420-4028/02 – Vybrané kapitoly z teoretické elektrotechniky (TE)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 7+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je naučit studenty tvůrčím způsobem aplikovat fyzikální zákony a principy při analýze jevů v elektromagnetickém poli - stacionárním, nestacionárním a pro elektromagnetické vlny a jejich šíření. Analýza obvodu ve střídavých a stejnosměrných obvodech s lineárními prvky. Po absolvování výuky předmětu Teoretická elektrotechnika umí student analyzovat proudy, napětí, výkony a energie kdekoliv v obvodu a na jejich základě posuzovat vlastnosti elektrických zařízení. Získané vědomosti a dovednosti student účinně uplatní v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Teoretická elektrotechnika se zabývá analýzou elektrických obvodů, protože ty jsou nejcharakterističtější strukturou v elektroinženýrství. Poznatky z teorie elektrických obvodů patří mezi základní znalosti uplatňující se celém průběhu studia. Teze: Základní principy a metody řešení střídavých elektrických obvodů (Kirchhoffovy zákony, Ohmův zákon, princip superpozice, Théveninova a Nortonova věta, zákon kontinuity, Faradayův zákon), lineární elektronické součástky (rezistor, induktor, kapacitor), rezonanční obvody, kmitočtové charakteristiky, řešení přechodných dějů - obvody I. a II. řádu, Laplaceova transformace. Homogenní vedení, primární a sekundární parametry, vlnová impedance.

Povinná literatura:

Mohylová, J., Punčochář, J.: Elektrické obvody I. FEI, VŠB –TU Ostrava, 2007 Mohylová, J., Punčochář, J.: Cvičení z Elektrických obvodů I. FEI, VŠB –TU Ostrava, 2007 Ostrava, 2012Mohylová, J., Punčochář, J.: Elektrické obvody I. FEI, VŠB –TU Ostrava, 2007 Mohylová, J., Punčochář, J.: Cvičení z Elektrických obvodů I. FEI, VŠB –TU Ostrava, 2007 Dorf,C.R.,Svoboda,J.A.: Introduction to Electric Circuits, Fifth Edition, John Wiley & Sons, Inc. 2001, ISBN 0-471-38689-8

Doporučená literatura:

Mikulec, M.; Havlíček,V.:Základy teorie elektrických obvodů. Skriptum ČVUT Praha1999 Huelsman, P. L.: Basic Circuit Theory (3 rd edition). Prentice - Hall, Inc., 1991 Mikulec, M., – Havlíček, V.: Basic circuit theory I. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Do konce semestru musí student získat minimálně 51 bodů. Student má možnost získat za testy v průběhu semestru 0 až 40 bodů a za semestrální projekt 0 až 20 bodů a za klasifikační písemku 5 až 40 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Organizační pokyny, úvod do elektrotechniky – základní pojmy - elektromagnetické pole stacionární, nestacionární, definice el. veličin – rezistivita, konduktivita, OZ, KZ 2. Řazení obvodových prvků, transfigurace trojúhelník – hvězda a naopak 3. Reálné zdroje elektrické energie, napěťové, proudové a výkonové přizpůsobení, ekvivalence, děliče napětí a proudu 4. Střídavé obvody v harmonickém ustáleném stavu – fázor, impedance, fázorový diagram 5. Topologie obvodů, Metoda smyčkových proudů (MSP) 6. Metoda uzlových napětí (MUN) 7. Symbolická metoda analýzy lineárních obvodů v harmonickém ustáleném stavu 8. Rezonanční obvody, filtrační vlastnosti rezonančních obvodů 9. Kmitočtové charakteristiky – modulová a fázová charakteristika 10. Přechodné děje v lineárních obvodech 1. řádu, počáteční podmínky 11. Přechodné děje v lineárních obvodech 2. řádu, počáteční podmínky 12. Trojfázové obvody 13. Homogenní vedení, primární a sekundární parametry, vlnová impedance 14. Klasifikační test, konzultace Cvičení: 1. Výpočet odporu z materiálových parametrů a geometrických rozměrů, odporové řady, ověřování OZ, KZ, 2. Řazení obvodových prvků, metoda postupného zjednodušování, 3. Řazení zdrojů, děliče napětí a proudu; Test 1; 4. Transfigurace trojúhelník – hvězda a naopak 5. Základní principy – superpozice. Théveninova a Nortonova věta; Test 2; 6. Metoda smyčkových proudů (MSP) 7. Metoda uzlových napětí (MUN); Test 3; 8. Řešení střídavých obvodů, konstrukce fázorových diagramů – MSP, MUN 9. Rezonanční obvody, konstrukce kmitočtových charakteristik; Test 4; 10. Analýza trojfázových obvodů 11. Počáteční podmínky, Přechodné děje v lineárních obvodech 1. řádu; Test 5; 12. Počáteční podmínky, Přechodné děje v lineárních obvodech 2 řádu; Seminární projekt 13. Určování parametrů homogenního vedení 14. Konzultace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 90% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.