361-0507/01 – Kompresory, ventilátory a čerpadla (KVC)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAM30 prof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc.
KOL10 doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Orientovat se v oblastech pracovního nasazení kompresorů a čerpadel. Popsat procesy, které charakterizují transformaci energie v kompresorech a čerpadlech. Popsat základní energetická a ekonomická kriteria hodnocení energetických přeměn. Diskuse nad ekonomickými a environmentálními následky procesů transformace energie. Návrh řešení komplexu řízení energetických procesů v kompresorových a čerpadlových stanicích.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který velmi úzce navazuje na předměty termomechanika, fyzika a hydromechanika. Studenti si osvojí své základní znalosti o vědomosti z oblasti transformací energie v pístových, proudových a dynamických kompresorech, ventilátorech a objemových a dynamických čerpadlech. Tvůrčí myšlení je dále komplexně rozvíjeno při teoretických výpočtech jednotlivých součástí těchto energetických strojů. Nedílnou součástí výuky jsou praktická měření energetických vlastností na měřicích laboratorních tratích. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat jako projektant těchto energetických zařízení resp. jako jejich provozovatel se znalostí jak technických tak i ekonomických kategorií a minimálním narušení životního prostředí.

Povinná literatura:

KAMINSKÝ, J., KOLARČÍK, K., PUMPRLA, O.: Kompresory. VŠB-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0704-1. KADRNOŽKA, J.: Lopatkové stroje. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2003. ISBN 80-7204-297-1. KADRNOŽKA, J.: Tepelné turbíny a turbokompresory. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2004. ISBN 80-7204-346-3.

Doporučená literatura:

SÝKORA, V.: Teorie proudových strojů. Praha, ČVUT, 1991. KALČÍK, J.: Technická termodynamika. Nakladatelství Československé akademie věd. Praha, 1963. ŠTROFFEK, E. a kol.: Čerpacie a vzduchotechnická zariadenia. Bratislava, ALFA, 1991. KAMINSKÝ, J., KOLARČÍK, K.: Kompresory. VŠB-TU Ostrava, 2006. Dostupný na: http://www1.vsb.cz/ke/vyuka/PS/kompresory-skripta.pdf CHLUMSKÝ, V.: Kompresory. Praha : SNTL, 1978. BUDLOVSKÝ, J.: Tepelné turbíny a turbokompresory. Praha : ČVUT, 1987. KONKA, K. H.: Schraubenkompressoren. Düsseldorf : SNTL, 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dotazy během přednášky. Kontrola znalostí písemnou formou na cvičeních. Výsledky experimentálních cvičení v laboratořích. Prezentace na semináři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení s min. 80% presentací. Zpracování zadaných tématických úkolů. Obhajoba semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu 1 Úvod, opakování termomechaniky a hydromechaniky, dělení energetikých strojů a jejich použití. 2 Teorie proudových kompresorů ideálních , schema, popis činnosti, zjednodušující parametry. 3 Proudění plynů a par dýzami, reheat factor, výpočet hlavních rozměrů dýz, kritické hodnoty, vliv protitlaku. 4 Teorie proudových kompresorů skutečných, teorie mezní vrstvy. 5 Ideální stupeň radiálních kompresorů, popis, transformace energií, Eulerova rovnice, 6 Skutečný stupeň radiálních kompresorů, tvary lopatek rotoru a jejich vliv na stavbu strojů, účinnosti, pompáž, i-s diagram, energetické charakteristiky. . 7 Lopatkové mříže axiálních kompresorů, základní parametry, metody řešení, úhly proudu, síly působící na profil. 8 Ideální stupeň axiálního kompresoru, transformace energií, Eulerova rovnice, energetické charakteristiky, trojúhelníky rychlostí. 9 Skutečný stupeň axiálního kompresoru, ztráty, účinnosti transformace energií v i-s diagramu, energetické charakteristiky. 10 Ventilátory: axiální s řazením stupně R+S, VS+R, protiběžné rotory, radiální, diagonální Schichtův a Eckův 11 Praktický provoz kompresorových stanic, měření, vlhkost vzduchu 12 Čerpadla: Teorie. Geodetické výšky, celková dopravní výška, manometrická výška, mezná sací výška čerpadla. Transformace energií. 13 Čerpadla: provozní měření, energetické charakteristiky 14 Paralelní a seriová spolupráce dynamických strojů, pracovní bod, ... Regulace výkonnosti

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku