450-2051/01 – Úvod do metodologie výzkumu (UMV)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRY0006 Ing. Iveta Bryjová
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit se pracovat s metodologií výzkumu pro potřeby výzkumných a odborných prací v technických a medicínských vědách. Naučit se formulovat, navrhnout a realizovat proces vědeckého výzkumu a správně presentovat získané výsledky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je součástí komplexu předmětů z oblasti výuky profesionálních dovedností. Naučí studenty základům kritického – vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu ve zdravotnické praxi (evidence based practice). Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků.

Povinná literatura:

•BÁRTLOVÁ, S.: Vybrané metody a techniky výzkumu. Brno : IDVPZ, 2000. 118 s. ISBN 80-7013-311-2 •BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S.: Vybrané stati z metodologie vědy. Praha, UK, 1986. •KRČMÉRY, V. ET AL.: Základy vedeckovýskumnej práce pre študentov a doktorantov. Trnava: Trnavská univerzita. 1999. 39 s. •ČERMÁK, I., MIOVSKÝ, M.: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Boskovice, 2000. •MARŠALOVÁ,L.: Metodologické základy psychologického výskumu. Bratislava, 1985 •POLIT, D.F., HUNGLER, B.P.: Nursing Research. Principles and Methods. Philadelphia : Lippincott, 1999. 757s. ISBN 0-7817-1562-8 •STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice, 1999 •TVRDÍK, J,: Základy statistické analýzy dat. Ostrava: OU, 1998) •Liška, V.: DOCTORANDUS (průvodce budoucích Ph.D.). Praha, Profesional Publishing 2004. •Umberto, Eco (Překlad: Seidl, I.): Jak napsat diplomovou práci. (1. vydání). Votobia 1997. •Gustavii B.: How to Write and Illustrate a Scientific Paper. Cambridge University Press, Cambridge, 2003. •Jordan R. R.: Academic Writing Course - New Edition. Nelson, Walton-on-Thames, 2002.

Doporučená literatura:

•Silverman, D. , Jako robiť kvalitatívny výzkum, 2005,ISBN-10: 80-551-0904-4 •Greenhalgh, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené nadůkazu. Praha, Grada 2003. •Ochrana, F., Metodologie vědy, 2009, ISBN-13: 978-80-246-1609-4 •Hendl, J., Základní metody a aplikace, 2005, ISBN-10: 80-7367-040-2 •Punch, K. F., Úspěšný návrh výzkumu, 2008,ISBN-13: 978-80-7367-468-7 •Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum, 2004. •Šifner, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. UK Praha, 2004. •IVANOVÁ, K. Metody a techniky výzkumu ve zdravotnictví. Ostrava: OU, 2004. •KOMENDA, S. Úvod do metodologie zdravotnického výzkumu. Olomouc: UP, 1996.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

A. Zpracování všech zadaných samostatných úkolů a odevzdání ve stanovených termínech vyučujícím (vyhledávání v EIZ na zadané téma, vypracování literární rešerše na zadané téma, příprava a přednes prezentace na zadané téma). B. Prezentace zadaných samostatných prací studentů před skupinou podle instrukcí přednášejícího a ve vyučujícím stanovených termínech. Splnění obou bodů (A) a (B) je nutnou podmínkou získání zápočtu, vyžadující účast studentů ve výuce, na prezentacích i na cvičeních v průběhu celého semestru. Stěžejní částí je vypracování literární rešerše na zadané téma a splnění bodového hodnocení. Tento způsob výuky nebude možno žádným způsoben nahradit a nesplnění podmínek v průběhu semestru v požadovaných termínech nebude možné dodatečně nahradit jakoukoli formou! Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kaldeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Definice vědy. Vědecké poznání. Charakteristické rysy moderní vědy. Druhy výzkumů. Výzkum ve zdravotnictví. 2. Terminologie vědy a výzkumu. Finanční a legislativní souvislosti vědeckého výzkumu. 3. Vymezení pojmu výzkumu a jeho druhů. Zásady experimentování v technice a medicíně 4. Věda, vědecký přístup, vědecká metoda, vědecké teorie. Základní a aplikovaný výzkum, jejich specifika a požadavky. Možnosti financování 5. Úvod do výzkumného procesu cíle, možnosti, legislativa, dostupnost, praktické informace. 6. Výzkumné problémy, výzkumné otázky, výzkumné hypotézy. Typy klinických studií, randomizované a nerandomizované studie, studie s překříženým designem a faktorovým designem, jednoduché, dvojité a trojité slepé studie, otevřené studie. 7. Studium zdrojů a literatury a informační zdroje s ohledem na dostupnost informací, důvěryhodnost a relevanci informace. Elektronické zdroje tvorba rešerše. vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech. 8. Stanovení výzkumného vzorku (souboru) 9. Metody a techniky sběru dat, analýza dat, zpracování dat 10. Interpretace výsledků výzkumu, Presentace vědeckých sdělení z hlediska způsobu (multimediální, posterové), obsahu a formy. 11. Etické aspekty zdravotnického výzkumu Etika výzkumných studií, legislativa, etické komise, informovaný souhlas, správné praxe. 12. Základní charakteristiky a koncepce vědeckého sdělení. Požadavky a struktury na abstrakty, vědecké práce, konference, časopisecké publikace 13. Rozdílnost tvorby odborného sdělení v českém a anglickém jazyce, jazykové, typografické, 14.Citace, ochrana duševního vlastnictví, patenty a užitné vzory, patentová literatura a její dostupnost při biomedicínském výzkumu Osnova cvičení: 1. Elektronické zdroje dat, databáze a vyhledávání informací 2. Tvorba rešerše zadaného tématu 3. Definování hypotéz a formulace problému vědeckého úkolu 4. Návrh a postupy vědeckého výzkumu, Sestavení plánu studie a jejího financování 5. Sběr dat a výběr vzorku 6. Analýza dat a porovnání výsledků 7. Prezentace výsledků, tvorba vědeckého sdělení 8. Presentace vědeckého sdělení multimediální formou 9. Presentace vědeckého sdělení jinými formami. 10. Tvorba odborného sdělení a odlišnosti jazykové formy v CZ a ENG jazyce 11. Výzkumná zpráva, prezentace projektu 12. Citace a správnost uvádění literárních odkazů. 13. Ochrana duševního vlastnictví – legislativa patentů a užitných vzorů 14. Ochrana duševního vlastnictví z pohledu metodiky RIV a její uplatnitelnost.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51
        Literární rešerše Projekt 60  35
        EIZ, MVS Jiný typ úlohy 10  4
        Prezentace Jiný typ úlohy 10  4
        Test Písemka 20  12
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku