361-0505/03 – Parní kotle I (PK1)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav VilimecGarant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Vilimec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON320 Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D.
SZE75 Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty se základy stavby parních kotlů a jejich zapojení v energetických centrálách

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

V rámci tohoto předmětu získají studenti základní přehled o celkové problematice parních kotlů, jejich základních částí a seznámí se se základními zákonitostmi ohledně jejich parametrů a výpočetních postupech při návrhu základních komponent.

Povinná literatura:

VILIMEC, L.: Stavba kotlů I. Skripta VŠB-TU Ostrava. 2002. ISBN 80-248-0076-4 ČERNÝ, V. a kol.: Parní kotle. Praha: SNTL Technický průvodce 32, 1983. DLOUHÝ, T.: Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Skripta ČVUT Praha. 2002. ISBN 80-01-03757-7

Doporučená literatura:

VILIMEC, L.: Stavba kotlů II. Skripta VŠB – TU Ostrava. 2008. ISBN 978-80-248-1716-3 http://projekty.fs.vsb.cz/414?ucebni-opory

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dotazy během přednášky. Kontrola znalostí písemnou formou na cvičeních. Výsledky experimentálních cvičení v laboratořích. Prezentace na semináři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení s min. 80% presentací. Zpracování zadaných tématických úkolů. Obhajoba semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Primární energie fosilních paliv, její transformace na energii elektrickou a teplo, účinnost transformace. 2. Kotle pro elektrárenské bloky a teplárny, charakteristické znaky kotlů. Speciální kotle, spalování alternativních paliv, využívání odpadního tepla, HRSG kotle, charakteristické znaky kotlů. 3. Dělení kotlů podle pracovního média, kotle s přirozenou cirkulací a nucenou cirkulací a kotle průtočné. 4. Zásady funkce a návrhu výparníku s přirozenou cirkulací, výparník průtočný, stabilita proudění. 5. Spalování, zásady z hlediska tvorby NOx, primární opatření. SNCR a SCR, princip funkce a jejich použití. 6. Dělení kotlů podle spalovaného paliva a typu ohniště, kotle s roštovým ohništěm. Kotle s práškovým ohništěm, typy provedení a uspořádání přípravy paliva. 7. Kotle s granulačním ohništěm a výtavným ohništěm, jejich typy, provedení a zásady konstrukce. 8. Kotle s fluidním ohništěm, princip funkce. Fluidní vrstva, škvárující a neškvárující, stacionární a cirkulující. 9. Kotle s neškvárující fluidní vrstvou, kotle se stacionární fluidní vrstvou, rozsah použití, možnosti regulace výkonu, aditivní odsiřování. 10. Kotle s cirkulující fluidní vrstvou, jejich typy a regulace teploty vrstvy. Koncepce jejich uspořádání a najíždění. 11. Kotle na spalování plynu a oleje, jejich typy a provedení. Kotle na spalování alternativních paliv, biomasa, komunální odpady, kotle na odpadní teplo, kotle HRSG. 12. Přehřívák páry a ohřívák vody, typy podle konstrukce, zapojení a řazení, charakteristika přehříváku. Základní bilance a možnosti regulace teploty páry. 13. Ohřívák vzduchu, důvody jeho vzniku, typy ohříváků rekuperativních a typy ohříváků regenerativních. 14. Abraze a koroze, opatření proti abrazi. Koroze nízkoteplotní a vysokoteplotní, chloridová koroze. Opatření proti korozi nízkoteplotní, opatření proti korozi chloridové.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - P - cs 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok