450-2001/01 – Základy použití počítačů (ZPP3)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyUSP, FEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HER215 Ing. Radim Hercík, Ph.D.
KEL072 Ing. Michal Kelnar
LAT055 Ing. Martin Latocha
SLA402 Ing. Roman Slabý
SRA088 Ing. Jan Šramota
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Základy použití počítačů si klade za cíl především seznámit studenty s možnostmi řešení úloh z matematiky na osobním počítači pro usnadnění jejich studia vysokoškolské matematiky a fyziky a se správnou formou písemného i prezentačního projevu během studia a pro závěrečnou práci. Po absolvování bude student umět využívat osobní počítač jako pomocníka při plnění zadaných studijních úkolů a psaní např. protokolů, laboratorních prací a práce bakalářské nebo diplomové na velmi dobré úrovní odpovídající požadavkům na tento typ publikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Základy použití počítačů je určen především pro studenty bakalářského studia. Hlavní náplň předmětu tvoří především oblast matematiky zaměřená na operace s maticemi, vektory, na řešení rovnic, soustav rovnic, na výpočty a tvorbu grafů v reálné i komplexní rovině, vytváření grafů prostorových z matice funkčních hodnot a také řešení derivací a integrálů. Výpočty z oblasti elektrotechniky a fyziky jsou prováděny včetně fyzikálních jednotek. Hlavní důraz se klade na zvládnutí prostředí Mathcad, ve kterém se řeší uvedené úlohy. Podobné úlohy jsou řešeny v prostředí MS Excel a MATLAB. Cílem je ukázat řešení obdobných matematických úloh v uvedených prostředích. Další důležitou oblastí je práce s textem pro správné psaní odborných technických textů s důrazem na vlastnosti a styly odstavců, generování obsahu, správné psaní matematických rovnic a doplnění textu vektorovou grafikou, případně rastrovými obrázky. Pro seznámení se s vlastnostmi vektorové a rastrové grafiky je určena část zabývající se základy grafiky. V tomto bloku je provedeno srovnání vektorové a rastrové grafiky, je definována vhodnost použití těchto forem pro konkrétní použití, jsou zde uváděny vlastnosti tiskáren, scannerů a monitorů, kreslení technických výkresů, elektrotechnických schémat a dalších technických objektů. Jsou ukázány možnosti použití prostředků, které jsou k dispozici ve Windows a MS Office. Podle potřeb jsou zařazována i další témata, například pro prezentace MS Power Point nebo pro správné vyhledávání na Internetu některé běžně používané vyhledávací nebo prohlížecí programy.

Povinná literatura:

1. VELIČKA, R., PUSTKOVÁ, R.: Základy použití počítačů, elektronický dokument v rámci projektu ESF: CZ.1.07/2.2.00/15.0113 „Inovace oboru Měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB – TU Ostrava“, VŠB – TU Ostrava 2013, 323 stran, Ostrava 2013

Doporučená literatura:

Studijní materiály (skripta, animace, programy) v systému LMS (Moodle) a na katedrálním serveru D400server (uživatel:Student, heslo:Student) Příručky k používaným programovým produktům Libovolné publikace zabývající se probíranou tématikou

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Lze průběžně kontrolovat zvládnutí probraného tématu během semestru formou plnění úkolů v rámci testů. Podmínky udělení zápočtu: Zápočet je udělen podle stupně prokázaných znalostí při práci na PC. Hodnocení provádí formou souhrnného závěrečného testu ze všech probíraných témat. Je kladen důraz na zpracování matematiky a textů. Test zahrnuje 50 otázek a je prováděn na počítačích v systému Barborka, který vygeneruje individuální kombinace otázek. Pro udělení zápočtu je nutno získat nadpoloviční počet bodů v závěrečném testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro úspěšné absolvování předmětu nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Organizační záležitosti předmětu. Seznámení s přihlašováním do sítě, důležité adresy, umístění učebních textů, podmínky získání klasifikovaného zápočtu. Podrobné seznámení s obsahem jednotlivých přednášek. Seznámení s provozním řádem počítačových učeben, jako nutné podmínky pro jejich užívání. Ukázky příkladů v prostředí Mathcad. Prostředí standardní řady Mathcad a řady Prime. 2.-3. Programy pro zpracování matematických úloh – Mathcad. Možnosti využití těchto typů programů pro řešení standardních problémů technické praxe. Zadávání a editace matematického výrazu, výpočet jednoduchého výrazu, výpočet tabulky hodnot, práce s vektory a maticemi, výpočet a vykreslení grafu funkce jedné proměnné, úprava grafu do požadované podoby, práce s trojrozměrnými grafy, použití symbolického procesoru pro úpravu výrazu, řešení rovnic a soustav rovnic, derivace a integrace výrazu. 4. Matematický program pro vědecko-technické výpočty – MATLAB. Ukázky možností včetně simulační nástavby Simulink a modulů nástrojů Toolbox. Seznámení s prostředím, principy zadávání a řešení jednoduchých matematických úloh. Způsob editace výpočtů, zadávání proměnných, definice matic, výpočet a vykreslení grafu jedné proměnné. 5.-6. Tabulkové procesory – MS Excel. Možnosti využití tabulkových procesorů pro řešení standardních problémů technické praxe. Základní prostředí tabulkového procesoru a jeho úpravy, typy dat ukládaných do tabulek a jejich editace, tvorba a editace tabulky, zadávání matematických výrazů a funkcí, absolutní a relativní adresování buněk, definice seznamů a posloupností, vytvoření grafu na základě tabulky, úprava vzhledu grafu, typy grafů, regresní křivky. Řešení rovnic. Tisk tabulky a grafu. 7. Operační systém – Windows. Rozdíl mezi znakově a graficky orientovaným operačním systémem. Základy práce v prostředí OS. Nastavení a modifikace prostředí Windows pomocí služeb ze skupiny Ovládací Panely. Základní aplikace Windows (Koš, Tento počítač, Místa v síti, …) a skupiny příslušenství (Mapa znaků, Kalkulačka, Malování, Průzkumník, Poznámkový blok, Wordpad, Systémové nástroje, ), mechanismus výměny dat mezi aplikacemi přes Schránku. Menu START a jeho nastavení. Porovnání prostředí Windows XP a 7. 8. Psaní odborných textů – Autorský zákon a výběr z norem. Správný zápis citací, použitých literárních zdrojů, odkazy na zdroje informací. Zápis technických formulací, rovnic a výrazů. Použití vhodných fontů pro matematické symboly a pravidla psaní funkcí, konstant, proměnných a jednotek v odborném textu. 9.-10. Textové editory pracující v prostředí Windows – MS Word. Styl dokumentu (Šablony), formát stránky, styl odstavce. Práce s bloky textu, práce se styly odstavců, import a tvorba grafiky v rámci textového dokumentu, tvorba a modifikace tabulek, psaní rovnic, záhlaví a zápatí, číslování stránek a nadpisů, pomocné prostředky pro kontrolu pravopisu a gramatiky. Práce s oddíly textu, generování obsahu a číslování tabulek, rovnic a obrázků. 11. Zpracování grafiky. Rozlišovací schopnost monitoru, souvislosti mezi rozměry grafických objektů zobrazovaných na monitoru a tištěných na tiskárně, přepočty rozměrů a DPI. Vektorová a rastrová grafika, rozdíly mezi vlastnostmi rastrových a vektorových grafických objektů. Vhodnost použití různých grafických editorů pro různé činnosti. Možnosti a obvyklé funkce rastrového a vektorového editoru.Způsob práce v grafickém editoru, některé grafické formáty. 12. Prezentace v prostředí MS Power Point. Pravidla pro vytváření prezentací. Postup při tvorbě prezentace s využitím možností Power Point. Srovnání vytváření prezentací v Power Point 2003 a 2007. 13. Internet – prohlížeče a vyhledávače informací. Vyhledávání informací na Internetu (Google,…).Prohlížení internetových stránek (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera a Safari) Počítačová cvičení: 1. Seznámení s PC v učebně, přihlašování do sítě, umístění SW, možnosti využití PC a SW 2. Procvičení v prostředí MATHCAD (ver. 15 a Prime) 3. Procvičení v prostředí MATHCAD (ver. 15 a Prime) 4. Procvičení v prostředí MATHCAD (ver. 15 a Prime) 5. Procvičení v prostředí MATLAB 6. Procvičení v prostředí MS EXCEL (Office 2007 nebo 2010) 7. Procvičení v prostředí MS EXCEL (Office 2007 nebo 2010) 8. Procvičení v prostředí MS WINDOWS, Malování, Průzkumník, … 9. Procvičení v prostředí MS WORD (Office 2007 nebo 2010) 10.Procvičení v prostředí MS WORD (Office 2007 nebo 2010) 11. Grafika (MS WORD - kreslení, Windows - Malování) 12. Grafika (MS WORD - kreslení, Windows - Malování) 13. Internet, MS Power Point 14. Závěrečný test V průběhu semestru nejsou vyloučeny drobné změny v rozsahu přednášek a cvičení nebo přesuny témat.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní