420-4027/01 – Návrh zabezpečovací infrastruktury (NZI)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE500 Ing. Tomáš Krenželok, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 7+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu znát teoretické základy bezpečnosti v dopravě obecně a její zajišťování pomocí elektronických systémů. Dalším cílem je podat základní informace o jednotlivých prvcích železničního zabezpečovacího zařízení ve střední úrovni podrobnosti a nejzákladnější informace o železničních zabezpečovacích systémech. Je také dán důraz na příslušnou legislativou a na postupy při technickém návrhu v oboru pracujícího projektanta EZ.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Náplň předmětu vede k výchově kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly provozního charakteru u firem zabývajících se problematikou elektrotechnických zařízení v dopravě a dalších odvětvích. Po absolvování má být student schopen kritického přístupu k hodnocení a akceptování rizika, má znalosti o inherentní, redundantní a reakční bezpečnosti. Bude mít přehled o prvcích pro železniční zabezpečovací techniku, základní informaci o zabezpečovacích systémech a jejich návrhu, vč. příslušné legislativy. Absolvent má na trhu práce uplatnění u firem zabývajících se výrobou, provozem a údržbou napájecích, zabezpečovacích a sdělovacích zařízeních u všech druhů dopravy. Uplatnění najde v projekčních a konstrukčních ústavech. Takto nabyté vědomosti v rámci bakalářského studia vytvářejí u studentů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu navazujícího magisterského studijního programu stejné či příbuzné orientace a zaměření. Hlavní výukovou metodou je monologická metody, tj. přednáška, výklad, cvičení, příp. instruktáž. Hlavní hodnotící metodou je ústní zkouška.

Povinná literatura:

Zahradník, J.: Bezpečnosť železničných zabezpečovacích systémov. Žilina: EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2004. ISBN 80-8070-296-9. Poupě, O.: Zabezpečovací technika v železniční dopravě. Praha: NADAS, 1990. ISBN 80-7030-073-6. Normy, NV ČR, podniková legislativa, manuály - dle doporučení vyučujícího

Doporučená literatura:

Chudáček, V., Kyjovský V., Lochman, L.: Detekce kolejových vozidel. ČD VÚŽ Praha, 1997. Chudáček, V., a kol. Železniční zabezpečovací technika. ČD VÚŽ Praha, 1996. Standards, Czech Republic government regulation, corporate legislation, manuals - as recommended by the teacher

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí testem. Mini týmové i individuální projekty s kontrolou

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou požadovány žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1) Úvod do problematiky zabezpečení infrastruktury - Zákon o drahách; Dopravní řád drah; Stavební a technický řád drah - základní teminologie - stavba dráhy, stavba na dráze, provozování dráhy, dopravce, kategorie železničních drah, průkaz způsobilosti, určená technická zařízení (UTZ) a jejich rozdělení. 2) Drážní elektrická trakční zařízení - rozdělení, základní předpisy, trakční napájecí soustavy, trolejové vodiče, prostor ohrožení trakčním vedení (POTV), bezpečný a spolehlivý provoz trakčních zařízení, průrazka. 3) Elektrický ohřev výhybek (EOV) - principy, určení EOV, ohřev jazyků, ohřev táhel, zásady pro umísťování topných tyčí ve výhybce, vzorové listy výhybek, srážková a závějová čidla, čidla teploty, systémy řízení a dálkového ovládání EOV. 4) Sdělovací zařízení na dráhách - základní rozdělení, předpisy pro železniční rozhlasová zařízení, rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy, pro informování cestujících, průmyslová televize (CCTV) v železničním provozu, linkový translátor, železniční rádiové sítě, síť GSM R. 5) Zabezpečovací zařízení na dráhách - staniční, traťová, vlaková, přejezdová a spádovištní zabezpečovací zařízení, návěstidlo, zabezpečení výměn, prostředky spolupůsobení vlaku, principy kolejových obvodů a počítačů náprav, šuntová citlivost, průchod zpětného trakčního proudu přes kolejové obvody, zabezpečovací relé. 6) Zabezpečení železničních přejezdů - dopravní moment, druhy přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZZ), výstražníky, přejezdníky, mechanická a světelná závora, zapínací a vypínací body, ostatní periférie přejezdu. 7) Problematika zabezpečení dopravy ve stanici - stavědlo, vlaková cesta, závěr vlakové cesty, kontrola dostupnosti jízdní cesty, dodržování vzájemné závislosti, přestavení, zapevnění, oprávněná jízda, boční ochrana, závěrová tabulka, řízení přejezdu ve stanici. 8) Zabezpečení dopravy na širé trati - propustnost tratě, udělovací, kyvadlový a nezadaný souhlas, automatické a poloautomatické řízení, trojznakový automatický blok, řízení následných vlaků, oddíly. Spádovištní zabezpečovací zařízení, hlavní části spádoviště, rozpouštěcí zhlaví, svážný pahrbek, odvěs, kolejová brzda, směrová a odjezdová skupina kolejí, rychlý přestavník, měření rychlosti. 9) Zabezpečení hnacích vozidel, druhy vlakových zabezpečovacích zařízení, automatické vedení vlaku (AVV), kontrola bdělosti strojvedoucího, proměnnost informací pro vlaková zabezpečovací zařízení, křivky nouzového a provozního brzdění, zásahy do jízdy vlaku, vlakový zabezpečovací systém ETCS. 10) Řídicí systémy pro tramvajovou a trolejbusovou dopravu, způsoby detekce tramvají, bezkontaktní stavění tramvajových a trolejbusových výhybek, dálkové ovládání EOV, signalizace stavu samovratného přestavníku, aktivní prvky bezpečnosti, detekce a signalizace beznapěťového stavu trolejí ve vozovnách, návěsti. 11) Centralizace řízení a zabezpečení, dálkové ovládání pro hlavní a vedlejší tratě, dispečerská pracoviště, dálkový dohled tramvajových a trolejbusových řídicích a napájecích systémů, servisní dohled a diagnostika systémů drážní infrastruktury. 12) RAMS - požadavky na bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost, životní cyklus zabezpečovacích zařízení, popis etap, analýza rizik, metody FTA, FMEA, FMECA, Markovovy modely, evropská a národní legislativa, interoperabilita, úrovně integrity bezpečnosti SIL. 13) Návrh a vývoj elektronických zabezpečovacích systémů, funkční bezpečnost programovatelných elektronických systémů, rozdělení poruch, systémy s vnitřní bezpečností, redundantní systémy, reakční systémy důkaz bezpečnosti, požadavky na HW, požadavky na SW pro drážní řídicí a ochranné systémy. 14) Specifika projektování systémů drážní infrastruktury oproti veřejnému sektoru, zavedení výrobku na drážní trh, proces shody, ES prohlášení o shodě, schválení technických podmínek provozovatelem, technické požadavky Správy železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC) na výrobky, zařízení a technologie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2019/2020 zimní