kotle s nucenou cirkulací. 2. Kotle průtočné, s pohyblivým a pevným koncem odpařování. 4. týden 1. Dělení kotlů podle spalovaného paliva a typu uhniště, kotle s roštovým ohništěm. 2. Kotle s práškovým ohništěm, typy provedení a uspořádání přípravy paliva. 5. týden 1. Kotle s granulačním ohništěm, jejich typy a provedení, kotle s výtavným ohništěm, typy a provedení. 2. Kotle s fluidním ohništěm, princip funkce a jejich typy, aditivní odsiřování. 6. týden 1. Fluidní ohniště se škvárující a neškvárující FV, jejich typy a provedení, Ignifluid 2. Fluidní ohniště se stacionární FV pro spalování a zplyňování paliva, typy a provedení. 7. týden 1. Ohniště s cirkulující FV, princip, možnosti a jejich dělení. 2. Typy a provedení kotlů s cirkulující FV. 8. týden 1. Kotle na spalování plynu a oleje, jejich typy a provedení. 2. Speciální kotle, spalovaní alter. paliv (biuomasda, odpady), kotle na odpadní teplo. 9. týden 1. Vliv parametrů paliva na konstrukci kotle, abraze, zanášení, struskování. 2. Emise, chlorová koroze a nízkoteplotní koroze. 10. týden 1. Zásady návrhu výparníku s přirozenou cirkulací, vliv tlaku na vyložení výparníku. 2. Výparník s nucenou cirkulací, stabilita proudění, charakteristiky výparníku. 11. týden 1. Přehřívák páry, EKO, důvod jejich zařazení, sitouvání v kotli. 2. Ohřívák vzduchu, důvody jeho zařazení, typy provedení a jejich uspořádání v kotli. 12. týden 1. Vliv parametrů páry a požadopvaných vlastností na koncepci a konstrukci kotlů. 2. Tepelný výpočet kotle, postup při návrhu kotle a přepočtech. 13. týden 1. Regulační okruhy kotle, regulace výkonu. 2. Regulace teploty páry vysokotlaké. 14. týden 1. Regulace teploty páry nízkotlaké. 2. regulace hladiny v bubnu (napájení), regulace spalování a podtlaku Cvičení: 1. Tepelná bilance kotle (program). 2. Účinnost parního kotle. 3. Konstrukce stěn parního kotle, jejich vývoj, návrh membránových stěn. 4. Návrh vyztužení a zavěšení membránových stěn, konstrukce průchodů. 5. Bilance mlýna (program). 6. Bilance ohniště se stacionární FV, spalování a zplyňování (program). 7. Bilance vzduchu a popela v kotli. 8. Průběh tlaku spalin a vzduchu. Kotle podtlakové a přetlakové, výpočet tlakových a tahových ztrát. 9. Kontrola zadaného paliva a stanovení výpočtového palïva (program). 10. Parní bilance bubnu, návrh přirozené cirkulace (program). 11. Bilance přehříváku, EKA a vstřiku, zásady konstrukce (program). 12. Bilance ohříváku vzduchu, zásady konstrukce (program) 13. Výpočet ohniště a teplosměnných ploch. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0
                Projekt Projekt 20  0
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 80  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku