361-0505/05 – Parní kotle I (PK1)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav VilimecGarant verze předmětuIng. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON320 Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D.
SZE75 Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty se základy stavby parních kotlů a jejich zapojení v energetických centrálách

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

V rámci tohoto předmětu získají studenti základní přehled o celkové problematice parních kotlů, jejich základních částí a seznámí se se základními zákonitostmi ohledně jejich parametrů a výpočetních postupech při návrhu základních komponent.

Povinná literatura:

VILIMEC, L.: Stavba kotlů I. Skripta VŠB-TU Ostrava. 2002. ISBN 80-248-0076-4 ČERNÝ, V. a kol.: Parní kotle. Praha: SNTL Technický průvodce 32, 1983. DLOUHÝ, T.: Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Skripta ČVUT Praha. 2002. ISBN 80-01-03757-7

Doporučená literatura:

VILIMEC, L.: Stavba kotlů II. Skripta VŠB – TU Ostrava. 2008. ISBN 978-80-248-1716-3 http://projekty.fs.vsb.cz/414?ucebni-opory

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dotazy během přednášky. Kontrola znalostí písemnou formou na cvičeních. Výsledky experimentálních cvičení v laboratořích. Prezentace na semináři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení s min. 80% presentací. Zpracování zadaných tématických úkolů. Obhajoba semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Primární energie fosilních paliv, její transformace na energii elektrickou a teplo, účinnost transformace. 2. Kotle pro elektrárenské bloky a teplárny, charakteristické znaky kotlů. Speciální kotle, spalování alternativních paliv, využívání odpadního tepla, HRSG kotle, charakteristické znaky kotlů. 3. Dělení kotlů podle pracovního média, kotle s přirozenou cirkulací a nucenou cirkulací a kotle průtočné. 4. Zásady funkce a návrhu výparníku s přirozenou cirkulací, výparník průtočný, stabilita proudění. 5. Spalování, zásady z hlediska tvorby NOx, primární opatření. SNCR a SCR, princip funkce a jejich použití. 6. Dělení kotlů podle spalovaného paliva a typu ohniště, kotle s roštovým ohništěm. Kotle s práškovým ohništěm, typy provedení a uspořádání přípravy paliva. 7. Kotle s granulačním ohništěm a výtavným ohništěm, jejich typy, provedení a zásady konstrukce. 8. Kotle s fluidním ohništěm, princip funkce. Fluidní vrstva, škvárující a neškvárující, stacionární a cirkulující. 9. Kotle s neškvárující fluidní vrstvou, kotle se stacionární fluidní vrstvou, rozsah použití, možnosti regulace výkonu, aditivní odsiřování. 10. Kotle s cirkulující fluidní vrstvou, jejich typy a regulace teploty vrstvy. Koncepce jejich uspořádání a najíždění. 11. Kotle na spalování plynu a oleje, jejich typy a provedení. Kotle na spalování alternativních paliv, biomasa, komunální odpady, kotle na odpadní teplo, kotle HRSG. 12. Přehřívák páry a ohřívák vody, typy podle konstrukce, zapojení a řazení, charakteristika přehříváku. Základní bilance a možnosti regulace teploty páry. 13. Ohřívák vzduchu, důvody jeho vzniku, typy ohříváků rekuperativních a typy ohříváků regenerativních. 14. Abraze a koroze, opatření proti abrazi. Koroze nízkoteplotní a vysokoteplotní, chloridová koroze. Opatření proti korozi nízkoteplotní, opatření proti korozi chloridové.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.