361-0537/06 – Parní generátory I (PG1)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav VilimecGarant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Vilimec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON320 Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D.
SZE75 Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty se základy stavby parních kotlů a jejich zapojení v energetických centrálách

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci tohoto předmětu získají studenti základní přehled o postavení kotle v systému transformace energie fosilních i alternativních paliv a druhotných energetických zdrojů na elektrickou energii. Dále základní informace k celkové problematice parních kotlů, jejich typů a dělení podle primární energie (spalovaného paliva), jakož i typů výparníků parních kotlů. Seznámí se se základními výpočty, jako je stechiometrie, účinnosti kotle, stanovení výrobního tepla a množství spalovaného paliva. Dále se seznámí se základními částmi kotlů, jejich funkcí a konstrukcí, včetně aplikací prvků zaměřených na ochranu životního prostředí , jako jsou: SNCR, SCR, aditivní odsiřování ve fluidní vrstvě, kotle pro ZEVO, biomasu, HRSG kotle apod.

Povinná literatura:

VILIMEC, L.; KONVIČKA, J. Parní kotle I. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-4086-4. Dostupné na: SharePoint Katedra 361 - neveřejný přístup. ČERNÝ, V. a kol. Parní kotle. Praha: SNTL Technický průvodce 32, 1983. DLOUHÝ, T. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Skripta ČVUT Praha. 2002. ISBN 80-01-03757-7. KITTO, B.J., STULTZ, C.S. Steam: Its generation and use. 41st edition. USA, Ohio: The Babcock Wlcox Company, 2005. ISBN 0-9634570-1-2.

Doporučená literatura:

VILIMEC, L. Stavba kotlů II. Skripta VŠB – TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1716-3. VILIMEC, L; JOSIEK, J. Materiály a pevnostní dimenzování částí parních generátorů. Skripta VŠB TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2512-0. VILIMEC, L. Řízení a regulace energetických zařízení. Skripta VŠB TU Ostrava,2008. ISBN 978-80-248-1853-5. http://projekty.fs.vsb.cz/414?ucebni-opory

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení s min. 80% presentací. Zpracování zadaných tématických úkolů. Obhajoba semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Transformace primární energie paliv na energii elektrickou a teplo, účinnost transformace, Rankinův cyklus, Braytonův cyklus, kombinovaný cyklus 2. Stechiometrie, výpočet účinnosti, výpočet výrobního tepla, množství paliva 3. Parní generátor a jeho funkce a začlenění u energetického zdroje, elektrárny, teplárny, výtopny. 4. Parní generátory, princip funkce a jejich hlavní části 5. Dělení parních generátorů podle výstupního média a provedení výparníku, přirozená cirkulace, průtočné kotle, nadkritické parametry 6. Dělení parních generátorů podle využívané formy primární energie fosilních a alternativních paliv, HRSG a HWB a generátory pro ZEVO 7. Dělení parních generátorů podle způsobu spalování paliv, roštové, fluidní, práškové 8. Dělení parních generátorů podle uspořádání a počtu tahů 9. Dělení parních generátorů podle tlaku ve spalovací komoře, podtlakové, přetlakové 10. Zařízení pro přípravu paliva, typy mlýnic a mlýnů 11. Přehřívák páry, řazení, souproud, protiproud, jeho typy 12. Mezipřehřívák páry, důvod vzniku, řazení, souproud, protiproud, jeho typy 13. Ohřívák vody, důvody vzniku, odpařovací, neodpařovací, souproud, protiproud, jeho typy 14. Ohřívák vzduchu, důvody vzniku, souproud, protiproud,rekuperativní, regenerativní 15. Primární a sekundární opatření u kotlů zaměřená na ochranu životního prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80% účast ve cvičeních. Pro splnění zápočtu musí studenti zpracovat 3 programy, které jsou zaměřeny na: 1. Přepočty paliv a jejich parametrů 2. Výpočet účinnosti kotle nepřímou metodou 3. Výpočet R-C cyklu s Carnotizačními zásahy Dále musí studenti úspěšně absolvovat zápočtový test a na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu musí studenti zpracovat 3 programy, které jsou zaměřeny na: 1. Přepočty paliv a jejich parametrů 2. Výpočet účinnosti kotle nepřímou metodou 3. Výpočet R-C cyklu s Carnotizačními zásahy Dále musí úspěšně absolvovat zápočtový test a na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní