450-2050/01 – Veřejné zdravotnictví a management zdravotnické techniky (VZMZT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIH07 RNDr. Josef Čihák
JUR51 MUDr. František Jurek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači budou znát základní pojmy, teorie a determinanty zdraví a postavení veřejného zdravotnictví v kontextu české zdravotní politiky, budou schopni porovnat vývoj zdravotního stavu obyvatel ČR s jinými zeměmi a v historickém kontextu, budou umět rozpoznat a pochopit základní ekonomické problémy ve zdravotnictví, budou schopni definovat zaměření a hlavní zdravotnické programy WHO a jejich realizaci v rámci ČR, budou seznámeni se zdravotnickými systémy a vztahy uvnitř systému včetně vstupů a výstupů, a to jak v ČR, tak v zahraničí, budou schopni určit indikátory a parametry kvality zdravotní péče, budou znát základní principy a složky komunitní péče a zdravotně sociální péče o specifické skupiny obyvatelstva. V neposlední řadě budou seznámeni s principy zdravotního pojištění zejména v Evropě a se složitou problematikou financování zdravotní péče a pořizování investic. Zvláštní kapitolu tvoří výzkum, vývoj, výroba a distribuce zdravotnických prostředků se zdůrazněním jejich rozdělení podle míry rizika a obecné bezpečnosti. Předmět je také zaměřen na seznámení se s řízením, strukturou a činnostmi různých typů zdravotnických organizací se zvláštním zaměřením na úsek správy, evidence a používání zdravotnických prostředků (zdravotnické techniky) při poskytování zdravotní péče obecně, ale i na specializovaných pracovištích, s důrazem na rozdělení, vybavení a rizika zdravotnických prostor a s důrazem podpory skladby a funkce multioborových týmů při interdisciplinárních zdravotnických činnostech. Předmět je určen pro bakalářský studijní program Biomedicínský technik pro zdravotnická zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Teoretický předmět „veřejné zdravotnictví“ poskytne základní a přitom široké informace o zdravotnictví se zvláštním zaměřením na místo, úlohu a bezpečnost použití pestrého spektra zdravotnických prostředků. Veřejné zdravotnictví vychází z předpokladu, že zdravotnictví jako systém je zaměřeno na podporu a zvyšování kvality zdraví a péče o zdraví a je významnou veřejnou prioritou, veřejným statkem s vysokou humánní hodnotou, kterou lze měřit a trvale zlepšovat. Společnými obsahovými prvky výuky jsou informace o významu a cílech, zaměření, struktuře, funkci, kompetenci a odpovědnosti jednotlivých složek zdravotnických systémů, jejich organizačních soustav se specifickým zaměřením, včetně komunitní péče a zdravotně sociální péče o vybrané skupiny obyvatelstva. Veřejné zdravotnictví staví na předpokladu, že ke správné a bezpečné funkci jakékoliv zdravotnické soustavy, včetně vlastního poskytování péče, jsou pro všechna zdravotnická povolání, včetně technických, nezbytné znalosti o zdravotnických systémech, typech a strukturách zdravotnických zařízení, zdravotnickém prostředí, teorii řízení, ekonomii, obecné a zdravotnické legislativě a o řadě dalších souvisejících oblastí, kam patří zejména výuka, vývoj, výroba i likvidace zdravotnických prostředků. Výuka se věnuje kromě teorie a praxe biomedicíny, také metodám a poznatkům zejména věd o řízení, obecném právu, zvlášť zaměřeného na zdravotnickou legislativu, medicínské informatice, zdravotnické ekonomii a sociální psychologii. Výuka je dále zaměřena na vnitřní strukturu a funkci zdravotnického zařízení, na technický rozvoj a investiční činnosti, na zdravotnické prostředky – jejich rozdělení podle řady pohledů, sestavování investičních plánů s pořizováním ZP, na spolupráci techniků zajišťujících a garantujících správné a bezpečné používání ZP při poskytování zdravotní péče, na celou správu a evidenci ZP. Předmět seznamuje se zákonem č.123/2000Sb. v platném znění, s technickými normami pro ZP přístrojového charakteru, s normami pro konstrukci ZP - ZT, se zákonem o metrologii, se systémem managementu jakosti a s organizací dispečerských činností při řízení technických provozů zdravotnického zařízení, zejména nemocnice.

Povinná literatura:

•Lednický, V.: Základy managementu, 3.vydání. AJAK, Ostrava, 2002. •Kotler, P.: Marketing management. Grada, Praha, 2005. •Nollke, M.: Praktický management. Grada, Praha, 2004. •Vejrosta, V.: Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů. ČSZT, Praha, 2001. •Jarošová, D. Veřejné zdravotnictví. Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. •Drbal, C.: Determinanty zdraví a zdravotní politika. IPVZ Praha, 2001, 43s. •Gladkij, I.: Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví. UP, Olomouc, 1995. •Komárek, L. a kol.: Podpora zdraví a prevence v primární péči. SZÚ, Praha, 1997.67s. •Zavázalová, H.: Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. Karolinum, Praha, 2002. 154s.

Doporučená literatura:

1. Zdravotnické prostředky •Nařízení vlády č. 336/2004Sb. ve znění nařízení vlády č. 212/2007Sb. a nařízení vlády č.245/2009Sb. – kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky •Zákon č. 123/2000Sb. ve znění zákona č. 130/2003Sb., zákona č. 274/2003Sb. (úplné znění č. 346/2003Sb.), zákona č. 58/2005Sb. a zákona č. 196/2010Sb. – o zdravotnických prostředcích •Nařízení vlády č. 453/2004Sb. ve znění nařízení vlády č. 246/2009Sb. – kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro •Nařízení vlády č. 154/2004Sb. ve znění nařízení vlády č. 307/2009Sb. – kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky •Zákon č.22/1997Sb. v platném znění – technické požadavky na výrobky •Vyhláška č. 11/2004Sb. – kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků po jejich uvedení na trh •Vyhláška č. 195/2005Sb. – kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče •Vyhláška č. 221/2010Sb. – požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení 2. Metrologie •Zákon č. 505/1990Sb. ve znění zákona č. 119/2000Sb., zákona č. 137/2002Sb. a zákona č. 226/2003Sb. – o metrologii •Vyhláška (ministerstva průmyslu a obchodu) č. 345/2002Sb. ve znění vyhlášky č. 65/2006Sb. – kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu •Vyhláška (mpo) č. 262/2000Sb. ve znění vyhlášky č. 344/2002Sb. – kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření •Vyhláška (mpo) č. 264/2000Sb. ve znění vyhlášky č. 424/2009Sb. – o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o jejích označování 3. Kvalifikace •Zákon č. 95/2004Sb. v platném znění – o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékaře, stomatologa a farmaceuta •Zákon č. 96/2004Sb. ve znění zákona č. 125/2005Sb., zákona č. 111/2007Sb., zákona 124/2007Sb. a zákona č. 189/2008Sb. (úplné znění zákona č.339/2008Sb.) – o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče •Vyhláška č. 55/2011Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2006Sb. – kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 4. Další možná legislativa •zákon č. 185/2005Sb. v platném znění – o odpadech (je tam asi 10 až 15 novelizací) •nařízení vlády č. 169/1997Sb. – o elektromagnetické kompatibilitě •nařízení vlády č. 616/2006Sb. – technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility •zákon č.18/1997Sb. v platném znění – „atomový zákon“ •vyhláška č.307/2002Sb. v platném znění – o radiační ochraně •nařízení vlády č. 1/2008Sb. – o ochraně zdraví před neionizujícím zářením •zákon č.378/2007Sb. v platném znění – „zákon“ o léčivech

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet se bude skládat z písemného testu obou části předmětu. Podmínkou udělení zápočtu je min 50% úspěšnost na každém z písemných testů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Źádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

•Úvod do veřejného zdravotnictví, Organizace zdravotní péče – systémy zdravotnictví (nadnárodní, národní), potenciál zdraví a jeho trvalé zvyšování v populaci, kvalita zdravotní péče (možnosti měření kvality zdravotní péče) •Hierarchie práva (obecná včetně vnitřních předpisů a řádů, zdravotnická povolání) •Financování zdravotnictví a správa majetku (veřejný a soukromý sektor), zdravotní pojištění. •Vznik, typy, organizační struktura a řízení zdravotnických zařízení, zdravotnické prostředí (rozdělení, instalace, vybavení, „pacientské prostředí“), místo, úloha a správa zdravotnického prostředku, legislativa a zdravotnický prostředek (definice, rozdělení, bezpečnost, praxe) •Normy ve zdravotnictví, bezpečnost ve zdravotnictví (nežádoucí příhody a jejich rizika, evidence), multidisciplinární tým, rozhraní činností a kompetence zdravotníků •Pozice biomedicínského technika / inženýra v nemocničním zařízení, legislativa jako nástroj i ochranný prostředek při výkonu jeho práce. Bezpečnost zdravotnického prostředku a vymezení dalších důležitých pojmů. •Servisní podpora, bezpečnostní kontroly, jednorázové použití zdravotnických prostředků, prostředky in vitro a implantabilní zdravotnické prostředky. •Metrologie zdravotnických prostředků, ověřování a kalibrace měřidel. Jednotky určené pro zdravotnictví. •Vybavení jednotlivých pracovišť zdravotnickými prostředky. Ochrana před jednotlivými zdroji záření. Pacientské prostředí, zdravotnický prostředek – odpad. •Problematika novelizací (geneze) legislativy o zdravotnických prostředcích, problematiky standardů, akreditačních procesů, atd.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Písemka - A Písemka 50  26
        Písemka - B Písemka 50  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku