361-0539/02 – Parní turbíny (PT)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL10 doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
SMI0020 Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je orientovat se v oblastech pracovního nasazení jednotlivých typů parních turbín. Popsat procesy, které charakterizují transformaci energie v jednotlivých tepelných turbínách. Popsat základní energetická a ekonomická kriteria hodnocení parních turbín. Diskuse nad ekonomickými a environmentálními následky procesů transformace energie v turbínách. Návrh řešení komplexu řízení energetických procesů ve strojovnách tepelných centrál.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Exkurze
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který velmi úzce navazuje na předměty termomechanika, fyzika a hydromechanika. Studenti si osvojí své základní znalosti o vědomosti z oblasti transformací energie v turbínách. Tvůrčí myšlení je dále komplexně rozvíjeno při teoretických výpočtech jednotlivých součástí těchto energetických strojů. Nedílnou součástí výuky jsou praktická měření energetických vlastností na měřicích laboratorních tratích. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat jako projektant resp. jako provozovatel těchto energetických zařízení se znalostí jak technických tak i ekonomických kategorií a minimálním narušení životního prostředí.

Povinná literatura:

KADRNOŽKA, J.: Lopatkové stroje. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2003. ISBN 80-7204-297-1. KADRNOŽKA, J.: Tepelné turbíny a turbokompresory. Nakladatelství CERM, s. r. o, Brno,2004. ISBN 80-7204-346-3.

Doporučená literatura:

ŠČEGLAJEV, V.: Parní turbíny. Praha, SNTL, 1983. BEČVÁŘ, J.: Tepelné turbíny. Praha, SNTL, 1968.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy v průběhu výuky. Konzultace nad vypracovanými samostatnými výpočtovými programy. Dotazy během přednášek Písemné pracovní listy Ukázka praktických měření v laboratoři - exkurze vyžadující aktivitu studentů Písemná a ústní zkouška

E-learning

Průvodní videa k jednotlivým přednáškovým blokům jsou studentům dávána k dispozici v průběhu semestru. http://fs1.vsb.cz/361/akreditace/opory/ jméno: akreditace heslo: energetici

Další požadavky na studenta

Zpracování a odevzdání zadaných tematických úkolů. Aktivní účast na hodinách. Povolená absence je maximálně 20 % z výuky. Účast je průběžně sledována.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tepelné oběhy parních turbín - R-C oběh, 2. Tepelné oběhy parních turbín výpočet tepelného oběhu, definice účinností přímých, porovnávacích. 3. Tepelné oběhy parních turbín - Carnotizace parních oběhů změnou tlaku v kondenzátoru, změnou parametrů vstupní páry. 4. Tepelné oběhy parních turbín - Carnotizace parních oběhů regenerativním ohřevem napájecí vody a přihříváním páry. 5. Typy parních turbín - kondenzační, protitlaká, odběrová, 6. Pracovní proces ideálních a skutečných parních turbín v T-s a i-s diagramu. Expanzní křivka. Eulerova turbínová rovnice. 7. Typy axiálních turbínových stupňů - reakční stupeň, rovinná lopatková mříž, u/c1, max. entalpický spád 8. Typy axiálních turbínových stupňů - akční stupeň, rovinná lopatková mříž, u/c1, max. entalpický spád 9. Typy axiálních turbínových stupňů - rychlostní stupeň, rovinná lopatková mříž, u/c1, max. entalpický spád. 10. Typy turbínových stupňů - radiální parní turbíny - hlavní turbínová rovnice, rychlostní trojúhelníky. 11. Příslušenství R-C parního cyklu a parních turbín - doprovodná strojní zařízení - I. 12. Příslušenství R-C parního cyklu a parních turbín - doprovodná strojní zařízení - II. 13. Regulace výkonu parních turbín. 14. Praktický provoz parních turbín - odborník z praxe

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  16
        Zkouška Zkouška 65  35 3
Rozsah povinné účasti: 80% aktivní účast ve cvičeních ZÁPOČET: Zpracování a včasné odevzdání pracovních listů v požadované kvalitě ZKOUŠKA: písemná část zkoušky ústní část zkoušky

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student s individuálním studijním plánem má za povinnost vypracovat pracovní listy k jednotlivým přednáškovým blokům v souladu se seznamem konkrétních otázek dodaných vyučujícím. Jedná se o následující pracovní listy: PL_1) Stručná teorie čerpadel s důrazem na dynamická čerpadla PL_2) Úvod, Rankin-Clausiův parní cyklus, Carnotizace PL_3) Elektrárenské a teplárenské bloky PL_4) Parní turbíny PL_5) Regulace parních turbín PL_6) Proudění páry ucpávkami

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní