410-8321/01 – Elektrotechnika (ELFS)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
NOV27 doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními zákony elektrotechniky, elektrickými obvody, měřením elektrických veličin, polovodičovou technikou, elektrickými přístroji a transformátory. Studenti budou schopni řešit jednodušší elektrické obvody, měřit základní elektrické veličiny a orientovat se v praktických aplikacích studovaných oblastí. 2 Cílem předmětu je také získat základní znalosti z dané oblasti umožňující dobrou orientaci a schopnost odborné komunikace. Získané znalosti mohou být využity v praxi nebo v následném studiu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti si prohloubí znalosti získané ve fyzikálních předmětech z oblasti základnách elektrotechnických zákonů a jednoduchých elektrických obvodů. V úvodu jsou seznámení s otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s elektrickým proudem. Dále si prohloubí znalosti ze střídavých elektrických obvodů, měření, magnetických obvodů, elektrických přístrojů, základů polovodičové techniky a transformátorů. Cílem předmětu je získat základní znalosti z dané oblasti umožňující dobrou orientaci a schopnost odborné komunikace.

Povinná literatura:

1. Smejkal, J. a kol.: Elektrotechnika, skriptum VUT Brno, 1991, ISBN 80-214-0388-8 2. Vladař, J., Zelenka, J.: Elektrotechnika a silnoproudá elektronika, SNTL/ALFA Praha 1986 3. Hraško, P., Puzjak, I.: Elektrotechnika, ALFA/SNTL Bratislava, 1983 4. Syllaby a studijní materiály Katedry elektrotechniky (420), viz. http://fei1.vsb.cz/kat420/index_stary.html 5. Govindasamy, K.: Electrical Engineering, Theory I, Tamilnadu textbook corporation, 2010 6.Hezman, Stephen L.: Delmar's Standard Textbook of Electricity, 5. edition, 2011, ISBN-13:978-1-111-53915-3 7. Kocman, S.: Electrical Engineering in Mining, skriptum VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0804-8

Doporučená literatura:

1.Internetové odkazy, odborné firemní manuály 2. Merz, H.: Electric Machines and Drives. 214 p., part 1 to 8, VDE Verlag, Berlin und Offenbach 2002, ISBN 3-8007-2602-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení (max. 25 bodů). • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní test na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů (max. 20 bodů) • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce (max. 20 bodů).

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenty nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Shrnutí základních poznatků z fyziky, zákonů v elektrotechnice (terminologie, teorie elektronové a iontové vodivosti, statická elektřina, atd.). Úvod do základů teorie el. obvodů (zdroje, prvky, zapojení, atd.). 2. Základy teorie el. obvodů (prvky, vodivost látek, práce a výkon DC el. proudu, přechodové děje v DC obvodech). 3. Základy bezpečnosti při práci s elektrickým zařízením, účinky proudu na člověka, základní pravidla a způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem. 4. Základy elektrického měření (obsah, účel, pojmy, metody, rozdělení a vlastnosti měřicích přístrojů, měření elektrických a vybraných neelektrických veličin). 5. Střídavé (AC) elektrické obvody (úvodní teorie a srovnání s DC, vznik střídavého napětí, soustavy, popis, parametry a jejich určení, obvodové veličiny s prvky R, L, C). 6. Střídavé elektrické obvody – jednofázové AC obvody (výkony, účinnost, účiník, princip kompenzace účiníku). 7. Třífázové AC obvody, vznik soustavy, vlastnosti, zapojení zdrojů a spotřebičů (výkony, řešení obvodů, využití). 8. Základní poznatky o magnetismu a magnetických obvodech - úvodní teorie, terminologie, veličiny, základní pravidla a zákony, rozdělení materiálů, vlastnosti, použití v elektrických zařízeních. 9. Elektrické přístroje nn - rozdělení, funkce, jistící a spínací přístroje, chrániče, základní rozdělení, popis konstrukce a činnosti jednotlivých druhů elektromagnetů, vlastnosti, použití. 10. Základy polovodičové techniky - přechod P-N, diody, tranzistory, tyristory, triaky, V-A charakteristiky těchto prvků, usměrňovače, základní aplikace v elektrických zařízeních. 11. Základy logického řízení - rozdělení, kontaktní řízení, bezkontaktní řízení. 12. Polovodičové měniče – definice, použití; základní zapojení polovodičových usměrňovačů - vlastnosti, průběhy důležitých veličin při různých druzích spotřebičů, určení střední hodnoty výstupního napětí pro daná zapojení, použití. Střídače, měniče napětí, pulzní měniče a měniče kmitočtu – jejich rozdělení a základní popis principů činnosti, vlastnosti, použití v aplikacích. 13. Elektrické stroje - definice a základní rozdělení. Transformátory - rozdělení, popis konstrukce a činnosti, provozní stavy, vyjádření vlastností a parametrů, použití. Elektromotory - rozdělení, konstrukce, vlastnosti, použití. Cvičení a laboratorní cvičení: 1 . Bezpečnostní školení, provozní řád laboratoře F323, první pomoc při úrazu el. proudem, prozkoušení a podpis účasti, úvod do předmětu. 2. Příklady - stejnosměrné elektrické obvody - metodické řešení vzorových příkladů. 3. Příklady - stejnosměrné elektrické obvody, přechodový děj v obvodu s prvky R-C. 4. Laboratorní úloha č. 1: „Stejnosměrné obvody“ a laboratorní úloha č. 2: „Přechodový děj ve stejnosměrném elektrickém obvodu“, měření pomocí PC. 5. Příklady - střídavé jednofázové obvody - metodické řešení vzorových příkladů. Zadání projektu IPS. 6. Příklady - střídavé jednofázové obvody, rezonance, kompenzace jalového výkonu. 7. Laboratorní úloha č. 3: „Jednofázové střídavé obvody a výkon střídavého proudu“ a laboratorní úloha č. 4 „Kompenzace jalového výkonu“. Měření pomocí PC. 8. Příklady - střídavé trojfázové elektrické obvody - metodické řešení vzorových příkladů. 9. Příklady - polovodičové měniče: neřízené a řízené usměrňovače, střídavé měniče napětí - metodické řešení vzorových příkladů. 10. Laboratorní úloha č. 5: „Jednofázové neřízené usměrňovače“, měření pomocí PC a laboratorní úloha č. 6: „Ovládání pásové dopravy“. 11. Odevzdání projektu IPS. Příklady – magnetické pole, transformátory - metodické řešení vzorových příkladů. 12. Test. Příklady - elektromotory - metodické řešení vzorových příkladů. 13. Výsledky hodnocení projektu IPS a testu. Závěrečný hodnotící test do odpovědních formulářů, vyhodnocení závěrečného testu, celkové hodnocení a klasifikace, zápis do výkazu o studiu. Projekty: Individuální projekt IPS na odborné téma zadané vyučujícím

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2023/2024 zimní