361-0522/06 – Procesní chemie v energetice (PCHE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Zbyszek Szeliga, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAR0081 prof. Ing. Milan Čárský, CSc.
SZE75 Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá základními chemickými procesy relevantními především v energetice spalování fosilních paliv, dále pak energetice alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Předmět je zaměřen na popis a pochopení základních chemických procesů v provozu vybraných zařízení, jejich vlivu na životní prostředí, procesy minimalizace škodlivých vlivů. Student po absolvování předmětu bude schopen řešit: Bilanční výpočty v souvislosti se spalováním paliv, bilanční výpočty pro technologie redukce emisí, hodnotit tvorbu a redukci emisí. Aplikovat výpočty termochemické, pracovat s pojmy reakční a slučovací teplo, chemická rovnováha, chemický potenciál, kinetika chemických reakcí. Hodnotit podmínky pro výběr a provoz metod minimalizace emisí na konkrétních energetických zdrojích. Pro následnou aplikaci konkrétních znalostí v praxi, v energetice spalování fosilních paliv, je v předmětu pracováno s tématickými okruhy spalování a tvorba plynných emisí, procesy minimalizace emisí SO2, NOx a dalších škodlivin ze spalin, metody primární a sekundární redukce emisí ve spalinách. Pro orientaci v problematice současných technologiích čištění spalin a aplikaci získaných poznatků je student seznámen s popisy jednotlivých metod, popisy současných technologických řešení odsiřování a denitrifikace. Získá informace, znalosti z oblasti analytických metod v energetice, klasické analýzy, analyzátorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základními chemickými procesy relevantními především v energetice spalování fosilních paliv, dále pak energetice alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Předmět je zaměřen na popis a pochopení základních chemických procesů v provozu vybraných zařízení, jejich vlivu na životní prostředí, procesy minimalizace škodlivých vlivů. Student po absolvování předmětu bude schopen řešit: Bilanční výpočty v souvislosti se spalováním paliv, bilanční výpočty pro technologie redukce emisí, hodnotit tvorbu a redukci emisí. Aplikovat výpočty termochemické, pracovat s pojmy reakční a slučovací teplo, chemická rovnováha, chemický potenciál, kinetika chemických reakcí. Hodnotit podmínky pro výběr a provoz metod minimalizace emisí na konkrétních energetických zdrojích. Pro následnou aplikaci konkrétních znalostí v praxi, v energetice spalování fosilních paliv, je v předmětu pracováno s tématickými okruhy spalování a tvorba plynných emisí, procesy minimalizace emisí SO2, NOx a dalších škodlivin ze spalin, metody primární a sekundární redukce emisí ve spalinách.Pro orientaci v problematice současných technologiích čištění spalin a aplikaci získaných poznatků je student seznámen s popisy jednotlivých metod, popisy současných technologických řešení odsiřování a denitrifikace. Získá informace, znalosti z oblasti analytických metod v energetice, klasické analýzy, analyzátorů.

Povinná literatura:

VEJVODA, J., MACHÁČ, P., BURYAN, P. Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů. VŠCHT, Praha 2002. Karl B. SCHNELLE, Jr. and Charles A. BROWN. Air Pollution Control Technology Handbook. Apple Academic Press Inc., 2015. ISBN13 (EAN): 9781482245608.

Doporučená literatura:

TOMČALA, J. Sylaby přednášek. Dostupné na: SharePoint Katedra 361 - neveřejný přístup TRŽIL, a kol. Chemie pro strojní obory. Skripta VŠB TUO Ostrava, 1995. ROSENFELD, a kol. Repetitorium z chemie. Skripta VŠB TUO Ostrava, 1988. MÍKA,V., NEUŽIL, L., VLČKA, J. Sbírka příkladů z chemického inženýrství. SNTL Praha, 1981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtová písemka, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, emise z energetických zdrojů, jejich transformace v atmosféře a dopad na životní prostředí. 2. Chemické procesy tvorby a likvidace emisí SO2, NOx a dalších znečišťujících látek z procesů spalování fosilních paliv a energetického využití odpadů. 3. Metody primárního a sekundárního snižování emisí ve spalinách, popis současných technologických řešení. 4. Stechiometrické výpočty (ve vztahu ke spalování fosilních paliv a emisím). 5. Termochemické výpočty. 6. Roztoky, disociace. Chemická kinetika a rovnováha. 7. Odsiřování spalin - mokrá vápenná metoda (chemizmus, technologická řešení). 8. Odsiřování spalin - polosuché metody. 9. Odsiřování spalin - suchá aditivní metoda odsířování ve fluidních kotlích. 10. Metody denitrifikace spalin SNCR. 11. Denitrifikace spalin SCR. 12. Analytické metody v energetice 13. Emisní analyzátory, funkční principy. 14. Koroze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: min. 80% účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Bez povinné účasti. Náhrada neúčasti na cvičeních - zpracování zadaných úkolů (výpočtové příklady, rešeršní práce). Zápočet, zkouška dle obecných podmínek.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.