420-8341/01 – Elektrická trakce a energetika v dopravě (ETED)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
PAL35 prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenta: •třídit a kategorizovat znalosti k jejich využití při navrhování nových pracovních postupů i inovaci stávajícího stavu techniky, •nalézat správná řešení, •diskutovat o problému, •doporučit a prosadit správná řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je určen pro posluchače dopravních oborů SjF. Studenti jsou seznámeni se základy elektrické vozby, problematikou napájení elektrických drah jak ČD, tak i městské hromadné dopravy. Dále jsou přednášeny kapitoly z elektrické výzbroje hnacích vozidel. Kromě této problematiky jsou přednášeny kapitoly z přenosu elektrické energie a rozvodu elektrické energie v průmyslových a drážních provozovnách. V závěru je pak přednášena problematika elektrochemické koroze úložných zařízení.

Povinná literatura:

[1] Paleček,J.: Napájení jednofázové vozby Českých drah z hlediska elektromagne-tické kompatibility, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava 2000, (ISBN 80-7078-791-0) [2] Paleček,J.: Vybrané kapitoly z elektrotechniky v dopravním inženýrství, VŠB-TU Ostrava 1996

Doporučená literatura:

[1] Horák,K.; Drábek,J.; Paleček,J.;Pokorný,M.: Elektroenergetika a trakce, skriptum VŠDS, Alfa Bratislava 1983 [2] Danzer,J.: Elektrická trakce I. skriptum ZČU Plzeň 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

•Protokoly z absolvovaných exkurzí s popisem činnosti navštívených technologických celků odevzdá student do 14 dní od jejího absolvování. •Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. •Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Česká energetická soustava Základní údaje, energetické zdroje, mezinárodní spolupráce, napěťové soustavy, výroba elektrické energie, elektrárny. Česká energetická soustava. 2. Elektrická trakce Základní terminologie elektrické vozby a elektrické trakce, třídění hnacích vozidel s elektrickou trakcí, třídění elektrizovaných drah, význam elektrizace v železniční dopravě, elektrizace Českých drah (ČD), organizační schéma ČD. 3. Energetika elektrické trakce Energetické přeměny a jejich účinnosti, spotřeba elektrické energie pro trakci při jízdě rovnoměrnou rychlostí, při rozjezdu a při brzdění. Měrné spotřeby elektrické energie pro typizované vlaky. 4. Trakční vedení Trolejové vedení, trolejový drát, kolejnicové vedení, sestavy trakčních vedení, nosné konstrukce trolejových vedení, kontrola přenosové schopnosti trakčních vedení. 5. Připojení elektrizovaných drah k elektrizační soustavě Způsoby napájení trakční sítě, napěťové poměry v trakční síti. 6. Trakční měnírny Základní uspořádání, určení vzdálenosti trakčních měníren, určení jmenovitých výkonů trakčních měníren. 7. Trakční transformovny Základní uspořádání, volba umístění a návrh výkonu trakčních transformoven. 8. Napájení traťových zabezpečovacích zařízení (TZZ) Způsoby napájení TZZ na ČD, centralizovaný systém napájení TZZ. 9. Elektrická výzbroj vozidel stejnosměrné trakce Schéma silových obvodů, trakční motor, způsoby řízení, trakční charakteristiky. 10. Elektrická výzbroj vozidel střídavé trakce Schéma silových obvodů, trakční motor, způsoby řízení, trakční charakteristiky. 11.,12. Vliv elektrické vozby na elektrizační soustavu Problematika nesymetrie. Měření napěťové nesymetrie. Výpočet nesymetrie z připojení elektrické vozby 25 kV, 50 Hz k elektrizační soustavě, možnosti snížení nesymetrie. 13.,14. Vliv elektrické vozby na úložná kovová zařízení Elektrochemická koroze. Zemní proudová pole v okolí stejnosměrných drah, měření zemních proudových polí, měření na stávajících zařízeních, ochrana úložných zařízení proti elektrochemické korozi. Cvičení 1. Výpočet měrné a celkové spotřeby elektrické energie pro elektrickou vozbu 2. Výpočet měrné a celkové spotřeby elektrické energie pro elektrickou vozbu 3., 4. Exkurze do opravny kolejových vozidel ČD. 5., 6. Exkurze do trakční měnírny. 7. Závěrečný seminář

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2013/2014 letní