420-8021/03 – Elektrotechnika (FBI) (EFBI)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
H1R15 Ing. Karel Chrobáček, Ph.D.
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
NOW04 Ing. Stanislav Nowak
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 22+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Cílem je pochopit, identifikovat, analyzovat a řešit jednoduché obvody stejnosměrného, střídavého a trojfázového obvodu s důrazem na uvědomění si vzájemných souvislostí a fyzikálních principů. 2. Studenti se dále seznámí se základy polovodičové techniky a její praktické aplikaci, budou schopni popsat, klasifikovat a využívat měřících přístrojů pro měření v elektrických veličin včetně vyhodnocení měřených veličin a objasnění rozdílu mezi teoretickou hodnotou a prakticky změřenou hodnotou. 3. V oblasti elektrických strojů se studenti seznámí s rozdělením elektrických strojů a pochopením základních principů jejich funkce a podmínek instalace, pochopí funkci transformátoru a jejich rozdělení. 4. Zvláštní důraz je kladen na seznámení s technickými a organizačními prostředky vedoucí k bezpečnému provozu elektrických zařízení, pochopení funkcí a principu ochran před úrazem elektrickým proudem a preventivními opatřeními k zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení. 5. Studenti budou seznámeni se zněním základních předpisů a nařízení v elektrotechnice, podmínek uvádění nových výrobků na trh a podstaty bezpečnostní techniky strojů. Dále se student v předmětu seznámí se základy ochrany před úrazem v elektrotechnice a s nejdůležitějšími souvisejícími předpisy, se nimiž se může v praxi setkat. Dále je cílem osvojit si, jak a kde získané vědomosti pozděj doplňovat (literatura, normy, internet ...)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na znalosti základů elektrotechniky získané ve fyzice. Studenti jsou seznámeni s řešením elektrických obvodů, principy měření elektrických a neelektrických veličin, s principy činnosti a s provozními vlastnostmi elektrických strojů a přístrojů, se základy polovodičové techniky, se základy logického řízení a bezpečnostních logických obvodů, s vnějšími vlivy, krytím elektrických zařízení, záložními zdroji, ochranou proti přepětí a elektrickým teplem. Součástí výuky jsou také technické předpisy a nařízení, týkající se způsobů provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Povinná literatura:

Syllaby přednášek a cvičení od vyučujícího. Pavol Hraško, Ivan Puzjak: Elektrotechnika. ALFA 1983.

Doporučená literatura:

Smejkal, J.: Elektrotechnika, VUT BRNO 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Dva kontrolní testy na řešení početních příkladů (2x6 bodů = 12bodů) • Semestrální práce na zadané téma (10 bodů) • Laboratorní měření a vypracování protokolů z měření (celkem 13 bodů)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Harmonogram a podmínky absolvování předmětu. Stejnosměrné obvody: základní pojmy, zákony, prvky el. obvodů, metody řešení obvodů. 2. Jednofázové střídavé obvody: vznik, průběh, charakteristické hodnoty, obvody s pasivními prvky a jejich řešení, výkony. Kompenzace účiníku. 3. Elektrická měření: základní pojmy, chyby měření, měření napětí, proudu, výkonu a odporu 4. Trojfázové střídavé obvody: průběhy veličin, fázorové diagramy, zapojení souměrné zátěže, výkony. 5. Základy polovodičové techniky: fyzikální podstata, polovodičové prvky, usměrňovače, střídavé měniče napětí. 6. Spínací a jistící přístroje: pojistky, jističe, proudové chrániče, spínací přístroje, bleskojistky a přepěťové ochrany. 7. Základy logického řízení: rozdělení, základní logické funkce a členy, příklady aplikací. Bezpečnostní logické obvody, definice, kategorie, popis. 8. Transformátory: jednofázové, trojfázové - princip činnosti, provozní stavy, konstrukční provedení. Autotransformátory. 9. Elektrické stroje točivé: druhy, princip činnosti, provozní vlastnosti, oblasti použití. 10. Bezpečný provoz elektrických zařízení: definice, základní pojmy, kvalifikace osob, rozdělení, základní požadavky pro bezpečnou činnost na elektrických zařízeních, příklady aplikací 11. Vnější vlivy a nebezpečná prostředí, krytí, účinky el. proudu na lidský organismus, ochrana před úrazem el. proudem. 12. Základní kriteria pro dimenzování vodičů a jištění el. rozvodů: dovolená provozní teplota, úbytek napětí, hospodárný průřez, zkratové proudy, zásady pro jištění vedení a spotřebičů. 13. Záložní (náhradní) zdroje; rozdělení, principy, použití. Ochrana před bleskem, základní provedení ochrany před přepětím. 14. Zdroje tepla z elektrické energie. Osnova početních cvičení: 1. Řešení stejnosměrných obvodů 2. Řešení střídavých 1-fázových obvodů (2 cvičení) 3. Trojfázové obvody, výpočty úbytků napětí pro různé varianty připojení spotřebiče k napájecí síti, dimenzování vedení, návrh jištění 4. Výpočty dotykových napětí při poruchových stavech v el. síti 5. Zápočtová písemka, konzultace, udělení zápočtu Laboratorní měření: 1. úvod - Bezpečnostní školení. 2. LÚ čís. 1 - Měření na stejnosměrném obvodě. 3. LÚ čís. 2 - Měření na jednofázovém střídavém obvodě, kompenzace jalového výkonu 4. LÚ čís. 3 - Měření na trojfázovém obvodě. 5. LÚ čís. 4 - Měření na jednofázových usměrňovačích. 6. LÚ čís. 5 - Měření na bezpečnostním modulu PILZ 7. LÚ čís. 6 - Ověřování funkce proudového chrániče, měření unikajících a dotykových proudů u spotřebičů 8. LÚ čís. 7 - Měření na transformátoru. 9. LÚ čís. 8 - Logické řízení-pásová doprava

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - P - cs 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2019/2020 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní