420-2010/01 – Základní elektrotechnické předpisy (ZEP)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Studentům bude definováno znění vybraných předpisů a nařízení v elektrotechnice, podmínek uvádění nových výrobků na trh a podstaty bezpečnostní techniky strojů. 2. Zvláštní důraz je kladen na seznámení s technickými a organizačními prostředky vedoucí k bezpečnému provozu elektrických zařízení, pochopení funkcí a principu ochran před úrazem elektrickým proudem a preventivními opatřeními k zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení. 3. Studenti budou schopni objasnit znění jednotlivých předpisů a norem v elektrotechnice a klasifikovat jednotlivé stupně ochran před úrazem elektrickým proudem. 4. Studenti budou obeznámeni se způsobem provedení elektrických rozvodů v místnostech pro lékařské účely podle ČSN 33 2140 a TNI 33 2140

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V předmětu bude student seznámen se zákonnou legislativou, základními předpisy a nařízeními k zajištění bezpečného provozování, obsluze a manipulace s elektrickým zařízením, včetně zákonných opatření k uvádění elektrotechnických výrobků na trh, posuzování shody výrobků, stanovení rizikovosti ve vztahu na bezpečný provoz EZ. Z hlediska specifických požadavků oboru je zaměřen na seznámení se základními zdravotnickými normami ČSN 332140, ČSN EN 62353, ČSN EN 60601-1.

Povinná literatura:

Texty přednášek uvedené na webové stránce katedry:http://fei.vsb.cz/kat452 Studijní opory (kombinovaná forma studia) uvedené na webové stránce katedry: http://fei.vsb.cz/kat452 Elektro v praxi – Solid Team Olomouc Normy ČSN 33 2000 - část 1 – část 7, EN 60204 ed.2, EN 60439, EN 62305, ČSN 332140, TNI 332140, HD 60364-7-710, EN 62353, EN 60601-1.

Doporučená literatura:

Studijní opory (kombinovaná forma studia) uvedené na webové stránce katedry: http://fei.vsb.cz/kat452

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Úvodní přehled zákonných předpisů, orgánů a institucí. Právní předpisy – zákon 262/2006 Sb., zákon 22/1997 Sb, zákon 101/2005 Sb., nařízení vlády 17/2003 Sb, zákon 458/2000 Sb. Vyhrazená, určená a vybraná důlní technická zařízení. 2. Normalizace v ČR, v Evropě a ve světě, přehled, platnost a účel norem. Dokumentace v elektrotechnice. 3. Podmínky pro uvádění výrobků na trh a jejich distribuci, prodej, posuzování shody u výrobků, akreditace pracovníků. 4. Odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice (vyhl. 50/1978 Sb.), obsluha a práce na elektrických zařízeních (ČSN EN 50110 ed.2). 5. Značení vodičů a svorek elektrických předmětů. Styk člověk – stroj, zásady pro ovládání. (ČSN EN 60445, ČSN EN 60446, ČSN EN 60073) 6. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska na elektrická zařízení . Rozdělení značení elektrických zařízení. Druhy rozvodných sítí (ČSN 33 2000 – 1, ČSN 33 2000 – 3) 7. Vnější vlivy a klimatické podmínky, krytí elektrických zařízení (ČSN 33 2000 – 3, ČSN EN 60529 ) 8. Výběr soustav a stavba vedení (ČSN 33 2000 – 5 – 52), uzemnění a ochranné vodiče ČSN 33 2000 – 5 – 54 ed.2). 9. Jištění, ochrana před přetížením a zkratovými proudy, charakteristiky jistících přístrojů. Selektivita jištění. 10. Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem (ČSN EN 61140, ČSN 33 2000 – 4 – 41), účinky elektrického proudu na lidský organismus, první pomoc při úrazech elektrickým proudem 11. Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely podle ČSN 33 2140 a TNI 33 2140. (Rozdělení prostor, požadavky na instalaci, hlavní a záložní zdroje energie) 12. Systém ochrany před bleskem podle souboru ČSN EN 62305. 13. Základní bezpečnostní technika, prostředky, směrnice. Úvod do bezpečnostní techniky strojů.. Stanovní rizikovosti ve vztahu na bezpečný provoz EZ. 14. Technické požadavky na bezpečný provoz vybraných zařízení - Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace, zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. (ČSN 33 1310, ČSN 33 2000 - část 7). Numerická Cvičení: 1. Úbytky napětí, proudy v elektrických rozvodech, opak. 1-f, 3-f obvody. 2. Příklady na bezpečnost – sítě TN, automatické odpojení od zdroje. 3. Příklady na bezpečnost – určení doby odpojení poruchy v síti TN, TT. 4. Příklady řešení dimenzování vedení (HDV atd.) 5. I. zápočtová písemka 7. Obhajoba projektu, konzultace, zápočet 8. Revize elektrické instalace, ukázka rozváděče, zkouška dle EN 60204, EN 60439 9. Ověřování činnosti FI, podstata FI/DI, revize podle 331610 10. Motorická instalace – kontaktní logika 11. II. zápočtová písemka, konzultace k projektu 12. Obhajoba projektu, konzultace, zápočet Počítačová cvičení: 1. Předpisy – zdroje získání informací, vyhledávání zákonů a nařízení v aktuálních zněních, orientace v předpisech 2. Normy ČSN – způsob získávání informací o platnosti jednotlivých norem a předpisů, orientace v normách, objednání norem. Prakické vyhledání znění předpisu v souboru ČSN 33 2000. 3. Praktické vypracování protokolu o určení vnějších vlivů Semestrální projekt: Praktické vypracování protokolu o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed. 3 a jeho obhajoba.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Zápočtová písemka (příklady) Písemka 20  2
                Test z předpisů Písemka 10  1
                Vypracování a obhajoba protokolu o určení vnějších vlivů Semestrální projekt 10  1
        Zkouška Zkouška 60  20 3
Rozsah povinné účasti: 90% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2012/2013 letní