450-2014/01 – Bakalářský seminář II (BS)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity8
Garant předmětuMgr. Petr TiefenbachGarant verze předmětudoc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA113 Ing. Ondřej Adamec
AUG011 doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
CER275 doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
HAJ74 Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
KIJ018 Ing. Jan Kijonka, Ph.D.
KRE15 doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
PET333 Ing. Tomáš Peterek, Ph.D.
PRA132 doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
STA048 Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem bakalářského semináře je připravit studenty k úspěšné obhajobě bakalářských prací. Seznámit posluchače s elementárními požadavky, specifikami, limitacemi a úskalími tvorby bakalářské práce, seznámit je se základními nároky na obsahovou a formální stránku bakalářské práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Formou semináře studenti postupně prezentují jednotlivé části dříve zadaných témat. Naučí se pracovat s literaturou, třídit a analyzovat údaje a informace, je jim poskytována metodická pomoc. Součástí praktika je simulace "obhajob", kdy studenti jsou si vzájemně oponenty, reagují na bezprostřední náměty a kritiku. Bakalářský seminář klade důraz nejen na zdokonalení písemného projevu z hlediska obsahu a formy, ale také na ústní projev, schopnost přesvědčivě vystupovat, bezprostředně, adekvátně reagovat a argumentovat.

Povinná literatura:

Závazné pokyny pro vypracování bakalářské/diplomové práce. FEI, VŠB-TU Ostrava, 2005. Normy : ČSN ISO 690, ČSN 010 194. Jarošová, D. Seminář k závěrečné práci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ivanová, K., Juričková, L. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.

Doporučená literatura:

Kapounová J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografická citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. Bartoš, J. Metodika diplomové práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991. Holoušová, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. Michalík, P., Roup, Z., Vrbík, V. Zpracování diplomové práce na PC. Plzeň: ZČU, 2000. Spousta, V. a kol. Vademekum autora odborné a vědecké práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000. Šimek, D., Kubátová, H. Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Každý student je průběžně kontrolován svým vedoucím bakalářské práce Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání bakalářské práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Laboratoře: Úvod a poslání závěrečné práce - charakteristika a specifika bakalářské práce ve zdravotních vědách. Základní fáze přípravy bakalářské práce - sběr dat, relevantní zdroje získávání. informací, rešerše, anotace, meziknihovní a mezinárodní výpůjční služba, využití moderních informačních technologií. Cíle, specifika, limitace a úskalí fáze realizace bakalářské práce - metodologie, metody a techniky, badatelské přístupy ve zdravotních vědách. Základní požadavky na bakalářskou práci - obsahové a formální požadavky na teoreticky a empiricky zaměřenou práci. Volba tématu bakalářské práce, konkretizace cíle práce, motivace k badatelské činnosti. Obsahová stránka bakalářské práce, struktura bakalářské práce, požadavky na teoretickou a empirickou část bakalářské práce. Formální stránka bakalářské práce - úprava textu, technické požadavky, ISO 690. Cíle, specifika a úskalí I. fáze realizace bakalářské práce - přípravná fáze, sběr dat. Cíle, specifika a úskalí II. fáze realizace bakalářské práce - evaluace a zpracování získaných dat. Cíle, specifika a úskalí III. fáze realizace bakalářské práce - teoretický kontext bakalářské práce. Cíle, specifika a úskalí IV. fáze realizace bakalářské práce - empirická část bakalářské práce. Cíle, specifika a úskalí závěrečné fáze realizace bakalářské práce - diskuse, korekce, jazyková korektura textu, konečná podoba práce. Tabulky, grafy, obrázky a schémata v bakalářské práci. Odevzdání závěrečných bakalářských prací. Projekty: Individuální bakalářská práce každého studenta

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku