449-0501/01 – CIRCUIT THEORY I (TO1)

Gurantor departmentDepartment of Theoretical Electrical EngineeringCredits8
Subject guarantordoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je umět tvořivým způsobem aplikovat fyzikální zákony pro sestavování obvodových rovnic podle Kirchhoffových zákonů a naučit se aplikovat princip reciprocity, superpozice a kompenzace.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

Circuit quantities and parameters. Kirchhoff s laws. Mesh (loop) and nodal analysis of networks. DC analysis of non-linear resistance networks. Basic network postulates. Thevenin and Norton s theorems. DC analysis of magnetic circuits. Models for real resistors, capacitors and inductors. Frequency response and resonance

Compulsory literature:

Mikulec, M., Havlíček, V.: Základy teorie elektrických obvodů I. ČVUT Praha 1997 Mayer, D.: Úvod do teorie elektrických obvodů. Celostátní učebnice SNTL-ALFA Praha 1978. Doporučená literatura: skripta VŠ

Recommended literature:

Kijonka, J., Novák, T.: Teorie obvodů I, sylaby

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Do konce 14. týdne v semestru musí student obdržet minimálně 25 bodů, jinak mu nebude udělen zápočet. Každý student má možnost získat maximálně: 1. laboratorní cvičení v této formě studia nejsou 0 bodů, 2. za testy vypracované v průběhu semestru 55 bodů, 3. za písemnou zkoušku 45 bodů.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Topologie elektrických obvodů, vymezení obvodových parametrů a charakteristik obvodových prvků. Věty o náhradních zdrojích = Théveninova a Nortonova. Analýza stejnosměrných obvodů metodou postupného zjednodušování, transfigurace D=Y. Metoda přímé aplikace Kirchhoffových zákonů. Univerzální metody analýz. Princip superpozice, reciprocity, kompenzace a duality. Analýzy nelineárních stejnosměrných obvodů, grafické metody, metoda linearizace. Analýza magnetických obvodů při stejnosměrném napájení. Analýza dielektrických obvodů. Konzultace zadaných programů. Periodické veličiny a jejich charakteristické hodnoty, vztahy mezi obvodovými veličinami, grafické metody analýzy. Analýza obvodů v harmonicky ustáleném stavu, symbolicko komplexní zobrazení. Analýza jednoduchých obvodů, fázorové diagramy, výkony, energie. Náhradní schémata technických prvků, výkonové a impedanční přizpůsobení zdroje, přepočet sériového zapojení na paralelní a naopak. Rezonance vlastností imitančních funkcí, identifikace obvodových parametrů. Cvičení: Určování odporů, parametrů zdrojů, napěťový a proudový dělič. Metoda postupného zjednodušování a přímo úměrných veličin, transfigurace D-Y. Théveninova a Nortonova věta, princip superpozice. Metoda smyčkových proudů. Metoda uzlových napětí. Metoda řezových napětí. Metody analýz nelineárních stejnosměrných obvodů. Analýza magnetických obvodů při stejnosměrném napájení. Charakteristické hodnoty periodických veličin, harmonicky proměnné veličiny,symbolický počet. Analýza jednoduchých obvodů při harmonickém napájení, fázorové diagramy. Výkony, energie. Náhradní schémata technických prvků, ekvivalence seriového a paralelního zapojení, dualita. Analýza dielektrických obvodů. Źápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.