450-0503/02 – Základy použití počítačů (ZPP3)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL45 doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
C1E91 Ing. Petr Červenka
KOV04 doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
SIM25 Ing. Jan Šíma
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
WIT25 Ing. Tomáš Wittassek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Základy použití počítačů je seznámit studenty s počítačem jako nástrojem pro řešení úkolů se kterými se setkávají během studia i v praxi. Student se naučí pracovat ve Windows, Wordu, Excelu, Mathcadu, Matlabu atd

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět je určen pro studenty I. ročníku bakalářského studia. Výuka je uspořádána tématicky, vždy tak, že po společné přednášce následují cvičení k probranému tématu na počítačích v počítačové učebně. Uživatelským způsobem seznamuje s řešením úkolů v oblastech jako jsou operační systém MS-DOS,OS Windows 98/NT/2000/XP, zpracování grafiky , zpracování textových dokumentů, pohyb v prostředí počítačových sítích (Novell, Microsoft,...) a zejména je kladen důraz na použití v oblasti řešení matematických úloh. Všechny uvedené oblasti jsou pojímány ryze prakticky bez hlubších detailů tak, aby absolvent tohoto předmětu byl schopen vybrat si příslušný software a v něm daný problém vyřešit. Pro výuku v jednotlivých oblastech byly vybrány programy, na kterých výuka probíhá a které danou oblast použití reprezentují (např.: Word, Excel, Mathcad, Novell,...).

Povinná literatura:

# Základy použití počítačů pro BMT, P. Červenka, R. Velička, VŠB - TU Ostrava 2007, CD v rámci projektu ESF: OPRLZ CZ.04.1.03/3.2.15.1/0020, ISBN 978-80-248-1287-8 # Základy práce na PC,P. Červenka, učební text pro distanční vzdělávání Ostrava 2003,ISBN 80-248-0300-3 # Počítačové sítě,P. Červenka, učební text pro distanční vzdělávání Ostrava 2003,ISBN 80-248-0304-6 # Zpracování grafiky,R. Velička, učební text pro distanční vzdělávání Ostrava 2003,ISBN 80-248-0301-1 # Zpracování matematických úloh,R. Velička, učební text pro distanční vzdělávání Ostrava 2003, ISBN 80-248-0303-8

Doporučená literatura:

Návody do cvičení, obsahují sadu otázek a úkolů k procvičení problematiky prezentované na předcházející přednášce. Návody jsou v elektronické podobě a lze je získat na fakultním serveru nebo na www stránkách katedry. Další podpůrné pomůcky jsou rovněž k dispozici na www stránkách katedry.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočty jsou udělovány za aktivní práci na počítači ve cvičení během semestru a včasné odevzdání zadaných úkolů. Stupeň zvládnutí použití počítače pro řešení konkrétních úkolů je zahrnnut do hodnocení zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Blok 1: Zpracování matematických úloh (Ing. Richard Velička) 1. Zpracování matematických úloh v tabulkovém procesoru 1. Možnosti využití tabulkových procesorů pro řešení standardních problémů technické praxe. Základní prostředí tabulkového procesoru a jeho úpravy, typy dat ukládaných do tabulek a jejich editace, tvorba a editace tabulky, zadávání matematických výrazů a funkcí, absolutní a relativní adresování buněk, vytvoření grafu na základě tabulky. 2. Zpracování matematických úloh v tabulkovém procesoru 2. Definice seznamů a posloupností, úprava vzhledu grafu, typy grafů včetně 3D grafů, regresní křivky. Řešení rovnic. Použití numerických metod. Tisk tabulky a grafu. 3. Zpracování matematických úloh v programu pro vědecko-technické výpočty 1. Možnosti využití těchto typů programů pro řešení standardních problémů technické praxe. Zadávání a editace matematického výrazu, výpočet jednoduchého výrazu, výpočet tabulky hodnot, práce s maticemi, výpočet a vykreslení grafu funkce jedné proměnné. 4. Zpracování matematických úloh v programu pro vědeckotechnické výpočty 2. Úprava grafu do požadované podoby, práce s trojrozměrnými grafy, transformace souřadnic na matici, výpočty prvků matice pro trojrozměrné grafy, použití symbolického procesoru pro úpravu výrazu, řešení rovnic a soustav rovnic, derivace a integrace výrazu. 5. Zpracování matematických úloh v textově orientovaném programu MATLAB Seznámení s prostředím programu pro vědecko-technické výpočty - MATLAB. Souvislost Matlabu a jazyka C. Ukázky možností včetně simulační nástavby Simulink a modulů nástrojů Toolbox. Principy zadávání a řešení jednoduchých matematických úloh. Způsob editace výpočtů, zadávání proměnných, definice matic, výpočet a vykreslení grafu jedné proměnné. 6. Řešení matematických problémů vhodným prostředkem Tvorba grafů funkcí jedné a více proměnných, práce s maticemi, řešení rovnic a soustav rovnic, statistické výpočty, skládání funkcí,.... Ukázky řešení několika způsoby a prostředky. Blok 2: Programovací jazyk C (Ing. Jan Šíma, Ing. Petr Červenka) 7. Obecný úvod do programovacích jazyků, vývojové prostředí LabWindows/CVI, základní principy jazyka C, funkce main, jednoduché datové typy (int, char, float, double) a deklarace proměnných, přiřazovací příkaz, vstup a výstup z příkazové řádky (printf, scanf, %d, %f, %s), preprocesor (#include, #define), komentáře /* */. 8. Základní aritmetické (+, -, /, *, ++, --), logické (&&, ||, !) a relační operátory (==, !=, , >=), priorita operátorů, závorky, základní matematické funkce (pow, sqrt, sin, cos, tan, abs, fabs). 9. Příkaz větvení if, vnořování příkazu if, datový typ pole, indexace prvků pole, vícerozměrná pole, cyklus for. 10. Cyklus while, vnořené cykly, příkaz vícenásobného větvení switch, složený příkaz. 11. Ukazatele, definice vlastních funkcí, předávání parametrů hodnotou a odkazem, návratová hodnota funkce, void, rozsah platnosti lokální a globální proměnné. 12. Standardní knihovny jazyka - přehled, operace s řetězci (strlen, strcpy, strcat, strstr), scanovací a formátovací funkce, formátovací řetězce (formátování složitějších řetězců). 13. Práce se soubory (fopen, fread, fwrite, fscanf, fprintf, fclose), vytváření a čtení textových a binárních souborů, typické formáty souborů. 14. Metodika tvorby aplikací, analýza zadání, datová analýza, blokový diagram, přepis matematických vztahů, tok řízení programu, uživatelské rozhraní, návrh struktury zdrojového kódu aplikace. Počítačové laboratoře: Blok 1: Zpracování matematických úloh 1. MS Excel, práce v prostředí a příklady 2. MS Excel, práce v prostředí a příklady 3. Mathcad ver. 11, práce v prostředí a příklady 4. Mathcad ver. 11, práce v prostředí a příklady 5. MATLAB 4.2 nebo vyšší, práce v prostředí a příklady 6. Řešení příkladů v EXCELu, Mathcadu, MATLABu Blok 2: Programovací jazyk C 7. ovládání vývojového prostředí, první program "Hello World", příklady deklarace proměnných, zadávání z příkazové řádky, tisk výsledků na obrazovku 8. příklady na vytváření jednoduchých programů s použitím operátorů a jednoduchých matematických funkcí - na úrovni kalkulačky: Pythagorova věta, výpočet čísla pí, generování náhodného čísla, kombinační logické funkce 9. příklad programu s rozhodovací podmínkou, vnořenou podmínkou, příklady deklarací polí, příklady na naplnění pole hodnotami pomocí příkazu for, příklad na vyhledání minima a maxima v poli, střední hodnoty, střední kvadratické odchylky 10. příklad programu s detekcí uživatelské události (stisk "horké" klávesy), příklad na součet a součin matic s použitím vnořených cyklů for 11. příklad na indexování polí pomocí ukazatelů, příklad na přehození pořadí bytů v proměnné typu int, příklad funkce pro součet dvou čísel, příklad funkce pro součet dvou polí, příklad na vhodné a nevhodné použití globální proměnné 12. vytvoření funkce pro generování hodnot funkce tlumeného kmitání, příklad programu pro výpočet parametrů RC členu s formátovaným uživatelským rozhraním pro zadávání vstupních údajů a pro tisk výsledků 13. vytvoření programu pro načtení a zobrazení libovolného souboru, vytvoření textového souboru s hodnotami obdélníkového signálu vygenerovanými jako suma lichých harmonických a následné načtení tohoto souboru do Excelu a zobrazení signálů v grafu, vygenerování libovolného signálu v Excelu a uložení do textového souboru s následným načtením do vytvořeného programu, který vypočte střední hodnotu, střední kvadratickou odchylku a nalezne minimum a maximum 14. vytvoření aplikace, která se skládá z více zdrojových souborů, tato aplikace generuje tři typy signálu podle zadaných parametrů, načež provádí výpočet signálových charakteristik generovaných signálů - studenti pracují na jednotlivých částech samostatně, pak se jednotlivé soubory spojí v jednu výslednou aplikaci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku