450-0308/01 – Technical Diagnostics and Reliability (TDS)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní pojmy technické diagnostiky, Diagnostický model Diagnóza, prognóza, geneze, diagnostické prostředky, diagnostický systém, technický stav objektu, strukturní a procesní parametr, diagnostická veličina, porucha, provozuschopnost, funkčnost, neporušenost, definice a členění diagnostického modelu, matematický diagnostický model Příznakové metody rozpoznávání, Základní pojmy teorie rozpoznávání obrazů, teorie rozpoznávání v technické diagnostice Vibro-diagnostické systémy, Základní pojmy kmitání elektrických strojů, senzory mechanického kmitání, analýza signálu v časové oblasti Analýza signálu ve frekvenční oblasti, Stručný úvod do frekvenční analýzy, DFT, FFT, Základní parametry FFT, Způsoby zvětšování rozlišitelnosti frekvenční analýzy signálu, Hilbertova transfromace, Kepstrum, průměrování, rozbor závad rotačního spektra dle kmitočtového spektra, speciální metody ve vibrodiagnostice Akustická emise a její využití v technické diagnostice, Infradiagnostické systémy, Impulsní a spojitá akustická emise, infradiagnostické systémy pracující bez rozkladu obrazu, termovizní systémy s opticko-mechanickým rozkladem obrazu, termovizní systémy s elektronickým rozkladem Defektoskopické systémy, Metoda odporová, elektromagnetická defektoskopie vířivými proudy, magnetická defektoskopická metoda, ultrazvuková defektoskopie Výpočet spolehlivosti systému, Spolehlivostní modely, hodnocení spolehlivosti systémů s nezávislými prvky, sériový model, paralelní model, kombinované modely. Spolehlivost v elektronice, odhady charakteristik spolehlivosti, Základní pohled a problémy, výběrové plány a cenzorování Techniky výpočtů spolehlivosti v elektronice Techniky výpočtů spolehlivosti součástkové základny pro elektroniku, periody technického života elektronických součástek Modelování častých poruch, optimalizace spolehlivosti, prognóza spolehlivosti, Transformace spolehlivosti pomocí teploty, napětí a vlhkosti, racionalizace při postupu zahořování, ekonomická efektivita procesu, zkoušky spolehlivosti, hlavní metody pro predikci Měřicí systémy pro diagnostikování desek osazených analogovými a číslicovými obvody Počítačové laboratoře: Snímání časových závislostí napěťových signálů. AD převodníky a analýza chyb měření. Automatizovaný měřicí systém s GPIB sběrnicí řízený PC/AT. Vyhodnocování směru otáčení a měření polohy. Měření vibrací elektrických strojů, využití spektrálních analyzátorů. Virtuální přístroje v bezdemontážní technické diagnostice - zadání semestrální práce. Návrh automatizovaného měřicího pracoviště pro měření chrakteristik elektrických strojů řízeného PC/AT. Měření vybraných charakteristik pomocí automatizovaného měřicího pracoviště pro měření charakteristik elektrických strojů řízeného PC/AT. Využití jednodeskových počítačů ve funkci koncentrátorů dat - metodika návrhu programu. Vliv poruch rotorového vinutí asynchronních motorů na vibrační spektrum. Vyhodnocení statické excentricity na základě harmonické analýzy statorového proudu asynchronního motoru. Měření vyšších harmonických a dynamických odchylek napětí v síti. Virtuální spektrální analyzátor. Závěrečný test. Vyhodnocení závěrečného testu a udělení zápočtu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801R001) Computer Science P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.