420-8602/02 – Elektrotechnika (FMMI) (EFMMI)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
PAL35 prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby student získal z látky probírané ve výuce především přehled o základních principech elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikacích v rozsahu potřebném pro absolventa Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství a uměl tuto problematiku odborně komunikovat. Je snahou, aby student pochopil propojení teoretických principů s praktickým využíváním elektrické energie zejména v aplikacích, se kterými se bude dále setkávat ve svém oboru. Student se v předmětu seznámí i se zásadami ochrany před úrazem v elektrickým proudem a s nejdůležitějšími souvisejícími předpisy, s nimiž se může v praxi svého studijního oboru setkávat. Cílem je také osvojit si, jak a kde potřebné vědomosti později hledat a vhodně si je doplňovat (literatura, samostudium, kurzy, normy, internet ...).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na znalosti základů elektrotechniky získané ve fyzice. Studenti jsou seznámeni s řešením elektrických obvodů, principy měření elektrických a neelektrických veličin, s principy činnosti a s provozními vlastnostmi elektrických strojů a přístrojů, se základy elektrických pohonů, polovodičové techniky,elektrického tepla a se základy výroby a rozvodu elektrické energie. Součástí výuky jsou také technické předpisy a nařízení, týkající se způsobů provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Povinná literatura:

[1] Smejkal, J. – a kol.: Elektrotechnika. Brno VUT, 1990. 255 s. [2] Šoral, J.: Elektrotechnika I. a II. , Ostrava VŠB, 1988/89. 110 s. [3] http://fei1.vsb.cz/kat420/index_stary.html dále vlastní volba Návody do měření / Přednáška / Příklady .. a další vhodné zdroje a sbírky příkladů dle doporučení vyučujících.

Doporučená literatura:

[1] Hraško, V.- Puzjak, I.: Elektrotechnika. Bratislava SNTL, 1983. 205 s. [2] Hradílek, Z.: Elektroenergetika distribučních a průmyslových zařízení. VŠB-TU Ostrava, Montanex, 2008, 363 s..

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky - témata: 1. Zákonitosti elektrického proudu a elektrických obvodů - základní pojmy, definice a zákony magnetického a elektromagnetického pole (opak. fyziky). 2. Stejnosměrné (DC) obvody - spojení, výkony, nelineární obvody. 3. Střídavé (AC) obvody - efektivní hodnoty, výkony, - sériové a paralelní spojení R, L, C, kompenzace účiníku, neharmonické průběhy. 4. Trojfázové obvody napětí - definice, zobrazení soustavy, spojení Y a D, výkony. 5. Měřicí přístroje - rozdělení, základní parametry, označování, měření elektrických veličin (U,I,P,W,R,L,C). 6. Elektrické měření neelektrických veličin, princip, rozdělení. 7. Účel, funkce a rozdělení elektrických přístrojů - pojistky a jističe - popis, funkce, provedení, vypínací charakteristiky, elektrický oblouk. 8. Proudové chrániče - popis, funkce, provedení. 9. Stykače, relé - popis, funkce, provedení, základní zapojení stykače v elektrickém obvodu - silové a ovládací schéma. 10. Polovodiče - V-A charakteristika přechodu P-N, diody, rozdělení. 11. Tranzistor, tyristor, triak - popis struktury, druhy, vlastnosti, charakteristiky, použití. 12. Polovodičové měniče - popis, rozdělení, usměrňovače - druhy dle zapojení a řízení, popis, průběhy a charakteristické hodnoty výstupních obvodových veličin pro vybrané druhy. 13. Střídače, pulzní měniče, fázově řízené měniče, měniče kmitočtu, popis struktury, použití. 14. Elektrické stroje - definice, základní zákony, rozdělení, točivé stroje - provedení. 15. Transformátory - konstrukční uspořádání, princip činnosti, převod, úbytek napětí, provozní stavy, autotransformátory, přístrojové transformátory - popis, funkce, zapojení. 16. Asynchronní stroje - rozdělení, konstrukce, princip činnosti, způsoby spouštění, řízení rychlosti a brzdění. 17. Synchronní stroje - rozdělení, konstrukce, princip činnosti, použití, spouštění a řízení rychlosti motorů. 18. Stejnosměrné stroje - rozdělení, princip činnosti, konstrukční uspořádání, použití. 19. Elektrické teplo - vznik tepla z elektrické energie, druhy a popisy jednotlivých elektrotepelných zařízení. 20. Elektrická vedení - druhy, požadavky, hlediska dimenzování, zásady, jištění, selektivity. 21. Druhy rozvodných sítí - rozdělení, systém označování, schémata zapojení sítí TN-C, TN-S, TT, IT. 22. Vnější vlivy - třídění, označování, příklady, krytí elektrických zařízení - označování, popisy jednotlivých stupňů, klasifikace IK kódem. 23. Účinky elektrického proudu na lidský organismus - parametry, meze proudu, základní pojmy. 24. Zajištění ochrany při normálních provozních podmínkách a při podmínkách jedné poruchy - popis prostředků, principy ochrany. 25. Příklady ochrany automatickým odpojením pro sítě TN-C, TN-S a IT.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: 90% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní