440-8402/02 – Kyberkriminalita (KYK)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětudoc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.Garant verze předmětudoc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBI, FEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL0335 doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
ZAH0076 Ing. Tomáš Zahradnický, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výuka je rozdělena do několika bloků, které jsou tematicky zaměřeny do těchto oblastí: vymezení základních pojmů (kybernetický trestný čin, pojem kybernetická kriminalita, počítač, počítačový systém, počítačová síť a její typy, autorské dílo, internet, komunikační protokol atd.), mezinárodní právní prameny na úseku ochrany před kybernetickou kriminalitou a jejich dopad do právního řádu České republiky (prameny práva Evropské Unie a prameny mezinárodního práva - např. Úmluva o počítačové kriminalitě, Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě, vybraná Rámcová rozhodnutí Rady, Směrnice Rady, Rozhodnutí Rady, dokumenty přijaté v rámci OSN apod.), vymezení forem a způsobů páchání kybernetických trestných činů (sotwarové pirátství, phishing, pharming, distribuce závadového obsahu, útoky odepření služby apod.), hmotně právní aspekty (analýzy vybraných skutkových podstat a způsoby naplňování jejich znaků v souvislosti se zneužíváním informačních technologií), procesně právní aspekty (specifika místní a věcné příslušnosti orgánů činných v trestním řízení, specifika způsobů zajišťování věcí a informací v trestním řízení o kybernetických trestných činech).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je, aby absolventi tohoto předmětu získali detailní znalosti o způsobech páchání trestných činů, ke kterým v souvislosti s užíváním informačních technologií dochází a o dotčených skutkových podstatách trestných činů. Dále je předmět zaměřen na charakteristiku postupu orgánů činných v trestním řízení, na specifika odhalování a vyšetřování kybernetické trestné činnosti a na mezinárodně právní aspekty tohoto fenoménu. Samostatná pozornost je věnována bezpečnostním týmům, které se věnují ochraně a detekci kybernetických útoků.

Povinná literatura:

KOLOUCH, Jan. CybreCrime, Edice CZ.NIC: 1. vydání, 2016, ISBN 978-80-88168-18-8 URL https://knihy.nic.cz/files/edice/cybercrime.pdf KOLOUCH, Jan a Petr VOLEVECKÝ. Trestněprávní ochrana před kybernetickou kriminalitou. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2013. ISBN 978-80-7251-402-1 CASEY, E. Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet. Second Edition. London : Academic Press, 2004. 677 s. ISBN 0-12-163104-4. ENISA. Botnets: Measerement, Detection, Disinfection and Defence. http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/critical-applications/botnets/botnets-measurement-detection-disinfection-and-defence. GŘIVNA, T., POLČÁK, R. (eds.) Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium s.r.o., 2008, 220 s. ISBN 978-80-903786-7-4. HARLEY, D., SLADE, R. Viruses Revealed. McGraw-Hill, 2001. ISBN 0072130903. JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita. Nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 288. ISBN 978-80-247-1561-2. KLANDER, L., RENEHAN, E. J. Hacker Proof : The Ultimate Guide to Network Security. Jamsa Press, 1997. ISBN 188413355X.

Doporučená literatura:

FENYK, Jaroslav, Ladislav SMEJKAL. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012. s. 184. ISBN 978-80-7357-720-9. KOLOUCH, Jan a Andrea KROPÁČOVÁ. Procedural Aspects of Data Seizure. In: Latest Trends on Systems Volume I : Proceedings of the 18th International Conference on Systems (part of CSCC ’14). [B.m.], c2014, s. 385 - 388. Recent Advances in Electrical Engineering Series, 37. ISBN 978-1-61804-243-9 ISSN 1790-5117. KOLOUCH, Jan a Andrea KROPÁČOVÁ. Liability for Own Device and Data and Applications Stored therein. In: Advances in Information Science and Applications Volume I : Proceedings of the 18th International Conference on Computers (part of CSCC ’14). [B.m.], c2014, s. 321 - 324. Recent Advances in Computer Engineering Series, 22. ISBN 978-1-61804-236-1 ISSN 1790-5109. KOLOUCH, Jan. Procesněprávní aspekty zajištění dat. In: Záhora, J. (ed.): Aktuálné problémy prípravného konania trestného. Praha: Leges, 2014, s. 228 - 241 ISBN 978-80-7502-030-7 KOLOUCH, Jan. Criminal liability for DoS and DDoS attacks. In: Recent advances in computer science : proceedings of the 17th International Conference on Computers (part of CSCC '13) : proceedings of the 1st International Conference on Artificial Intelligence and Cognitive Science (AICS '13) : proceedings of the 1st International Conference on Innovative Computing and Information Processing (INCIP '13): Rhodes Island, Greece. [Athen]: WSEAS Press, 2013, s. 227-231. ISBN 978-960-474-311-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Každý student může získat během semestru max. 30 bodů zahrnující: • referát 15 bodů, • projekt 15 bodů, • minimum bodů ze zápočtu je 15 bodů. Zkouška je písemnou i ústní formou.

E-learning

http://comtech.vsb.cz/moodle/

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do problematiky 2.Právní normy regulující kyberprostor 3.Legální základ činnosti ISP (internet service provider) 4.Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu 5.Ochrana autorských práv 6.Botnet 7.Kybernetické útoky I.: Malware, Hacking 8.Kybernetické útoky II.: Phishing, Pharming, Spam 9.Kybernetické útoky III.: Ransomware, cyber squatting 10.Kybernetické útoky IV.: Ochrana a zneužívání dětí na internetu 11.Hry a sociální sítě 12.Činnost bezpečnostních složek v kyberprostoru 13.Zákon o kybernetické bezpečnosti 14.CERT/CSIRT

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 15
                Referát Jiný typ úlohy 15  0
                Projekt Semestrální projekt 15  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 21 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti: Dle doporučení garanta předmětu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost IKB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost IKB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A060021) Komunikační a informační technologie P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost IKB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost IKB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost IKB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.