410-8602/01 – Elektrotechnika (EFMT)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby student získal z látky probírané ve výuce především přehled o základních principech elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikacích v rozsahu potřebném pro absolventa Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství a uměl tuto problematiku odborně komunikovat. Je snahou, aby student pochopil propojení teoretických principů s praktickým využíváním elektrické energie zejména v aplikacích, se kterými se bude dále setkávat ve svém oboru. Student se v předmětu seznámí i se zásadami ochrany před úrazem v elektrickým proudem a s nejdůležitějšími souvisejícími předpisy, s nimiž se může v praxi svého studijního oboru setkávat. Cílem je také osvojit si, jak a kde potřebné vědomosti později hledat a vhodně si je doplňovat (literatura, samostudium, kurzy, normy, internet ...).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na znalosti základů elektrotechniky získané ve fyzice. Studenti jsou seznámeni s řešením elektrických obvodů, principy měření elektrických a neelektrických veličin, s principy činnosti a s provozními vlastnostmi elektrických strojů a přístrojů, se základy elektrických pohonů, polovodičové techniky,elektrického tepla a se základy výroby a rozvodu elektrické energie. Součástí výuky jsou také technické předpisy a nařízení, týkající se způsobů provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Povinná literatura:

[1] Smejkal, J. – a kol.: Elektrotechnika. Brno VUT, 1990. 255 s. [2] Šoral, J.: Elektrotechnika I. a II. , Ostrava VŠB, 1988/89. 110 s. [3] http://fei1.vsb.cz/kat420/index_stary.html dále vlastní volba Návody do měření / Přednáška / Příklady .. a další vhodné zdroje a sbírky příkladů dle doporučení vyučujících.

Doporučená literatura:

[1] Hraško, V.- Puzjak, I.: Elektrotechnika. Bratislava SNTL, 1983. 205 s. [2] Hradílek, Z.: Elektroenergetika distribučních a průmyslových zařízení. VŠB-TU Ostrava, Montanex, 2008, 363 s..

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Zpracování protokolů ze 7 laboratorních měření, hodnocené • Semestrální práce a projekt na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou. Na úrovni učiva SŠ, základů matematiky a fyziky VŠ.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky - témata: 1. Zákonitosti elektrického proudu a elektrických obvodů - základní pojmy, definice a zákony magnetického a elektromagnetického pole (opak. fyziky). Stejnosměrné (DC) obvody - spojení, výkony, nelineární obvody. 2. Bezpečnost v elektrotechnice, účinky elektrického proudu na lidský organismus - parametry, meze proudu, základní pojmy. Ochranná opatření. 3. Střídavé (AC) obvody - efektivní hodnoty, výkony, - sériové a paralelní spojení R, L, C, kompenzace účiníku, neharmonické průběhy. Trojfázové obvody napětí - definice, zobrazení soustavy, spojení Y a D, výkony. 4. Měřicí přístroje - rozdělení, základní parametry, označování, měření elektrických veličin (U,I,P,W,R,L,C). Elektrické měření neelektrických veličin, princip, rozdělení. 5. Účel, funkce a rozdělení elektrických přístrojů - pojistky a jističe - popis, funkce, provedení, vypínací charakteristiky, elektrický oblouk. Proudové chrániče - popis, funkce, provedení. Stykače, relé - popis, funkce, provedení, základní zapojení stykače v elektrickém obvodu - silové a ovládací schéma. 6. Základy logického řízení - rozdělení, kontaktní řízení, bezkontaktní řízení. 7. Polovodiče a polovodičová technika - V-A charakteristika přechodu P-N, diody, rozdělení. Tranzistor, tyristor, triak - vlastnosti, charakteristiky, použití. Polovodičové měniče - rozdělení - usměrňovače, fázově řízené měniče, měniče kmitočtu, použití. 8. Elektrické stroje - definice, základní zákony, rozdělení, točivé stroje - provedení. Transformátory - konstrukční uspořádání, princip činnosti, převod, úbytek napětí, provozní stavy, autotransformátory, přístrojové transformátory - popis, funkce, zapojení. 9. Asynchronní stroje - rozdělení, konstrukce, princip činnosti, způsoby spouštění, řízení rychlosti a brzdění. 10. Synchronní stroje - rozdělení, konstrukce, princip činnosti, použití, spouštění a řízení rychlosti motorů. Stejnosměrné stroje - rozdělení, princip činnosti, konstrukční uspořádání, použití. 11. Elektrické teplo - vznik tepla z elektrické energie, druhy a popisy jednotlivých elektrotepelných zařízení. 12. Elektrická vedení - druhy, požadavky, hlediska dimenzování, zásady, jištění, selektivity. Druhy rozvodných sítí - rozdělení, systém označování, schémata zapojení sítí TN-C, TN-S, TT, IT. 13. Vnější vlivy - třídění, označování, příklady, krytí elektrických zařízení - označování, popisy jednotlivých stupňů, klasifikace IC kódem. Příklady ochrany automatickým odpojením pro sítě TN-C a TN-S. Cvičení a laboratorní cvičení: 1 . Bezpečnostní školení, provozní řád laboratoře F323, první pomoc při úrazu el. proudem, prozkoušení a podpis účasti. Příklady - stejnosměrné obvody. 2. Příklady - stejnosměrné a střídavé jednofázové elektrické obvody, metodické řešení vzorových příkladů, zadání a samostatné řízené řešení. 3. Laboratorní úloha č. 1 : „Stejnosměrné obvody“. 4. Příklady - střídavé jednofázové obvody, kompenzace jalového výkonu - metodické řešení vzorových příkladů. Zadání projektu IPS. 5. Laboratorní úloha č. 2: „Jednofázové střídavé obvody a výkon střídavého proudu“ a laboratorní úloha č. 3 „Kompenzace jalového výkonu“, měření pomocí PC. 6. Příklady - střídavé třífázové elektrické obvody, metodické řešení vzorových příkladů, zadání a samostatné řízené řešení studenty. 7. Laboratorní úloha č. 4: „Trojfázový obvod se spotřebičem zapojeným do hvězdy a do trojúhelníku“, měření pomocí PC a laboratorní úloha č. 5: „Jednofázové neřízené usměrňovače“, měření pomocí PC. 8. Test č. 1. Příklady - polovodičové měniče, tzn. jednofázové usměrňovače, výpočet obvodových veličin, metodické řešení vzorových příkladů. 9. Vyhodnocení testu. Příklady – polovodičové měniče, řízené usmerňovače, střídavé měniče napětí. 10. Laboratorní úloha č. 6: „Ovládání pásové dopravy“, komentování učitelem, vyhodnocení do protokolu a laboratorní úloha č. 7: „Měření na transformátoru“. 11. Odevzdání projektu IPS. Příklady - transformátory, metodické řešení vzorového příkladu, zadání a samostatné řízené řešení. 12. Test č. 2. Příklady - elektromotory, metodické řešení vzorových příkladů, zadání a samostatné řízené řešení studenty. Výsledky hodnocení projektu IPS. 13. Vyhodnocení testu, celkové hodnocení, zápočet. Projekty: Individuální projekt IPS na odborné téma zadané vyučujícím.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20 1
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na výuce 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní