430-4101/01 – Číslicová a mikroprocesorová technika II (ČMT2)

Garantující katedraKatedra aplikované elektronikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAL70 prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
SOB060 Ing. Martin Sobek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí definovat požadavky na mikropočítačové řídicí systémy, umí vysvětlit detailní funkci jednotlivých částí mikropočítačových řídicích systémů a aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu mikropočítačového řídicího systému. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace v oblasti průmyslové elektroniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět se zaměřuje na poznatky z číslicové techniky a mikroprocesorové techniky. Náplň předmětu se opírá o poznatky z teorie elektronických obvodů, elektroniky a analogové techniky.

Povinná literatura:

Brandštetter, P., Palacký, P.: Číslicová a mikroprocesorová technika. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2005. Palacký, P.: Mikropočítačové řídicí systémy I. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2005. Palacký, P.: Mikroprocesory. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2005. Palacký, P.: Signálové procesory. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2005. Künzel, K., Žáček, J.: Mikroprocesorová technika. ČVUT Praha, 1996. Vrba, R.: Technika číslicových obvodů - CMOS. VUT Brno, 1987. Lojík, V., Sýkora, J.: Číslicová a impulsová technika. ČVUT Praha, 1986. Kočiš, I., Šulko, I. : Mikroprocesory a mikropočítače. ALFA, SNTL 1986. Brey B.B.: The Intel microprocessors: architecture, programming and interfacing. Prentice Hall,London, 1994. Steckhahn, A.D., Otter, J.D.: Industrial applications for microprocessors. Reston Publishing Company, 1982. Microprocessors and microsystems. Oxford Elsevier, ISSN 01141-9331.

Doporučená literatura:

Brandštetter, P.: Elektronika. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2005. Brandštetter, P.: Mikropočítačové řídicí systémy II. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2005. Nilsson, J.W.: Electric circuits. Addison-Wesley Publishing Company, 1991, ISBN 0-201-17288-7. Kale, C.O.: Introduction to passive, linear, and digital electronics. Reston Publishing Company, 1985, ISBN 0-8359-3263-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2 (viz. cvičení). Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Celkem 4 laboratorních cvičení hodnocených max. 5 body, tj. celkem max. 20 bodů z lab. cvičení. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Test je hodnocen max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z testů. Při opakování testu je test hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Logické členy a jejich realizace. Logické členy TTL, DTL, CMOS, rozvod logických úrovní, propojování integrovaných obvodů, úpravy vstupních logických signálů, tvarovací obvody, výstupní členy, buzení dlouhého vedení. Kombinační logické obvody a jejich návrh. Kodéry, dekodéry, multiplexory, demultiplexory, logické komparátory, sčítačky. Sekvenční logické obvody a jejich návrh. Klopné obvody, čítače, registry. Polovodičové paměti. Paměti RWM, PROM, EPROM. Architektura mikropočítačových systémů. Základní struktura mikropočítače a mikroprocesoru, činnost mikroprocesoru, přerušení. Sběrnice. Klasifikace sběrnic v mikropočítačovém systému, princip společné sběrnice, základní druhy přenosů po sběrnici. Adresní dekodéry. Komunikace mikropočítače s periferiemi. Řízení komunikace. Přenos dat,obvody vstupu a výstupu, chyby přenosu a jejich redukce. Sériová rozhraní. Styk mikropočítače s analogovým prostředím. Analogový vstup, analogový výstup. A/D převodníky. D/A převodníky. Kódy pro A/D a D/A převody. Systémový návrh styku s analogovými signály. Mikroprocesory a mikropočítače. Rozdělení procesorů, základní architektury. Jednočipové mikropočítače základní charakteristika. Architektura, paměťový prostor, ALU, systém přerušení, periferie. Charakteristika 16-ti bitových mikropočítačů. Principiální řešení struktury procesorové jednotky. Přehled vývojových stupňů řady Intel 196. Stavba procesorové jednotky s procesorem 80C196KB, KC, MC. Organizace paměti, rozdělení paměťového prostoru. Popis architektury mikroprocesorů, speciální funkční registry, přehled vestavěných periferií. Přímý přístup do paměti DMA, časovače procesoru. Jednotka rychlých vstupů a výstupů, pulsně-šířkový modulátor. Analogově číslicový převodník, sériová linka. Univerzální vstupy a výstupy, uživatelské porty. Přerušení, jeho obsluha, časové průběhy, maskování přerušení. Signálové procesory. Rozdělení, vlastnosti, aplikace. Rozdíly mezi procesory CISC, RISC a signálovými procesory. Aritmetika čísel s pevnou řádovou čárkou, aritmetika čísel s pohyblivou řádovou čárkou, výhody použití. Formáty dat a operace s pohyblivou řádovou čárkou, převod na pevnou řádovou čárku. Paměti CACHE, pipelining instrukcí, pipelining procesů. Základní charakteristika signálových procesorů TMS320XXX, přehled generací, typy architektur, použití. Základní parametry, vnitřní architektury. Organizace paměťového prostoru, typy adresování, operace s pamětí. Centrální aritmeticko-logická jednotka CALU, HW podpora operací, HW násobička. Sériová linka. Styk s periferiemi. Instrukční soubor. Typické aplikace mikropočítačů a signálových procesorů v oblasti průmyslové elektroniky. Cvičení: Opakování - logické obvody TTL, použití a aplikační vlastnosti v mikroprocesorové technice. Zadání semestrálního projektu. Vstupní a výstupní obvody pro přizpůsobení signálů, generátory hodin. Vlastnosti jednotlivých částí mikropočítačových systémů. Úprava analogových a digitálních signálů pro zpracování v 16-ti bitových MŘS. TEST č. 1. Opakování probraných témat, prostředky pro programování pamětí a obvodů PAL, GAL. Vývojové prostředky pro tvorbu aplikačního software, komunikace s nadřazeným systémem. Začlenění mikropočítačového systému do řídicího systému průmyslové elektroniky. TEST č. 2. Laboratoře: Obvody pro zkrácení pulsů, generátory hodin - laboratorní úloha Návrh kombinačního a sekvenčního logického obvodu - laboratorní úloha Sběrnicové obvody, Jednoduché dekodéry adres - laboratorní úloha. Aplikace převodníku úrovní MAX 232 pro sériovou komunikaci - laboratorní úloha. Komunikace mikropočítačového systému s klávesnicí a LED zobrazovači - laboratorní úloha. Návrh A/D převodník - laboratorní úloha. Jednočipový mikropočítač 8051, 80535 - výukový systém - laboratorní úloha. Řízení ss motorku pomocí jednočipového mikropočítače - laboratorní úloha. Sestavení programu PI-regulátoru pro systém s 80C196 KB - laboratorní úloha. Vývojový software zajištěn v anglické verzi. Projekty: Semestrální projekt - Návrh mikropočítačového řídicího systému. (10 hodin)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Test č.1 Písemka 10  0
                Test č.2 Písemka 10  0
                Protokoly z laboratorních cvičení Laboratorní práce 20  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 1 3
                Písemná část Písemná zkouška 30  0
                Ústní část Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2011/2012 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní