420-4003/02 – Předpisy a nařízení v elektrotechnice (PaNvE)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou znát základní elektrotechnické předpisy silnoproudé elektrotechniky a legislativní pozadí nutné pro výkon projekčních a řídících elektrotechnických profesí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V předmětu jsou studenti seznameni s normalizaci v ČR a ve světě, včetně přehledného výkladu norem, předpisů a nařízení z oblasti normalizace, bezpečnosti elektrických zařízení, ochrany před úrazem elektrickým proudem, s elektromagnetickou kompatibilitu, vnějšími vlivy, tvorby dokumentace a psaní zpráv.

Povinná literatura:

Texty přednášek uvedené na webové stránce katedry:http://fei1.vsb.cz/kat420/soft/. Studijní opory (kombinovaná forma studia) uvedené na webové stránce katedry: http://fei1.vsb.cz/kat420/soft/. Elektro v praxi díl I., II. a VI. – Solid Team Olomouc. Normy ČSN 33 2000 - část 1 – část 7, EN 60204 ed.2, EN 60439, EN 62305.

Doporučená literatura:

Elektro v praxi díl I., II. a VI. – Solid Team Olomouc. Standards and regulations - HD 60364 (IEC 364) (chapter 1 to chapter 7), EN 50110 ed. 2, laws (Zák. 22/1997, NV 17/2003, Zák. 262/2006, Zák. 458/2000))

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvodní přehled zákonných předpisů, orgánů a institucí. Právní předpisy – zákon 262/2006 Sb., zákon 22/1997 Sb, zákon 101/2005 Sb., nařízení vlády 17/2003 Sb, zákon 458/2000 Sb. Vyhrazená, určená a vybraná důlní technická zařízení. 2. Normalizace v ČR, v Evropě a ve světě, přehled, platnost a účel norem. Dokumentace v elektrotechnice. 3. Podmínky pro uvádění výrobků na trh a jejich distribuci, prodej, posuzování shody u výrobků, akreditace pracovníků. 4. Odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice (vyhl. 50/1978 Sb.), obsluha a práce na elektrických zařízeních (ČSN EN 50110 ed.2). 5. Značení vodičů a svorek elektrických předmětů. Styk člověk – stroj, zásady pro ovládání. (ČSN EN 60445, ČSN EN 60446, ČSN EN 60073) 6. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska na elektrická zařízení . Rozdělení značení elektrických zařízení. Druhy rozvodných sítí (ČSN 33 2000 – 1, ČSN 33 2000 – 3) 7. Vnější vlivy a klimatické podmínky, krytí elektrických zařízení (ČSN 33 2000 – 3, ČSN EN 60529 ) 8. Výběr soustav a stavba vedení (ČSN 33 2000 – 5 – 52), uzemnění a ochranné vodiče ČSN 33 2000 – 5 – 54 ed.2). 9. Jištění, ochrana před přetížením a zkratovými proudy, charakteristiky jistících přístrojů. Selektivita jištění. 10. Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem (ČSN EN 61140, ČSN 33 2000 – 4 – 41), účinky elektrického proudu na lidský organismus, první pomoc při úrazech elektrickým proudem 11. Systém ochrany před bleskem podle souboru ČSN EN 62305. 12. Základní bezpečnostní technika, prostředky, směrnice. Úvod do bezpečnostní techniky strojů.. Stanovní rizikovosti ve vztahu na bezpečný provoz EZ. 13. Technické požadavky na bezpečný provoz vybraných zařízení - Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace, zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. (ČSN 33 1310, ČSN 33 2000 - část 7). 14. Shrnutí látky Cvičení: 1. Úbytky napětí, proudy v elektrických rozvodech, opak. 1-f, 3-f obvody. 2. Příklady na bezpečnost – sítě TN, automatické odpojení od zdroje. 3. Příklady na bezpečnost – určení doby odpojení poruchy v síti TN, TT. 4. Příklady řešení dimenzování vedení II. (HDV atd.) 5. Předpisy – zdroje získání informací, vyhledávání zákonů a nařízení v aktuálních zněních, orientace v předpisech, I. zápočtová písemka 6. Normy ČSN – způsob získávání informací o platnosti jednotlivých norem a předpisů, orientace v normách, objednání norem. 7. Praktické vypracování protokolu o určení vnějších vlivů 8. Revize elektrické instalace, ukázka rozváděče, zkouška dle EN 60204, EN 60439 9. Ověřování činnosti FI, podstata FI/DI, revize podle 331610 10. Motorická instalace – kontaktní logika 11. II. zápočtová písemka, konzultace k projektu 12. Obhajoba projektu 13. Konzultace, zápočet Projekty: Vypracování protokolu a obhajoba o určení vnějších vlivů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní