449-0507/01 – The Functioning of Electric Railways (EED)

Gurantor departmentDepartment of Theoretical Electrical EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Josef Paleček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAL35 prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Mechanics of electric railways. Connection of electric railways to the power system. Supplying DC and AC electric railways, traction substations. Electric railways contact system. Electric motor vehicle DC and AC electric railways. Electrochemical corrosion. Earth current fields in proximity to DC and AC electric railways. Electrical equipment of industrial end buildings.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Dvakrát za semstr formou testů. Podmínky udělení zápočtu: Zkouška kombinovaná (písemná max. 25 b + ústní max. 40 b) Získání minimálního počtu bodů, odevzdání závěrečného projektu (max.35 b.)

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Elektrická trakce. Základní terminologie elektrické vozby a elektrické trakce, třídění hnacích vozidel s elektrickou trakcí, třídění elektrizovaných drah, význam elektrizace v železniční dopravě, elektrizace Českých drah (ČD), organizační schéma ČD. Dynamika pohybu kolejových vozidel. Pohybová rovnice jízdy vlaku, trakční odpory, adheze, trakční výkon hnacího kolejového vozidla. Energetika elektrické trakce. Energetické přeměny a jejich účinnosti, spotřeba elektrické energie pro trakci při jízdě rovnoměrnou rychlostí, při rozjezdu a při brždění. Měrné spotřeby elektrické energie pro typizované vlaky. Trakční vedení. Trolejové vedení, trolejový drát, kolejnicové vedení, sestavy trakčních vedení, nosné konstrukce trolejových vedení, kontrola přenosové schopnosti trakčních vedení. Připojení elektrizovaných drah k elektrizační soustavě Způsoby napájení trakční sítě, napěťové poměry v trakční síti. Trakční měnírny. Základní uspořádání, určení vzdálenosti trakčních měníren, určení jmenovitých výkonů trakčních měníren. Trakční transformovny. Základní uspořádání, volba umístění a návrh výkonu trakčních transformoven. Napájení traťových zabezpečovacích zařízení (TZZ). Způsoby napájení TZZ na ČD, napájení TZZ z trakční sítě. Elektrická výzbroj vozidel stejnosměrné trakce. Schéma silových obvodů, trakční motor, způsoby řízení, trakční charakteristiky. Elektrická výzbroj vozidel střídavé trakce. Schéma silových obvodů, trakční motor, způsoby řízení, trakční charakteristiky. až 13.Rozvod elektrické energie v drážních a průmyslových provozovnách. Projektová dokumentace, podklady pro vypracování prováděcího projektu, dimenzování a jištění vodičů. Ochrana objektu před uderem blesku. Vliv elektrické vozby na úložná kovová zařízení. Elektrochemická koroze. Zemní proudová pole v okolí stejnosměrných drah, měření zemních proudových polí, měření na stávajících zařízeních, ochrana úložných zařízení proti elektrochemické korozi. Cvičení: Zadání projektu elektroinstalace drážního objektu. Výpočet měrné a celkové spotřeby elektrické energie pro elektrickou vozbu. Volba umístění a návrh výkonu napájecích stanic. Laboratoře: Exkurze do trakční měnírny. Exkurze do trakční měnírny. Měření zemních proudových polí. Měření zemních proudových polí. Exkurze do opravny kolejových vozidel ČD. Exkurze do opravny kolejových vozidel ČD. Vypracování projektu. Vypracování projektu. Vypracování projektu. Vypracování projektu. Odevzdání projektu a jeho prezentace před kolektivem studentů. Projekty: Energetické výpočty při provozu vozidel s elektrickou trakcí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner