361-0525/04 – Měkké dovednosti, stáž v praxi nebo zahraničí (MD&S)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Veronika Sassmanová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FMT, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAS027 Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Měkké dovednosti, stáž v praxi nebo zahraničí je absolvovat úkoly týkající se odborného tématu energetiky, a to buď v praxi ve zvolené a předem od konzultované společnosti či na zahraniční univerzitě nebo při práci v učebně a to formou přednášek a cvičení. Jedná-li se o práci v učebně je pozornost zaměřena zejména na prezentace a obhájení dosažené práce v rámci projektu, formulace cílů podnikové energetiky, rozdělení týmových rolí v podniku, sestavení seznamu opatření, hodnocení a výběr opatření pro zvolený podnik.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Stáže v praxi (firmách, společnostech) či na zahraničních univerzitách mohou být absolvovány pouze v oblasti studovaného oboru a s ním spojené problematiky. Student musí ve firmě či na univerzitě setrvat min. 40 hodin za semestr. Je na individuálních možnostech studenta, zda stáž absolvuje v rámci týdenního, měsíčního či semestrálního působení ve firmě/univerzitě tak, aby byly naplněny podmínky stáže, avšak nenarušilo to průběh jeho další výuky v ostatních předmětech. Dle předem dojednaných podmínek s vyučujícím, je možné absolvovat stáž již před začátkem semestru a to v průběhu letního volna. Před absolvováním stáže musí být sepsán trojstranný kontrakt. V případě, že student zvolí výuku měkkých dovedností formou přednášek a cvičení, bude jeho výstupním hodnocením zpracování závěrečného projektu (písemná forma i prezentace) na základě zvoleného a od konzultovaného tématu, na kterém bude v průběhu semestru pracovat individuálně či v týmu, a který bude muset v zápočtovém týmu obhájit na základě zpracované prezentace včetně dodatečných úloh, které vyplynou na základě přednášek a cvičení a budou zadány v hodině vyučujícím. 1. hodina: Seznámení se s tématem projektu či stáže - všichni studenti budou přítomni na první společné hodině, kde budou prodiskutovány individuální stáže či témata projektu. Předmět může být pak následně realizován na základě jedné ze zvolených forem: A)Stáže v praxi ať už v ČR nebo zahraničí, pak musí být dodřeny tyto podmínky: 1. Sepsání trojstranného kontraktu. 2. Absolvování odborné stáže/ praxe v rozsahu min. 40 hodin/semestr. Student bude vždy proškolen o BOZP, což je nedílnou podmínkou absolvování stáže, a která se celkově nezapočítává do rozsahu 40 hodin/semestr. 3. Potvrzení o absolvování stáže včetně krátkého zhodnocení studenta vedoucím stáže. 4. Závěrečná zpráva o rozsahu 5 – 10 stran, kde student popíše náplň stáže, jeho individuální činnost a zapojení se do praxe (může doplnit o výkresy, schémata, výpočty), celkově zhodnotí přínosy a negativa stáže. 5. Zápočet bude udělen jen v tom případě, budou-li splněny všechny náležitosti. VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, s. 328, 2018. ISBN 978-80-247-2614-4. B) Stáže na zahraniční univerzitě, pak musí být dodrženy tyto podmínky:¨ 1. Sepsání trojstranného kontraktu. 2. Absolvování odborné stáže/ praxe v rozsahu min. 40 hodin/semestr. Student bude vždy proškolen o BOZP, což je nedílnou podmínkou absolvování stáže, a která se celkově nezapočítává do rozsahu 40 hodin/semestr. 3. Potvrzení o absolvování stáže včetně krátkého zhodnocení studenta vedoucím stáže. 4. Závěrečná zpráva o rozsahu 5 – 10 stran, kde student popíše náplň stáže, jeho individuální činnost a zapojení se do praxe (může doplnit o výkresy, schémata, výpočty), celkově zhodnotí přínosy a negativa stáže. 5. Zápočet bude udělen jen v tom případě, budou-li splněny všechny náležitosti. C) Dle následujícího schématu, na jehož základě bude zpracován závěrečný semestrální projekt o rozsahu min. 20 stran a bude obhájen na základě min. 15 minutové prezentace v zápočtovém týdnu: vše je realizováno dle platného studijního řádu, zejména čl. 8 2) Rešerše tématu (stáže u firmy) 3) Řešení a konzultace postupu 4) Prezentace a obhájení dosažené práce v rámci projektu 5) Typy organizačních struktur, co je plánování, 6) Personální management, stimuly práce. 7) Manažerské funkce 8) Etapy vývoje managementu, vztah cíle a zájmu podniku a manažera. 9) Návrh energetického programu 10) Formulace cílů podnikové energetiky. 11) Sestavení seznamu opatření, hodnocení a výběr opatření. 12) Nabídkové řízení, rozpočet, stanovení poptávky. 13) Energetický management, jeho plánování a organizace.

Povinná literatura:

BREBBIA, C., A., MAGARIL, E., R., KHODOROVSKY, M., Y. Energy Production and Management in the 21st Century. WIT Press, 2014. ISBN 978-1-84564-816-9. Legislativa – zákony, vyhlášky, nařízení www.mzp.cz www.mpo.cz www.kr-moravskoslezsky.cz www.energetik.cz www.tzb-info.cz Ročenky Hospodářských novin

Doporučená literatura:

KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3566-5. MÜHLEISEN, Stefan a Nadine OBERHUBER. Komunikační a jiné měkké dovednosti: soft skills v praxi. Praha: Grada, 2008. Praxe & kariéra. ISBN 978-80-247-2662-5. VOSOBA, Pavel. Dokonalá manažerská selhání: neobyčejná řešení obyčejných problémů. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2461-4. BALCAR, J. a S. KNOB. Rozvoj měkkých kompetencí na základních, středních a vysokých školách. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, vyd. 1, s 146, 2016. ISBN 978-80-248-3929-5 CIPRO, Martin. Delegování jako způsob manažerského myšlení. Praha: Grada, 2009. Manažer. ISBN 978-80-247-2945-9. aktuální informace, http://www.msmt.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace, obhájení projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou. student musí aktivně spolupracovat s vyučujícím, případně vedoucím v praxi

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Seznámení se s tématem projektu Předmět je realizován formou - stáže v praxi, zajištěnou ve spolupráci s vyučujícím - nebo stáže v zahraničí - nebo dle následujícího schématu vše je realizováno dle platného studijního řádu, zejména čl. 8 2) Rešerše tématu (stáže u firmy) 3) Řešení a konzultace postupu 4) Prezentace a obhájení dosažené práce v rámci projektu 5) Typy organizačních struktur, co je plánování, 6) Personální management, stimuly práce. 7) Manažerské funkce 8) Etapy vývoje managementu, vztah cíle a zájmu podniku a manažera. 9) Návrh energetického programu 10) Formulace cílů podnikové energetiky. 11) Sestavení seznamu opatření, hodnocení a výběr opatření. 12) Nabídkové řízení, rozpočet, stanovení poptávky. 13) Energetický management, jeho plánování a organizace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Student je povinen účastnit se celé stáže, nebo v případě využití měkké dovednosti je min. povinen absolvovat 80 % aktivit a obhájit semestrální projekt na zadané téma.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student je povinen účastnit se stáže v rozsahu min. 40 hodin za semestr nebo připravit projekt na min. 15 stran na základě předem zvoleného a odsouhlašeného tématu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní