420-8601/02 – Elektrotechnika (FMMI) (EFMMI)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
PAL35 prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby student získal z látky probírané ve výuce především přehled o základních principech elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikacích v rozsahu potřebném pro absolventa Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství a uměl tuto problematiku odborně komunikovat. Je snahou, aby student pochopil propojení teoretických principů s praktickým využíváním elektrické energie zejména v aplikacích, se kterými se bude dále setkávat ve svém oboru. Student se v předmětu seznámí i se zásadami ochrany před úrazem v elektrickým proudem a s nejdůležitějšími souvisejícími předpisy, s nimiž se může v praxi svého studijního oboru setkávat. Cílem je také osvojit si, jak a kde potřebné vědomosti později hledat a vhodně si je doplňovat (literatura, samostudium, kurzy, normy, internet ...).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na znalosti základů elektrotechniky získané ve fyzice. Studenti jsou seznámeni s řešením elektrických obvodů, principy měření elektrických a neelektrických veličin, s principy činnosti a s provozními vlastnostmi elektrických strojů a přístrojů, se základy elektrických pohonů, polovodičové techniky,elektrického tepla a se základy výroby a rozvodu elektrické energie. Součástí výuky jsou také technické předpisy a nařízení, týkající se způsobů provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Povinná literatura:

[1] Smejkal, J. – a kol.: Elektrotechnika. Brno VUT, 1990. 255 s. [2] Šoral, J.: Elektrotechnika I. a II. , Ostrava VŠB, 1988/89. 110 s. [3] http://fei1.vsb.cz/kat420/index_stary.html … dále vlastní volba [4] Návody do měření / Přednáška / Příklady .. a další vhodné zdroje a sbírky příkladů dle doporučení vyučujících.

Doporučená literatura:

[1] Hraško, V.- Puzjak, I.: Elektrotechnika. Bratislava SNTL, 1983. 205 s. [2] Hradílek, Z.: Elektroenergetika distribučních a průmyslových zařízení. VŠB-TU Ostrava, Montanex, 2008, 363 s..

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky - témata: 1. Zákonitosti elektrického proudu a elektrických obvodů - základní pojmy, definice a zákony magnetického a elektromagnetického pole (opak. fyziky). 2. Stejnosměrné (DC) obvody - spojení, výkony, nelineární obvody. 3. Střídavé (AC) obvody - efektivní hodnoty, výkony, - sériové a paralelní spojení R, L, C, kompenzace účiníku, neharmonické průběhy. 4. Trojfázové obvody napětí - definice, zobrazení soustavy, spojení Y a D, výkony. 5. Měřicí přístroje - rozdělení, základní parametry, označování, měření elektrických veličin (U,I,P,W,R,L,C). 6. Elektrické měření neelektrických veličin, princip, rozdělení. 7. Účel, funkce a rozdělení elektrických přístrojů - pojistky a jističe - popis, funkce, provedení, vypínací charakteristiky, elektrický oblouk. 8. Proudové chrániče - popis, funkce, provedení. 9. Stykače, relé - popis, funkce, provedení, základní zapojení stykače v elektrickém obvodu - silové a ovládací schéma. 10. Polovodiče - V-A charakteristika přechodu P-N, diody, rozdělení. 11. Tranzistor, tyristor, triak - popis struktury, druhy, vlastnosti, charakteristiky, použití. 12. Polovodičové měniče - popis, rozdělení, usměrňovače - druhy dle zapojení a řízení, popis, průběhy a charakteristické hodnoty výstupních obvodových veličin pro vybrané druhy. 13. Střídače, pulzní měniče, fázově řízené měniče, měniče kmitočtu, popis struktury, použití. 14. Elektrické stroje - definice, základní zákony, rozdělení, točivé stroje - provedení. 15. Transformátory - konstrukční uspořádání, princip činnosti, převod, úbytek napětí, provozní stavy, autotransformátory, přístrojové transformátory - popis, funkce, zapojení. 16. Asynchronní stroje - rozdělení, konstrukce, princip činnosti, způsoby spouštění, řízení rychlosti a brzdění. 17. Synchronní stroje - rozdělení, konstrukce, princip činnosti, použití, spouštění a řízení rychlosti motorů. 18. Stejnosměrné stroje - rozdělení, princip činnosti, konstrukční uspořádání, použití. 19. Elektrické teplo - vznik tepla z elektrické energie, druhy a popisy jednotlivých elektrotepelných zařízení. 20. Elektrická vedení - druhy, požadavky, hlediska dimenzování, zásady, jištění, selektivity. 21. Druhy rozvodných sítí - rozdělení, systém označování, schémata zapojení sítí TN-C, TN-S, TT, IT. 22. Vnější vlivy - třídění, označování, příklady, krytí elektrických zařízení - označování, popisy jednotlivých stupňů, klasifikace IK kódem. 23. Účinky elektrického proudu na lidský organismus - parametry, meze proudu, základní pojmy. 24. Zajištění ochrany při normálních provozních podmínkách a při podmínkách jedné poruchy - popis prostředků, principy ochrany. 25. Příklady ochrany automatickým odpojením pro sítě TN-C, TN-S a IT.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Třinec 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - K - cs 2015/2016 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - K 2014/2015 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok

Hodnocení Výuky2014/2015 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní