449-0023/01 – CIRCUIT THEORY I (TEO1)

Gurantor departmentDepartment of Theoretical Electrical EngineeringCredits8
Subject guarantordoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Combined Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Circuit quantities and parameters. Kirchhoff s laws. Mesh (loop) and nodal analysis of networks. DC analysis of non-linear resistance networks. Basic network postulates. Thevenin and Norton s theorems. DC analysis of magnetic circuits. Models for real resistors, capacitors and inductors. Frequency response and resonance.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Do konce 14. týdne v semestru musí student obdržet minimálně 25 bodů, jinak mu nebude udělen zápočet. Každý student má možnost získat maximálně: za laboratorní cvičení 15 bodů za testy vypracované v průběhu semestru 40 bodů za písemnou zkoušku 45 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Přechod od silových a energetických účinků v elektromagnetickém poli k teorii obvodů, definování obvodových veličin a parametrů, tvorba náhradních schémat. Výkonové přizpůsobení stejnosměrného zdroje. Topologie elektrických obvodů, napěťový a proudový dělič, věty o náhradním zdroji. Analýza obvodů metodou postupného zjednodušování, transfigurace D-Y. Princip superpozice. Metoda větvových proudů. Odvození metody smyčkových proudů (ve stejnosměrných obvodech), aplikace pro střídavé obvody. Odvození metody uzlových napětí (ve stejnosměrných obvodech), aplikace pro střídavé obvody. Metoda smyčkových proudů. Odvození metody řezových napětí (ve stejnosměrných obvodech), aplikace pro střídavé obvody. Analýza nelineárních stejnosměrných obvodů. Princip reciprocity, kompenzace a duality. Aplikace Théveninovy a Nortonovy věty. Analýza magnetických obvodů při stejnosměrném napájení. Periodické veličiny a jejich charakteristické hodnoty, okamžitý výkon, vztahy mezi obvodovými veličinami, grafické metody analýzy. Analýza obvodů v harmonicky ustáleném stavu, symbolicko-komplexní zobrazení. Analýza jednoduchých obvodů, fázorové diagramy, výkony, energie. Náhradní schémata technických prvků, výkonové a impedanční přizpůsobení zdroje, přepočet seriového zapojení na paralelní a naopak. Rezonance, vlastnosti imitančních funkcí, identifikace obvodových parametrů. Analýza dielektrických obvodů. Konzultace. Cvičení: Určování odporů, parametrů zdrojů, napěťový a proudový dělič. Metoda postupného zjednodušování a přímo úměrných veličin, transfigurace D-Y. Théveninova a Nortonova věta, princip superpozice. Metoda smyčkových proudů. Metoda uzlových napětí. Metoda řezových napětí. Metody analýz nelineárních stejnosměrných obvodů. Analýza magnetických obvodů při stejnosměrném napájení. Charakteristické hodnoty periodických veličin, harmonicky proměnné veličiny,symbolický počet. Analýza jednoduchých obvodů při harmonickém napájení, fázorové diagramy. Výkony, energie. Náhradní schémata technických prvků, ekvivalence seriového a paralelního zapojení, dualita. Analýza dielektrických obvodů. Źápočet. Laboratoře: Měření parametrů zdrojů, výkonové přizpůsobení. Verifikace vět o náhradním zdroji. Verifikace výpočtových metod, principu kompenzace a reciprocity. Měření charakteristik nelineárních prvků. Měření obvodových veličin v seriovém obvodě technické cívky a kondenzátoru.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner