420-8522/01 – Elektrotechnika (HGF) (EL)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aby student získal přehled o základních principech elektrotechniky v rozsahu potřebném pro absolventa Hornicko-geologické fakulty. Aby pochopil propojení těchto teoretických principů s praktickým využíváním elektrické energie, zejména v aplikacích se kterými se bude setkávat ve svém oboru. Dále se student v předmětu seznámí se základy ochrany před úrazem v elektrotechnice a s nejdůležitějšími souvisejícími předpisy, se nimiž se může v praxi setkat. Dále je cílem osvojit si, jak a kde získané vědomosti pozděj doplňovat (literatura, normy, internet ...)

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na znalosti základů elektrotechniky získané ve fyzice. Seznamuje studenty se seznámí z metodamiřešení elektrických obvodů, s principy činnosti elektrických strojů, přístrojů a s jejich vlastnostmi, se základy el. měření, elektrických pohonů, polovodičové techniky, elektrického tepla , světla a s výrobou a rozvodem el. energie. Studenti se také seznámí také se základy bezpečnosti a ochrany zdraví v elektrotechnice.

Povinná literatura:

Sylaby přednášek a cvičení od vyučujícího. Smejkal, J.: Elektrotechnika, VUT BRNO 1991.

Doporučená literatura:

Pavol Hraško, Ivan Puzjak: Elektrotechnika. ALFA 1983.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- Krátké vstupní testy před začátkem laboratorních měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření - Protokoly z měření laboratorních úloh, v nihž jsou zpracovány a zhodnoceny výsledky měření. - Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů. Aktivní zapojení studentů do výuky s cílem identifikovat problém, hledat jeho řešení a interpretovat výsledky. - Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů - Semestrální práce na zadané téma. V nich se studenti nejprve orientují v zadaných faktech, dále je seřazují, vybírají z nich podstatné informace a provádějí řešení. Výsledky zpracovávají do konečné formy práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, odměření všech laboratorních úloh.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: - Úvod do předmětu: Energetické zdroje , klasifikace, vlastnosti, elektrické obvody (opak. z fyziky), základní pojmy a zákony, prvky el. obvodů, stejnosměrné obvody, metody určování obvodových veličin - Elektrické měření : obsah, účel, pojmy, označování, metody, druhy a vlastnosti měř. přístrojů - Střídavý proud: vznik, popisy, charakteristické hodnoty, parametry, obvodové veličiny s prvky R,L,C, výkony, kompenzace - Třífázová soustava a obvody: vznik, vlastnosti, výkony, řešení obvodů, točivé pole - Elektrické přístroje: rozdělení, funkce, provedení, jistící a spínací přístroje, elektromagnety, logické řízení, rozdělení, popis, kontaktní logické obvody - Průmyslová elektronika: prvky, rozdělení, provozní vlastnosti, spínače, měniče, použití - Elektrické stroje: úvod, rozdělení, transformátory:princip, konstrukce, provozní stavy, parametry, zapojení - Transformátory: měřící, speciální, autotransformátory, elektrické stroje točivé: rozdělení, princip činnosti - Střídavé stroje: asynchronní motory a generátory, konstrukce, provozní vlastnosti - Střídavé stroje: synchronní stroje, konstrukční provedení, provozní vlastnosti - Stejnosměrné stroje: rozdělení, princip činnosti, konstrukce, , provozní vlastnosti - Výroba a rozvod a elektrické energie : elektrárny, rozvodné sítě, dimenzování vedení - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s el. proudem, předpisy, účinky, princip a druhy ochran před úrazem el. proudem Osnova početních cvičení: 1. Řešení stejnosměrných obvodů 2. Řešení střídavých 1-fázových obvodů (2 cvičení) 3. Trojfázové obvody, výpočty úbytků napětí pro různé varianty připojení spotřebiče k napájecí síti, dimenzování vedení, návrh jištění 4. Výpočty neřízených usměrňovačů, výpočty poměrů na transformátoru. 5. Zápočtová písemka, konzultace, udělení zápočtu Osnova laboratorních cvičení: 1. úvod - Bezpečnostní školení. 2. LÚ čís. 1 - Měření na stejnosměrném obvodě. 3. LÚ čís. 2 - Měření na jednofázovém střídavém obvodě, kompenzace jalového výkonu. 4. LÚ čís. 3 - Měření na trojfázovém obvodě. 5. LÚ čís. 4 - Měření na jednofázových usměrňovačích. 6. LÚ čís. 5 - Měření na transformátoru. 7. LÚ čís. 6 - Měření na asynchronním motoru. 8. LÚ čís. 7 - Logické řízení-pásová doprava.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  21
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku