420-4007/01 – Elektroenergetika v dopravě (EED)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
PAL35 prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenta: Naučit studenta: • Třídit a kategorizovat znalosti k jejich využití při navrhování nových pracovních postupů i inovaci stávajícího stavu techniky. • Nalézat správná řešení, • Diskutovat o problému, • Doporučit a prosadit správná řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity
Exkurze

Anotace

Předmět se zabývá problematikou provozu vozidel s elektrickou trakcí především na elektrizovaných tatích. Kromě kapitol z napájení elektrických drah, které jsou základem předmětu, jsou studenti seznámeni se základy trakční mechaniky, elektrické výzbroje elektrických hnacích vozidel, vlivy elektrické vozby na energetickou síť a problematikou elektrochemické koroze úložných zařízení.

Povinná literatura:

[1] Paleček,J.: Napájení jednofázové vozby Českých drah z hlediska elektromagnetické kompatibility, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava 2000, (ISBN 80-7078-791-0) [2] Paleček,J.: Vybrané kapitoly z elektrotechniky v dopravním inženýrství, VŠB-TU Ostrava 1996 [3] Pokorný, M.; Paleček, J.; Otčenášová, A.: Elektroenergetika - návody na cvičenia, skriptum VŠDS, Alfa Bratislava 1990

Doporučená literatura:

[1] Horák,K.; Drábek,J.; Paleček,J.;Pokorný,M.: Elektroenergetika a trakce, skrip-tum VŠDS, Alfa Bratislava 1983 [2] Danzer,J.: Elektrická trakce I. skriptum ZČU Plzeň 2000 [3] Danzer,J.: Elektrická trakce II. skriptum ZČU Plzeň 2001 [4]Kiebling, Puschmann, Schemieder; Contact Line for Electric Railways, Publicis Corporate Publishing, Mumich Erlangen, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

•Protokoly z absolvovaných exkurzí s popisem činnosti navštívených technologických celků odevzdá student do 14 dní od jejího absolvování. •Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. •Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů •Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Elektrická trakce Základní terminologie elektrické vozby a elektrické trakce, třídění hnacích vozidel s elektrickou trakcí, třídění elektrizovaných drah, význam elektrizace v železniční do-pravě, elektrizace Českých drah (ČD), organizační schéma ČD. 2. Dynamika pohybu kolejových vozidel Pohybová rovnice jízdy vlaku, trakční odpory, adheze, trakční výkon hnacího kolejového vozidla. 3. Energetika elektrické trakce Energetické přeměny a jejich účinnosti, spotřeba elektrické energie pro trakci při jízdě rovnoměrnou rychlostí, při rozjezdu a při brzdění. Měrné spotřeby elektrické energie pro typizované vlaky. 4. Trakční vedení Trolejové vedení, trolejový drát, kolejnicové vedení, sestavy trakčních vedení, nosné konstrukce trolejových vedení, kontrola přenosové schopnosti trakčních vedení. 5. Připojení elektrizovaných drah k elektrizační soustavě Způsoby napájení trakční sítě, napěťové poměry v trakční síti. 6. Trakční měnírny Základní uspořádání, určení vzdálenosti trakčních měníren, určení jmenovitých výkonů trakčních měníren. 7. Trakční transformovny Základní uspořádání, volba umístění a návrh výkonu trakčních transformoven. 8. Napájení traťových zabezpečovacích zařízení (TZZ) Způsoby napájení TZZ na ČD, napájení TZZ z trakční sítě. 9. Elektrická výzbroj vozidel stejnosměrné trakce Schéma silových obvodů, trakční motor, způsoby řízení, trakční charakteristiky. 10. Elektrická výzbroj vozidel střídavé trakce Schéma silových obvodů, trakční motor, způsoby řízení, trakční charakteristiky. 11., 12. Vliv elektrické vozby na elektrizační soustavu Problematika nesymetrie. Měření napěťové nesymetrie. Výpočet nesymetrie z při-pojení elektrické vozby 25 kV, 50 Hz k elektrizační soustavě, možnosti snížení ne-symetrie. Vliv měníren stejnosměrné vozby na elektrizační soustavu. 13., 14. Vliv elektrické vozby na úložná kovová zařízení Elektrochemická koroze. Zemní proudová pole v okolí stejnosměrných drah, měření zemních proudových polí, měření na stávajících zařízeních, ochrana úložných za-řízení proti elektrochemické korozi. Cvičení 1. Výpočet měrné a celkové spotřeby elektrické energie pro elektrickou vozbu 2. Výpočet měrné a celkové spotřeby elektrické energie pro elektrickou vozbu 3. Volba umístění a návrh výkonu napájecích stanic 4. Zadání závěrečného projektu. 5. 6. Exkurze do trakční měnírny. 7. Měření zemních proudových polí 8.,9. Exkurze do opravny kolejových vozidel ČD. 10. Konzultace a vypracování závěrečného projektu. 11., 12. Exkurze do elektrodispečinku ČD. 13. Konzultace a vypracování závěrečného projektu. 14 Odevzdání závěrečného projektu a jeho prezentace před kolektivem studentů. Projekty: - výpočet spotřeby elektrické energie pro konkrétní trať a typ vlaku - určení potřebného výkonu hnacího vozidla - určení napěťových poměrů v konkrétním napájecím úseku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní