449-0513/01 – Circuit Theory II (TOII)

Gurantor departmentDepartment of Theoretical Electrical EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
H1R15 Ing. Karel Chrobáček, Ph.D.
KIJ10 doc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
SKR15 Ing. Lubomír Skřivánek
ZAJ02 Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+4
Part-time Credit and Examination 5+5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Analysis of three-phase circuitry. Transient analysis - 1.order and 2. order circuits. Two-port networks, their classification and transmission parameters. Variable parameter circuitry, phasor line, amplitude and phase characteristics, Bode´s method. Quiescent point of nonlinear element. Feedback .Transient effects in pulse generators. Classification of linear circuitry with distributed parameters, parameters of one-way transmission line, telegraph equations, homogneous line and its transport parameters. Lossless line, space analysis of voltage, current, power and energy for time-varying quantity, reflection coefficient.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: - test, - odevzdání šesti samostatných prací, - odevzdání jednoho projektu. Podmínky udělení zápočtu: Do konce 14. týdne v semestru musí student získat minimálně 6 bodů, jinak mu nebude udělen zápočet. Každý student má možnost získat maximálně: - za vstupní test 6 bodů - za laboratorní cvičení v prezenční formě studia nebo za samostatné práce v kombinované formě studia 20 bodů, - za test vypracovaný v průběhu semestru 4 body, - za projekt 10 bodů - za písemnou zkoušku 60 bodů.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Trojfázové obvody, zapojení zdrojů a spotřebičů v trojfázových obvodech, analýza obvodů při harmonickém napájení. Analýza nesouměrných trojfázových obvodů. Přechodné jevy, stavové veličiny, počáteční podmínky, vlastní kmitočet obvodu. Analýza přechodných jevů v elektrických obvodech 1. a 2. řádu. Dvojbrany, rozdělení dvojbranů. Rovnice neautonomního dvojbranu, řízené zdroje. Vlnové parametry dvojbranů. Obvody s nastavitelnými parametry. Fázorové čáry, modulové a fázové charakteristiky. Konstrukce kmitočtových charakteristik Bodeho metodou. Přenosové funkce, činitel zesílení napětí, proudu a výkonu. Nastavení pracovního bodu nelineárního prvku. Zpětná vazba. Využití přechodných jevů ke generování pulsů. Obvody s rozprostřenými parametry. Obecné rovnice jednofázového homogenního vedení, primární a sekundární parametry. Analýza jednofázového homogenního vedení při harmonickém napájení ve stavu naprázdno a nakrátko, odrazy vln. Cvičení: Analýza elementárních trojfázových obvodů Trojfázové obvody - analýza obvodových veličin a výkonů v soustavě souměrný trojfázový zdroj zapojený do hvězdy - trojfázové zátěž. Analýza nesouměrných trojfázových obvodů. Určování matematických a fyzikálních počátečních podmínek přechodných jevů. Analýza přechodných jevů v jednoduchých obvodech. Vyšetřování parametrů dvojbranů ze stavu naprázdno a nakrátko. Přenosové vlastnosti dvojbranů. Kmitočtové charakteristiky obvodů s pasivními prvky v komplexní rovině. Modulové a fázové charakteristiky. Konstrukce přenosové charakteristiky Bodeho metodou. Návrh nastavení pracovního bodu zesilovače. Grafická konstrukce odezvy zesilovače.Výpočet účinnosti zesilovače. Návrh generátorů pulsů s operačním zesilovačem. Rozbor obvodových rovnic jednofázového homogenního vedení. Grafická konstrukce veličin, výkonu a energie bezeztrátového vedení ve stavu nakrátko a naprázdno. Laboratoře: Proškolení, vstupní test. Měření v souměrných trojfázových obvodech Modelování časových průběhů fázových a trojfázových výkonů souměrných a nesouměrných zátěží Měření přechodných jevů v RC a RL obvodech Měření přechodných jevů v RLC obvodech Měření parametrů dvojbranů ze stavu naprázdno a nakrátko Měření složených dvojbranů Měření kmitočtové charakteristiky RC členů Měření charakteristik nelineárních prvků Realizace a verifikace nastavení pracovního bodu zesilovače Měření přenosových charakteristik v zapojení s operačním zesilovačem Realizace a verifikace nastavení zpětné vazby Realizace generátoru pulsů a měření jeho veličin Modelování veličin a výkonů bezeztrátového vedení Konzultace, zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Laboratory work Laboratory work 20  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 10  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3943) Mechatronics (3906R999) Společné studium oboru Automobilová elektronika, Mechatronické systémy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2648) Designing of Electric Devices (2648R999) Společné studium P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2648) Designing of Electric Devices (2648R999) Společné studium K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner