449-0502/01 – Circuit Theory II (TO2)

Gurantor departmentDepartment of Theoretical Electrical EngineeringCredits8
Subject guarantordoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Frequency response. Resonance. Mutual inductance and coupled circuits. Network analysis using the Fourier series. Three-phase circuits. Transient response, Laplace transform. Parametric circuits (frequency response, phasor curves). Two-port network parameters. Distributed circuits. Non-linear circuits.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Do konce 14. týdne v semestru musí student obdržet minimálně 25 bodů. Jinak mu nebude udělen zápočet. Každý student má možnost získat maximálně: 1. za testy vypracované v průběhu semestru 44 bodů, 2. za písemnou zkoušku 45 bodů, 3. za ústní zkoušku 11 bodů.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Rezonance - sériová, paralelní, vícenásobná, určování parametrů rezonančních obvodů. Indukčně vázané obvody - definice vzájemné indukčnosti, určování souhlasných svorek indukčně vázaných cívek, analýza obvodů s indukčními vazbami, vzduchový transformátor - parametry a náhradní schémata bezeztrátového, dokonalého a ideálního transformátoru - náhradna indukční vazby galvanickým zapojením. Analýza obvodů při neharmonickém napájení - grafické metody, analýzy, okamžité výkony, dualita - není obsaženo = Fourierova řada, analýza obvodů s využitím principu superpozice a symbolického počtu, výkony. Trojfázové obvody - zapojení zdrojů a spotřebičů v trojfázových obvodech, analýza souměrných obvodů při harmonickém napájení, poruchové stavy. Trojfázové obvody - analýza nesouměrných trojfázových obvodů při harmonickém napájení, analýza souměrných trojfázových obvodů při neharmonickém napájení. Přechodné děje - příčina přechodných dějů, stavové veličiny, fyzikální a matematické počáteční podmínky, analýza okamžitých hodnot obvodových veličin při stejnosměrném napájení. Přechodné děje - analýza obvodových veličin při střídavém napájení, operátorový počet. Duhamelův integrál. Konzultace individuálně zadaných programů. Parametrické obvody - fázorové čáry, kmitočtové charakteristiky, amplitudové a fázové charakteristiky. Dvojbrany - jejich klasifikace, určování parametrů, základní typy dvojbranů, řazení dvojbranů, zpětná vazba, vlnová rovnice. Obvody s rozloženými parametry - telegrafní rovnice, parametry vedení, homogenní vedení s ustálenými harmonickými proudy. Obvody s rozloženými parametry - bezeztrátové vedení, odrazy, průběhy obvodových veličin pro vedení naprázdno a nakrátko, přestup a odraz vln v místěn spojení dvou ideálních vedení. Nelineární obvody - analýza jednoduchých nelineárních obvodů při střídavém napájení, určování parametrů nelineárních prvků, grafické metody analýz,ferrorezonance, transformátor se železným jádrem. Konzultace individuálně zadaných parametrů. Cvičení: Rezonance - vyšetření rezonance v sériovém obvodu R,L,C, stanovení činitele jakosti vyšetření rezonance v paralelním obvodu technické cívky a technického kondenzátoru, stanovení podmínky, kdy obvod není schopen rezonovat analytická a grafická metoda vyšetřování vícenásobných rezonancí v reaktančních obvodech. Indukčně vázané obvody - určování souhlasných svorek indukčně vázaných cívek sestavování rovnic pro analýzu a dvou a třísmyčkových obvodů s indukčními vazbami metodou smyčkových proudů, kreslení fázorových diagramů v obvodech s indukčními vazbami při napájení z jednoho zdroje. Neharmonické napájení lineárních obvodů grafická metoda analýzy obvodových veličin při napájení z ideálního napěťového resp. ideálního proudového zdroje. Neharmonické napájení lineárních obvodů - analytická metoda analýzy obvodových veličin aplikací Fourierovy řady a principu superpozice. Trojfázové obvody - analýza obvodových veličin v soustavě souměrný trojfázový zdroj zapojený do hvězdy - souměrná zátěž. Trojfázové obvody analýza obvodových veličin v soustavě souměrný trojfázový zdroj zapojený do hvězdy - nesouměrná zátěž, metoda souměrnýchsložek aplikovaná pro nesouměrný zdroj. Přechodné děje - analýza obvodových veličin v obou ustálených stavech a na začátku přech. děje vyšetřování odezev jednoduchých obvodů při stejnosměrném a harmonickém napájení. Přechodné děje analýza odezev složitějších obvodů aplikací operatorového počtu s využitím Heavisidových expanzních teoremů. Přechodné děje - analýza obvodových veličin při neharmonickém napájení . Obvody s nastavitelnými parametry grafickopočetní a grafická metoda konstrukcí fázorových čar. Kmitočtové charakteristiky v komplexní rovině, amplitudové a fázové charakteristiky. Dvojbrany - vyšetřování parametrů kaskádní matice dvojbranů ze stavu naprázdno a nakrátko dvojbranů zadaných schémat zapojení. Odvození vlnové rovnice souměrného dvojbranu. Vedení s rozloženými parametry - odvození vln napětí a proudu při harmonickém napájení homogenního vedení,grafické znázornění vln průběhy obvodových veličin a závislost vstupní impedance na délce bezeztrátového vedení naprázdno a nakrátko. Konzultace.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner