449-0502/01 – Teorie obvodů II (TO2)

Garantující katedraKat.teoretické elektrotechnikyKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je umět analýzu vícefázových soustav, dvojbranů, jednoduchých přechodných jevů a naučit se určovat časové odezvy nelineárních prvků s hysterézi.

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Mikulec, M., Havlíček, V.: Zájklady teorie elektrických obvodů II. ČVUT Praha, 1998 Mayer, D.: Úvod do teorie elektrických obvodů Celostátní učebnice. SNTL/ALFA Praha 1978. Myslík, J.: Řešené příklady z analýzy elektrických obvodů. Vysokoškolská příručka. SNTL/ALFA Praha 1984. Doporučená literatura: skripta VŠ.

Doporučená literatura:

Kijonka, J., Novák, T.: Teorie obvodů II, sylaby

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Do konce 14. týdne v semestru musí student obdržet minimálně 25 bodů. Jinak mu nebude udělen zápočet. Každý student má možnost získat maximálně: 1. za testy vypracované v průběhu semestru 44 bodů, 2. za písemnou zkoušku 45 bodů, 3. za ústní zkoušku 11 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Rezonance - sériová, paralelní, vícenásobná, určování parametrů rezonančních obvodů. Indukčně vázané obvody - definice vzájemné indukčnosti, určování souhlasných svorek indukčně vázaných cívek, analýza obvodů s indukčními vazbami, vzduchový transformátor - parametry a náhradní schémata bezeztrátového, dokonalého a ideálního transformátoru - náhradna indukční vazby galvanickým zapojením. Analýza obvodů při neharmonickém napájení - grafické metody, analýzy, okamžité výkony, dualita - není obsaženo = Fourierova řada, analýza obvodů s využitím principu superpozice a symbolického počtu, výkony. Trojfázové obvody - zapojení zdrojů a spotřebičů v trojfázových obvodech, analýza souměrných obvodů při harmonickém napájení, poruchové stavy. Trojfázové obvody - analýza nesouměrných trojfázových obvodů při harmonickém napájení, analýza souměrných trojfázových obvodů při neharmonickém napájení. Přechodné děje - příčina přechodných dějů, stavové veličiny, fyzikální a matematické počáteční podmínky, analýza okamžitých hodnot obvodových veličin při stejnosměrném napájení. Přechodné děje - analýza obvodových veličin při střídavém napájení, operátorový počet. Duhamelův integrál. Konzultace individuálně zadaných programů. Parametrické obvody - fázorové čáry, kmitočtové charakteristiky, amplitudové a fázové charakteristiky. Dvojbrany - jejich klasifikace, určování parametrů, základní typy dvojbranů, řazení dvojbranů, zpětná vazba, vlnová rovnice. Obvody s rozloženými parametry - telegrafní rovnice, parametry vedení, homogenní vedení s ustálenými harmonickými proudy. Obvody s rozloženými parametry - bezeztrátové vedení, odrazy, průběhy obvodových veličin pro vedení naprázdno a nakrátko, přestup a odraz vln v místěn spojení dvou ideálních vedení. Nelineární obvody - analýza jednoduchých nelineárních obvodů při střídavém napájení, určování parametrů nelineárních prvků, grafické metody analýz,ferrorezonance, transformátor se železným jádrem. Konzultace individuálně zadaných parametrů. Cvičení: Rezonance - vyšetření rezonance v sériovém obvodu R,L,C, stanovení činitele jakosti vyšetření rezonance v paralelním obvodu technické cívky a technického kondenzátoru, stanovení podmínky, kdy obvod není schopen rezonovat analytická a grafická metoda vyšetřování vícenásobných rezonancí v reaktančních obvodech. Indukčně vázané obvody - určování souhlasných svorek indukčně vázaných cívek sestavování rovnic pro analýzu a dvou a třísmyčkových obvodů s indukčními vazbami metodou smyčkových proudů, kreslení fázorových diagramů v obvodech s indukčními vazbami při napájení z jednoho zdroje. Neharmonické napájení lineárních obvodů grafická metoda analýzy obvodových veličin při napájení z ideálního napěťového resp. ideálního proudového zdroje. Neharmonické napájení lineárních obvodů - analytická metoda analýzy obvodových veličin aplikací Fourierovy řady a principu superpozice. Trojfázové obvody - analýza obvodových veličin v soustavě souměrný trojfázový zdroj zapojený do hvězdy - souměrná zátěž. Trojfázové obvody analýza obvodových veličin v soustavě souměrný trojfázový zdroj zapojený do hvězdy - nesouměrná zátěž, metoda souměrnýchsložek aplikovaná pro nesouměrný zdroj. Přechodné děje - analýza obvodových veličin v obou ustálených stavech a na začátku přech. děje vyšetřování odezev jednoduchých obvodů při stejnosměrném a harmonickém napájení. Přechodné děje analýza odezev složitějších obvodů aplikací operatorového počtu s využitím Heavisidových expanzních teoremů. Přechodné děje - analýza obvodových veličin při neharmonickém napájení . Obvody s nastavitelnými parametry grafickopočetní a grafická metoda konstrukcí fázorových čar. Kmitočtové charakteristiky v komplexní rovině, amplitudové a fázové charakteristiky. Dvojbrany - vyšetřování parametrů kaskádní matice dvojbranů ze stavu naprázdno a nakrátko dvojbranů zadaných schémat zapojení. Odvození vlnové rovnice souměrného dvojbranu. Vedení s rozloženými parametry - odvození vln napětí a proudu při harmonickém napájení homogenního vedení,grafické znázornění vln průběhy obvodových veličin a závislost vstupní impedance na délce bezeztrátového vedení naprázdno a nakrátko. Konzultace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku