420-4003/03 – Předpisy a nařízení v elektrotechnice (PaNvE)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou znát základní elektrotechnické předpisy silnoproudé elektrotechniky a legislativní pozadí nutné pro výkon projekčních a řídících elektrotechnických profesí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V předmětu jsou studenti seznameni s normalizaci v ČR a ve světě, včetně přehledného výkladu norem, předpisů a nařízení z oblasti normalizace, bezpečnosti elektrických zařízení, ochrany před úrazem elektrickým proudem, s elektromagnetickou kompatibilitu, vnějšími vlivy, tvorby dokumentace a psaní zpráv.

Povinná literatura:

Texty přednášek uvedené na webové stránce katedry:http://fei1.vsb.cz/kat420/soft/. Studijní opory (kombinovaná forma studia) uvedené na webové stránce katedry: http://fei1.vsb.cz/kat420/soft/. Elektro v praxi díl I., II. a VI. – Solid Team Olomouc. Normy ČSN 33 2000 - část 1 – část 7, EN 60204 ed.2, EN 60439, EN 62305.

Doporučená literatura:

Elektro v praxi díl I., II. a VI. – Solid Team Olomouc. Standards and regulations - HD 60364 (IEC 364) (chapter 1 to chapter 7), EN 50110 ed. 2, laws (Zák. 22/1997, NV 17/2003, Zák. 262/2006, Zák. 458/2000))

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce. Typ zkoušky: Písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvodní přehled zákonných předpisů, orgánů a institucí. Právní předpisy – zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 22/1997 Sb, zákon č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 17/2003 Sb., zákon č. 458/2000 Sb. Vyhrazená, určená a vybraná důlní technická zařízení - definice. 2. Normalizace v ČR, v Evropě a ve světě, přehled, platnost a účel norem. Dokumentace v elektrotechnice. 3. Podmínky pro uvádění výrobků na trh a jejich distribuci, prodej, posuzování shody u výrobků, akreditace pracovníků. 4. Odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice (vyhl. č. 50/1978 Sb.), obsluha a práce na elektrických zařízeních (ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky; TNI 34 3100 - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3). 5. Značení vodičů a svorek elektrických předmětů. Styk člověk – stroj, zásady pro ovládání. (ČSN EN 60445, ČSN EN 60446, ČSN EN 60073). 6. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska na elektrická zařízení . Rozdělení značení elektrických zařízení. Druhy rozvodných sítí (ČSN 33 2000-1 ed. 2 /332000/- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice). 7. Vnější vlivy a klimatické podmínky, krytí elektrických zařízení (ČSN EN 60529 /330330/ Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)). 8. Výběr soustav a stavba vedení (ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 /332000/ Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení; ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 /332000/ Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče. 9. Jištění, ochrana před přetížením a zkratovými proudy, charakteristiky jistících přístrojů. Selektivita jištění. ČSN EN 60898-1 /354170/ Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC); ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy; ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení. 10. Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem - ČSN EN 61140 ed. 3 (330500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem; účinky elektrického proudu na lidský organismus, první pomoc při úrazech elektrickým proudem. 11. Systém ochrany před bleskem podle souboru - ČSN EN 62305-3 ed. 2 /341390/ Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života 12. Základní bezpečnostní technika, prostředky, směrnice - úvod do bezpečnostní techniky strojů (ČSN EN 62061 /332208/ Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností). 13. Technické požadavky na bezpečný provoz vybraných zařízení - Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace, zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. (ČSN 33 1310 ed.2 /331310/ Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace, ČSN 33 2000 - část 7). 14. Shrnutí látky. Obhajoba projektů. Cvičení: 1. Úbytky napětí, proudy v elektrických rozvodech, opak. 1-f, 3-f obvody. 2. Příklady na bezpečnost – sítě TN, automatické odpojení od zdroje. 3. Příklady na bezpečnost – určení doby odpojení poruchy v síti TN-C, TN-S, IT, TT. 4. Příklady řešení dimenzování vedení II. (HDV, jištění, atd.) 5. Předpisy – zdroje získání informací, vyhledávání zákonů a nařízení v aktuálních zněních, orientace v předpisech, I. zápočtová písemka 6. Normy ČSN – způsob získávání informací o platnosti jednotlivých norem a předpisů, orientace v normách, objednání norem. 7. Příklady bezp. opatření - pospojování v sítích TN, IT 8. Příklady bezp. opatření - jedno- a dvoupolové zemní spojení 9. Zadání k vypracování protokolu o určení vnějších vlivů 10. Terénní měření úloh - Měření uzemnění; Měření rezistivity půdy. 11. Ověřování činnosti FI, podstata FI/DI, revize podle ČSN 33 1600 ed. 2 /31600/ Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání 12. II. zápočtová písemka, konzultace k projektu 13. Obhajoba projektů 14. Konzultace, zápočet Projekty: 1. Vypracování protokolu určení vnějších vlivů a jeho obhajoba. 2. Měření uzemnění. 3. Měření rezistivity půdy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: 90% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0713A060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní