420-4014/01 – Bezpečnostní technika strojů a zařízení (BTSZ)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Studentům bude definováno znění vybraných předpisů a nařízení v elektrotechnice, podmínek uvádění nových výrobků na trh a podstaty bezpečnostní techniky strojů. 2. Zvláštní důraz je kladen na seznámení s technickými a organizačními prostředky vedoucí k bezpečnému provozu elektrických zařízení, pochopení funkcí a principu ochran před úrazem elektrickým proudem a preventivními opatřeními k zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení. 3. Studenti budou schopni vyjmenovat požadavky normativních dokumentů EN 60204, EN 60439 a ISO 13849-1 a jejich praktickou aplikaci v elektrických zařízeních pracovních strojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Podmínkou bezpečného provozu strojů a zařízení je nutná znalost základních předpisů a nařízení v elektrotechnice a jejich aplikace v elektrickém zařízení strojů. Na bezpečný provoz strojů a zařízení má podstatný vliv řídící systém, který musí být navržen a realizován na základě skutečnéhho stupně rizikovosti v souladu s normami a předpisy. Student bude po absolvování předmětu znát provozní vlastnosti jednotlivých bezpečnostních prvků a umět navrhovat bezpečnostní řídící systém s ohledem na klasifikační stupně rizikovosti.

Povinná literatura:

Normy a předpisy – EN 60364-1..7, EN 60204 ed.2, EN 60439, EN 62305, EN ISO 13849-1, EN ISO 12100. Zákony a nařízení vlády (Zák. 262/2006, NV 101/2005, NV 378/2001) Manuály a příručky dodavatelů bezpečnostních prvků a zařízení Sylaby a prezentace přednášek

Doporučená literatura:

Manuály a příručky dodavatelů bezpečnostních prvků a zařízení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvodní přehled zákonných předpisů, orgánů a institucí. Právní předpisy – zákon 262/2006 Sb., zákon 22/1997 Sb, zákon 101/2005 Sb., nařízení vlády 17/2003 Sb, zákon 458/2000 Sb. Vyhrazená, určená a vybraná důlní technická zařízení. 2. Normalizace v ČR, v Evropě a ve světě, přehled, platnost a účel norem. Podmínky pro uvádění výrobků na trh a jejich distribuci, prodej, posuzování shody u výrobků, akreditace pracovníků. 3. Značení vodičů a svorek elektrických předmětů. Styk člověk – stroj, zásady pro ovládání. (ČSN EN 60445, ČSN EN 60446, ČSN EN 60073). 4. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska na elektrická zařízení. Rozdělení značení elektrických zařízení. Druhy rozvodných sítí (ČSN 33 2000 – 1). 5. Vnější vlivy a klimatické podmínky, krytí elektrických zařízení (ČSN EN 60529). 6. Výběr soustav a stavba vedení (ČSN 33 2000 – 5 – 52), uzemnění a ochranné vodiče ČSN 33 2000 – 5 – 54 ed.2. 7. Jištění, ochrana před přetížením a zkratovými proudy, charakteristiky jistících přístrojů. Selektivita jištění. 8. Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem (ČSN EN 61140, ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2), účinky elektrického proudu na lidský organismus, první pomoc při úrazech elektrickým proudem. 9. Technické požadavky na bezpečný provoz vybraných zařízení - zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. (ČSN 33 1310 ed.2, ČSN 33 2000 - část 7, ČSN 33 2000 – 4 – 482) 10. Součásti a požadavky na elektrická zařízení strojů a rozváděče nn (ČSN EN 60204, ČSN EN 60439) 11. Bezpečnost strojních zařízení – termíny, definice, zásady pro konstrukci. Druhy nebezpečí, strategie odhadu a snižování rizika. 12. Úroveň vlastností PL, její určení, kategorie bezpečnostních částí ovládacího systému a jejich vlastnosti. 13. Sortiment bezpečnostních ovládacích prvků, jejich oblast použití, systémová řešení a modelové řady vybraných výrobců. 14. Závěr, konzultace Cvičení 1. Příklady na bezpečnost – sítě TN, automatické odpojení od zdroje. 2. Příklady na bezpečnost – určení doby odpojení poruchy v síti TN, TT. 3. Předpisy – zdroje získání informací, vyhledávání zákonů a nařízení v aktuálních zněních, orientace v předpisech, I. zápočtová písemka. 4. Praktické vypracování protokolu o určení vnějších vlivů. 5. Revize elektrické instalace, ukázka rozváděče, zkouška dle EN 60204, EN 60439. 6. Ověřování činnosti FI, podstata FI/DI, revize podle ČSN 33 1600 ed. 2. 7. Motorická instalace – kontaktní logika. Přednostní relé a jeho aplikace. 8. Ztráty v rozváděči, návrh rozváděčové skříně programem Rittal Therm. 9. Bezpečnostní modul a kontaktní logika – laboratorní měření. 10. Bezpečnost strojních zařízení - posouzení rizika dle ČSN EN ISO 12100. 11. Bezpečnost strojních zařízení - všeobecné zásady pro konstrukci dle ČSN EN ISO 13 849. 12. Příklady klasifikace vnějších vlivů a nebezpečných prostorů, volba vhodných komponent elektrického zařízení strojů. 13. II. zápočtová písemka, obhajoba projektu. 14. Konzultace, zápočet. Projekt: 1. Navrhněte vhodný stroj, nebo strojní zařízení pro posouzení rizik 2. Vyhledejte a pojmenujte všechna rizika daného zařízení – minimálně 5 rizik 3. Odhadněte požadovanou úroveň vlastností pro dané zařízení 4. Navrhněte vhodný bezpečnostní řídicí systému pro dané strojní zařízení 5. Proveďte hodnocení rizika vámi navrženého řešení - SISTEMA 6. Uveďte výslednou úroveň vlastností vašeho řešení 7. Uveďte konečný soupis bezpečnostních prvků pro dané řešení 8. Nakreslete schéma zapojení bezpečnostních řídicích obvodů 9. Zhodnoťte celé řešení a uveďte případná zbytková rizika a další nezbytná upozornění

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.