450-0324/01 – Conceptual Design and Development of Innovative Products (CDD)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jan Žídek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIL45 prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
KOT37 Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+4
Part-time Graded credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The overall goal with this week is to enhance the student's ability in collaborating across disciplinary boundaries in an innovative fashion. At the end of this course the students should be able to: Cooperate in multidisciplinary team activities; Operate in a conceptual design process; Demonstrate interpersonal skills during team development; Propose and justify the value of new innovative technical solutions; Conduct disciplinary analysis of a real-life industrial problem; Present disciplinary analysis to stakeholders with different disciplinary background; Designs disciplinary interface to other disciplinary products;

Teaching methods

Project work

Summary

This course is very untraditional because students are taken out of their conventional classroom environment with substantial portions of teacher-led learning to a real dynamic industrial environment with a problem based learning focus course in a multidisciplinary setting. This course will take place during 3 intensive weeks on the site of an industrial organisation where the first week focus on getting from an open idea for a new multidisciplinary product to use innovation to come up with a concept and a prototype. The remaining two weeks will then take that conceptual idea forward to the stage where the actual production process can start. This means that different disciplinary analysis must be conducted and in particular the interfaces between the different disciplines must be agreed upon and described precisely.

Compulsory literature:

Literatura dle doporučení vyučujícího.

Recommended literature:

Žídek,J.: Sylaby přednášek a materiály k workshopům, v elektronické podobě,VŠB-TU Ostrava,2007

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžné hodnocení výstupů z jednotlivých aktivit.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Životní cyklus výrobku, týmová spolupráce, osobnostní charakteristiky členů týmů, prezentace vlastních schopností prostřednictvím Europass - CV • Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) - osobnostní test pro identifikaci osobnostních typů, sestavení Europass CV pro prezentaci vlastní osoby 2. Firma v tržním prostředí, strategické dokumenty – mise, vize, firemní kultura, požadavky na jakost, certifikované systémy řízení jakosti • Sestavení týmů na základě simulace vstupního pohovoru, vzájemné představení členů týmu, definice strategie, definice vize a mise 3. Specifikace potřeb zákazníka, marketingový průzkum, segmentace trhu, tržní zacílení, umístění nového výrobku ve vybraném segmentu trhu, marketingový mix • Sestavení profilu potenciálního zákazníka, definice jeho životního stylu a jeho potřeb, analýza stávající situace na trhu 4. Inovuj nebo zemři. Co to jsou inovace – definice inovací, jak vznikají. Prostory pro podporu inovací - vědecké parky a centra, technologické parky a centra, podnikatelská a inovační centra, podnikatelé inkubátory, centra transferu technologií. Projektový záměr - jízdní řád inovátorského týmu - jak začít, tržní a obchodní analýzy, technologie a výroba (inovační činnost), SWOT analýza, identifikace cílů v čase, marketingová a organizační strategie (jak dosáhnout stanovených cílů), personální a prostorové zajištění, harmonogram realizace projektu, finanční analýza, identifikace faktorů úspěchu, opatření k minimalizaci rizik. • Exkurze. Podpora inovací v praxi z pohledu Podnikatelského inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) a Regionální centra transferu technologií (RCTT) - logika řízení PI VŠB-TUO a RCTT (poslání, hodnoty, vize, cíle, strategie, měřítka), náplň PI VŠB-TUO a RCTT (měkké a tvrdé služby, doprovodné aktivity - soutěž o nejlepší podnikatelský záměr). 5. Formulace zadání pro inovační výrobek, vymezení cílové skupiny uživatelů, vymezení funkcí výrobku, sestavení týmu, technika brainstormingu • Definice funkcí nového výrobku formou brainstormingu s následným vyhodnocením jednotlivých nápadů do podoby několika konceptů nového výrobku 6. Příprava prezentace konceptu nového výrobku, zásady efektivní prezentace, nástroje prezentace • Prezentace konceptu skupině decission makerů, výběr optimálního konceptu pro další rozpracování 7. Analýza požadavků zákazníků, nástroje pro správu požadavků zákazníků • Definice požadavků zákazníků v prostředí Requirements Gateway 8. Řízení projektu, nástroje pro řízená týmové práce, MS Projekt, Time management, role v týmu, zásady spolupráce v týmu, ukázky různých stylů řízení týmu, zásady efektivní komunikace, strategie komunikace • Rozdělení rolí v týmu, rozdělení konceptu na dílčí části, definice náplně práce jednotlivých skupin na dílčích částech, naplánování zdrojů a stanovení milníků, definování rozhraní 9. Nezažiješ, neuvěříš! Inkubace firmy Weblift s.r.o. v chráněném prostředí PI (firma vyvíjí webové aplikace a internetové obchody). Inkubace projektu firmy Trinidon spol. s r.o. v chráněném prostředí PI (projekt se zabývá vývojem logistického systému). • Exkurze s výkladem a ukázkami procesů. Centrum pokročilých inovačních technologií (CPIT) – krátké představení CPIT, Centrum operačních programů (COP) a projekt IT4Innovations, ukázka činnosti vybraných inovačních týmu a jejich laboratoří. 10. Návštěva Bang&Olufsen v Kopřivnici: Studenti budou seznámeni s historií, organizací a odděleními společnosti Bang&Olufsen s.r.o. Připravena bude rovněž „hands-on“ prezentace výrobků Bang&Olufsen. Důležitou součástí návštěvy bude exkurze ve výrobní hale 11. Rozpracovávání jednotlivých částí konceptu – rozhraní k uživateli, mechanický koncept, elektronický koncept, SW koncept. SW nástroje pro vývoj jednotlivých částí konceptu • Workshop: rozpracovávání konceptu. Vyhledávání informací, práce s informačními zdroji, práce s nástroji pro rozpracování konceptu 12. Testování funkčnosti navrženého konceptu. SW a HW prostředky pro měření a testování. • Příprava komplexního testu v rámci navrženého konceptu 13. Ekonomické aspekty vývoje, cena práce, výrobní náklady, dokumentace výsledků vývoje konceptu • Vyhodnocení ekonomických aspektů inovačního výrobku, příprava prezentace konceptu nového výrobku 14. Ochrana duševního vlastnictví, průmyslový vzor, patent, evropský patent • Finální prezentace konceptu nového výrobku, diskuse

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Zpracování Europass CV se zohledněním MBTI testu Written test 20  0
        Zpracování vize, mise a stratégie inovační firmy Written test 10  0
        Sestavení profilu potenciálního zákazníka Written test 10  0
        Prezentace konceptu nového výrobku Semestral project 20  0
        Naplánování projektu návrhu konceptu nového výrobku Written test 10  0
        Finální prezentace modelu prototypu nového výrobku Semestral project 30  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2601T013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2601T013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2601T013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2601T013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics K Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer