420-4019/01 – Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů (EK)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 7+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s elektromagnetickým rušením a s možnými způsoby jeho eliminace. Po absolvování předmětu bude student umět identifikovat, charakterizovat a dekódovat rušivé vlivy v elektrických sítí a interpretovat naměřené výsledky ve vztahu k platným normám a předpisům, včetně nalezení řešení pro jeho možné eliminace a jejich srovnání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student bude seznámen s odbornou terminologií a se základními definicemi a s druhy rušení. Obsahem předmětu jsou rovněž předpisy a normy dané oblasti a možné způsoby aktivní a pasivní eleminace tohoto rušení.

Povinná literatura:

[1] Sylaby k předmětu na webových stránkách K 420: http//fei.vsb.cz/kat420 [2] Altus, J., Novák, M., Otčenášková A., Pokorný, M.: Elektromagnetická kompatibilita elektrizačních sústav.

Doporučená literatura:

[3] Vaculíková,P., Vaculík,E.: Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení (max. 15 bodů). Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. Kontrolní test na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů (max. 15 bodů). Semestrální projekt na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce (max. 10 bodů). Typ zkoušky: Písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Definice základních pojmů, odborná terminologie, normalizace a legislativa v oblasti EMC, viz opora [3] 2.Charakteristiky napětí, zdroje rušení a jeho šíření, viz opora [2] 3.Nízkofrekvenční rušení, harmonické proudy, napětí, výkony, viz opora [2] 4.Měření a vyhodnocení harmonických, viz opora [2] 5.Zdroje a šíření harmonických, negativní účinky harmonických, viz opora [2] 6.Vliv výkonových systémů na napájecí síť, viz opora [2,3] 7.Pasivní filtry harmonických, filtračně-kompenzační zařízení, viz opora [2,3] 8.Vícepulzní zapojení usměrňovačů, aktivní filtry, viz opora [2] 9.Normy stanovující meze a kompatibilní úrovně harmonických, viz opora [3] 10.Vysokofrekvenční rušení systémů regulovaných pohonů, viz opora [3] 11.Kvalita napětí elektrické energie, viz opora [2,3] 12.Impulzní rušení, přepětí a přepěťové ochrany, viz opora [2] 13.Vysokofrekvenční rušení, zemnění a stínění, odrušovací prostředky, viz opora [3] 14.Obecné zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC, viz opora [2] Cvičení: 1.Legislativa z hlediska EMC, viz opora 2.Harmonická analýza, Fourierova řada, aplikace, viz opora 3.Analýza a syntéza neharmonického signálu, viz opora 4.Software pro výpočet harmonických v rozvodné síti: seznámení, zadání podkladů pro projekt, viz opora 5.Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC: aplikace, zápočet, viz opora 6.Sériová a paralelní rezonance, návrh filtru harmonických 7.Návrh filtračně-kompenzačního zařízení 8.Test. Analýza sítě a návrh filtračních zařízení pro omezení harmonických Laboratoře: Seznámení s provozním řádem laboratoře. Prezentace měřící techniky pro měření a vyhodnocování rušení 1. Laboratorní úloha. Měření a vyhodnocení harmonických nelineárních jednofázových spotřebičů 2. Laboratorní úloha. Měření na DC a AC regulovaném pohonu 3. Laboratorní úloha. Měření na regulovaném pohonu s AC a DC reaktorem 4. Laboratorní úloha. Měření a vyhodnocení harmonických s připojeným pasivním filtrem k zátěži 5. Laboratorní úloha. Měření a vyhodnocení harmonických u zátěží s vícepulzními usměrňovači 6. Laboratorní úloha. Měření účinku frekvenčního měniče a opravných prostředků na připojený elektromotor 7. Laboratorní úloha. Měření a vyhodnocení charakteristik napětí. Projekty: 1. Individuální zadání parametrů sítě a zátěží. Návrh opravných prostředků a jejich parametrů 2. Sestavení simulačního obvodu zadaného obvodu. Vyhodnocení harmonických v návaznosti na příslušné normy v zadaných bodech sítě Exkurze

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Test Písemka 15  0
                Projekt Projekt 10  0
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na výuce 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2017/2018 letní