361-0525/03 – Soft skills, collaboration with praxis or abroad (MD&S)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Veronika Sassmanová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFS, HGF, FMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SAS027 Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+2
Part-time Credit 8+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will collaborate on the special projects The course is implemented through - Internships in practice, organized in cooperation with the teacher - Or internships abroad - Or according to the following schedule everything is done according to the current study regulations, in particular Article. 8

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Stáže v praxi (firmách, společnostech) či na zahraničních univerzitách mohou být absolvovány pouze v oblasti studovaného oboru a s ním spojené problematiky. Student musí ve firmě či na univerzitě setrvat min. 40 hodin za semestr. Je na individuálních možnostech studenta, zda stáž absolvuje v rámci týdenního, měsíčního či semestrálního působení ve firmě/univerzitě tak, aby byly naplněny podmínky stáže, avšak nenarušilo to průběh jeho další výuky v ostatních předmětech. Dle předem dojednaných podmínek s vyučujícím, je možné absolvovat stáž již před začátkem semestru a to v průběhu letního volna. Před absolvováním stáže musí být sepsán trojstranný kontrakt. V případě, že student zvolí výuku měkkých dovedností formou přednášek a cvičení, bude jeho výstupním hodnocením zpracování závěrečného projektu (písemná forma i prezentace) na základě zvoleného a od konzultovaného tématu, na kterém bude v průběhu semestru pracovat individuálně či v týmu, a který bude muset v zápočtovém týmu obhájit na základě zpracované prezentace včetně dodatečných úloh, které vyplynou na základě přednášek a cvičení a budou zadány v hodině vyučujícím. 1. hodina: Seznámení se s tématem projektu či stáže - všichni studenti budou přítomni na první společné hodině, kde budou prodiskutovány individuální stáže či témata projektu. Předmět může být pak následně realizován na základě jedné ze zvolených forem: A)Stáže v praxi ať už v ČR nebo zahraničí, pak musí být dodřeny tyto podmínky: 1. Sepsání trojstranného kontraktu. 2. Absolvování odborné stáže/ praxe v rozsahu min. 40 hodin/semestr. Student bude vždy proškolen o BOZP, což je nedílnou podmínkou absolvování stáže, a která se celkově nezapočítává do rozsahu 40 hodin/semestr. 3. Potvrzení o absolvování stáže včetně krátkého zhodnocení studenta vedoucím stáže. 4. Závěrečná zpráva o rozsahu 5 – 10 stran, kde student popíše náplň stáže, jeho individuální činnost a zapojení se do praxe (může doplnit o výkresy, schémata, výpočty), celkově zhodnotí přínosy a negativa stáže. 5. Zápočet bude udělen jen v tom případě, budou-li splněny všechny náležitosti. VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, s. 328, 2018. ISBN 978-80-247-2614-4. B) Stáže na zahraniční univerzitě, pak musí být dodrženy tyto podmínky:¨ 1. Sepsání trojstranného kontraktu. 2. Absolvování odborné stáže/ praxe v rozsahu min. 40 hodin/semestr. Student bude vždy proškolen o BOZP, což je nedílnou podmínkou absolvování stáže, a která se celkově nezapočítává do rozsahu 40 hodin/semestr. 3. Potvrzení o absolvování stáže včetně krátkého zhodnocení studenta vedoucím stáže. 4. Závěrečná zpráva o rozsahu 5 – 10 stran, kde student popíše náplň stáže, jeho individuální činnost a zapojení se do praxe (může doplnit o výkresy, schémata, výpočty), celkově zhodnotí přínosy a negativa stáže. 5. Zápočet bude udělen jen v tom případě, budou-li splněny všechny náležitosti. C) Dle následujícího schématu, na jehož základě bude zpracován závěrečný semestrální projekt o rozsahu min. 20 stran a bude obhájen na základě min. 15 minutové prezentace v zápočtovém týdnu: vše je realizováno dle platného studijního řádu, zejména čl. 8 2) Rešerše tématu (stáže u firmy) 3) Řešení a konzultace postupu 4) Prezentace a obhájení dosažené práce v rámci projektu 5) Typy organizačních struktur, co je plánování, 6) Personální management, stimuly práce. 7) Manažerské funkce 8) Etapy vývoje managementu, vztah cíle a zájmu podniku a manažera. 9) Návrh energetického programu 10) Formulace cílů podnikové energetiky. 11) Sestavení seznamu opatření, hodnocení a výběr opatření. 12) Nabídkové řízení, rozpočet, stanovení poptávky. 13) Energetický management, jeho plánování a organizace.

Compulsory literature:

According to course orientation will be provided by the lecturer Actually literature: Legislation - laws, decrees, regulations according to course orientation will be provided by the lecturer Energy, Economics and the Environment, 3d (University Casebook) (University Casebook Series) 3rd Edition, by Fred Bosselman (Author), Joel Eisen (Author), Jim Rossi (Author), David Spence (Author), Jacqueline Weaver (Author) BREBBIA, C. A.,; MAGARIL, E. R., KHODOROVSKY, M.Y. Energy Production and Management in the 21st Century, WIT Press 2014, ISBN 978-1-84564-816-9. International Energy Agency: Energy Technology Perspectives, www.iea.org/etp, ISBN: 978-92-64-17488-7. VELASCO, M. S. a D. A. OCHETAN. More than just good grades: candidates’ perceptions about the skills and attributes employers seek in new graduates. Journal of Business Economics and Management. vol. 13, iss. 3, s. 499-517, 2012.

Recommended literature:

actual informations, http://www.msmt.cz BALCAR, J. Is it better to invest in hard or soft skills? The Economic and Labour Relations Review, Forthcoming. Vol. 27 is. 4, p. 453-470, October 2016(b).

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

discussion, project presentation

E-learning

Other requirements

Another demands for student are not. the student must actively cooperate with the teacher, or the supervisor in practice

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to the theme of the project The course is implemented through - Internships in practice, organized in cooperation with the teacher - Or internships abroad - Or according to the following schedule everything is done according to the current study regulations, in particular Article. 8 2. Background research topic (internship with the company) 3. Solutions and consultation procedure 4. Presentation and defense of the work achieved by the project 5. Types of organizational structures, what is the planning, 6. Personnel management, work incentives. 7. management functions 8. Stages of development management, relationship goals and interests of the company and manager. 9. Draft Energy Program 10. Formulation of the objectives of corporate power. 11. Compiling a list of measures, the evaluation and selection of measures. 12. Tender, budget, determining demand. 13. Energy management in its planning and organization.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit   3
Mandatory attendence participation: The student is required to take the whole internship, or if using a soft skill is is obliged to undertake min. 80 % of the activities and defend a semester project on a given topic.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: The student is obliged to participate in the internship in the scope of min. 40 hours per semester or prepare the project to min. 15 pages based on a pre-selected and agreed topic.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2019/2020 Winter