450-0518/01 – Virtual Instrumentation I. BC (VI1)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits6
Subject guarantorIng. Tomáš Wittassek, Ph.D.Subject version guarantorIng. Tomáš Wittassek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV04 doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
WIT25 Ing. Tomáš Wittassek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of Virtual Instrumentation I course is to get familiar students with hardware and software tools which are used for creating automated measurement systems. Students will get acquainted with philosophy of graphical development environment. The basic programming skills in graphical development environment.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

Students will get familiar with the basic principles of software and hardware tools for designing the virtual instrumentation systems and they will learn basics of graphical programing language G and development system LabVIEW.

Compulsory literature:

Johnson,W., G.: LabVIEW - Graphical Programming - Practical Applications in Instrumentation and Control - 3rd edition, McGraw Hill, New York, 2001, ISBN 0-07-137001-3 National Instruments: LabVIEW Fundamentals - brochure, 2005, 374029A-01 Žídek, J.: Graphical programming in LabVIEW development environment, textbook, 2006

Recommended literature:

Johnson,W., G.: LabVIEW - Graphical Programming - Practical Applications in Instrumentation and Control - 3rd edition, McGraw Hill, New York, 2001, ISBN 0-07-137001-3 National Instruments: LabVIEW Fundamentals - brožura, 2005, 374029A-01 Kocourek, P. a kol: Číslicové měřicí systémy, ČVUT Praha 1994 Gofton W., P.: Sériová komunikace, Grada, 1995

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Samostatná práce Test

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Virtuální instrumentace jako obecný trend vývoje měřicí techniky, architektura automatizovaného měřicího systému, fáze procesu měření a jejich podpora softwarovými prostředky, členění vývojových prostředků pro vývoj aplikací v oblasti měření, základní filosofie vývojových prostředí používajících principů grafického programování. Úvod do vývojového prostředí LabVIEW, grafický programovací jazyk G, základní principy grafického programování a jeho historie, virtuální přístroj jako základní modul aplikace vytvářené programovacím grafickým G jazykem a jeho základní části, filozofie běhu programu řízeného tokem dat, ladicí prostředky integrované ve vývojovém prostředí - krokování, vizualizace toku dat, nasazování sond, nasazování bodu přerušení. Grafické rozhraní k uživateli - čelní panel virtuálního přístroje, objekty čelního panelu, jejich výběr a členění, editor čelního panelu a jeho editační možnosti, práce s nástroji při tvorbě čelního panelu, roletová menu objektů čelního panelu, datové typy a struktury spojené s objekty čelního panelu, módy objektů čelního panelu - ovládací a indikační. Blokový diagram virtuálního přístroje a jeho tvorba, koncové bloky, uzlové bloky, definice datových cest, programové struktury a jejich grafická reprezentace - cyklus typu FOR, cyklus typu WHILE, přepínač, sekvence, blok matematického výrazu, indexace ve vstupních a výstupních tunelech, posuvné registry, polymorfismus funkcí. Strukturované datové typy v LabVIEW a jejich reprezentace na čelním panelu virtuálního přístroje, indikátory grafů v grafickém prostředí a jejich členění, grafy registrační a statické, grafy dvou a trojrozměrné, datové struktury spojené s indikátory grafů a jejich programové vytváření. Nastavování vlastností běhu virtuálního přístroje - volby spojené s podobou okna virtuálního přístroje, nastavení voleb pro běh přístroje, vytváření dialogových oken pomocí voleb pro běh virtuálního přístroje, paralelismus v LabVIEW a priorita provádění jednotlivých částí blokového diagramu, používání funkce WAIT pro řízení priority provádění částí blokového diagramu. Obecná struktura aplikace složené z podřízených úloh, u nichž není požadováno paralelní provádění těchto úloh, sdílená datová oblast a předávání dat přes tuto oblast, globální proměnná a její použití při vytváření rozsáhlejších aplikací, módy globální proměnné. Uzly vlastností v blokovém diagramu pro programové ovládání vlastností objektů čelního panelu - použití pro jednoduché objekty - programové řízení viditelnosti, povolení přístupu uživatele k objektu, programové dotvoření nabídky objektu typu textové nabídky, uzly vlastností spojené s grafy, volba položek a módu v uzlu vlastností. Textové řetězce, prvky čelního panelu pracující s textovými řetězci, módy zobrazení, práce s textovými řetězci - úprava, nahrazování, vyhledávání, formátování do textového řetězce, skenování z textového řetězce, funkce pro formátování a skenování, funkce pro převod textového řetězce do pole a zpět Archivace dat v souborech a funkce pro práci se soubory, komplexní funkce a práce s nimi, elementární funkce a jejich použití při práci se soubory, zachycování dat z čelního panelu po doběhnutí virtuálního přístroje a práce s nimi, typy souborů a práce s nimi. Uživatelsky definované objekty čelního panelu a způsob jejich vytváření v editoru objektů, definování a modifikace jednotlivých částí objektu, náhrada stávajícího objektu novým, doplnění knihovny objektů novým, dotváření čelního panelu importem grafiky, možnost animace objektů na čelním panelu. Chybový cluster a jeho význam pro řízení sekvenčnosti práce s měřicím přístrojem a pro zamezení pokračování při chybě. Programovací techniky přispívající k efektivitě běhu aplikace vytvořené v grafickém vývojovém prostředí LabVIEW, práce s reprezentacemi dat. Aplikace grafických programových struktur při řešení vybraných problémů - využití posuvných registrů v iteračních výpočtech a v numerických metodách, řešení diferenciálních rovnic využitím posuvných registrů. Informace o obslužných programech pro měřicí přístroje, přístrojovém ovladači. VI 2 Základní poznatky. Projekty: Softwarová aplikace v jazyce G zaměřená do měřicí techniky Počítačové laboratoře: Tutoriál 1: Úvod do vývojového prostředí LabVIEW, grafický programovací jazyk G, základní principy grafického programování, princip Data Flow a jeho implementace v grafickém programovacím jazyce G, modulární programování, ladicí prostředky prostředí LabVIEW. Tutoriál 2: Řídící programové struktury jazyka G, cykly FOR a WHILE, SHIFT registry a jejich použití pro implementaci algoritmu plovoucího průměru. Zadání samostatné práce. Tutoriál 3: Pole, indexace polí, autoindexace v cyklech, polymorfismus funkcí. Tutoriál 4: Záznamy (clusters), funkce pro práci se záznamy. Vyhodnocení 1. samostatné práce. Tutoriál 5: Grafy, typy grafů, datové struktury pro grafy a práce s nimi. Tutoriál 6: Rozhodování, CASE řídicí struktura, Formula Node, Stringy a práce s nimi, soubory, typy datových souborů, práce se soubory. Tutoriál 7: Vyhodnocení 2. samostatné práce, test, zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2002/2003 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 20
                Project Project 45  20
        Examination Examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2648) Designing of Electric Devices P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2648) Designing of Electric Devices K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Šumperk 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Rožnov pod Radhoštěm 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering K Czech Šumperk 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2648) Designing of Electric Devices P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2648) Designing of Electric Devices K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2648) Designing of Electric Devices (2648R999) Společné studium P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2648) Designing of Electric Devices (2648R999) Společné studium K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (1103T021) Computational Mathematics P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (1103T021) Computational Mathematics K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (1103T021) Computational Mathematics P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (1103T021) Computational Mathematics K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner