450-2052/01 – Efektivní využití počítačů (EVP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FEI, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Efektivní využití počítačů si klade za cíl především seznámit studenty s možnostmi řešení úloh z matematiky na osobním počítači pro usnadnění jejich studia vysokoškolské matematiky a fyziky a se správnou formou písemného i prezentačního projevu během studia a pro závěrečnou práci. Po absolvování bude student umět využívat osobní počítač jako pomocníka při plnění zadaných studijních úkolů a psaní např. protokolů, laboratorních prací a práce bakalářské nebo diplomové na velmi dobré úrovní odpovídající požadavkům na tento typ publikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Efektivní využití počítačů je určen především pro studenty bakalářského studia. Hlavní náplň předmětu tvoří především oblast matematiky zaměřená na operace s maticemi, vektory, na řešení rovnic, soustav rovnic, na výpočty a tvorbu grafů v reálné i komplexní rovině, vytváření grafů prostorových z matice funkčních hodnot a také řešení derivací a integrálů. Výpočty z oblasti elektrotechniky a fyziky jsou prováděny včetně fyzikálních jednotek. Hlavní důraz se klade na zvládnutí prostředí Mathcad, ve kterém se řeší uvedené úlohy. Podobné úlohy jsou řešeny v prostředí MS Excel a MATLAB. Cílem je ukázat řešení obdobných matematických úloh v uvedených prostředích. Další důležitou oblastí je práce s textem pro správné psaní odborných technických textů s důrazem na vlastnosti a styly odstavců, generování obsahu, správné psaní a používání matematických rovnic, tabulek a grafů v textu. Dále doplnění textu vektorovou grafikou, případně rastrovými obrázky. Pro seznámení se s vlastnostmi vektorové a rastrové grafiky je určena část zabývající se základy grafiky. V tomto bloku je provedeno srovnání vektorové a rastrové grafiky, je definována vhodnost použití těchto forem pro konkrétní použití, jsou zde uváděny vlastnosti tiskáren, scannerů a monitorů, kreslení technických výkresů, elektrotechnických schémat a dalších technických objektů. Jsou ukázány možnosti použití prostředků, které jsou k dispozici ve Windows a MS Office. Na závěr předmětu jsou zařazeno použití prostředku pro prezentaci (Power Point) a programy pro správné vyhledávání informací na Internetu. Mezi ně lze zahrnout některé běžně používané vyhledávací nebo prohlížecí programy.

Povinná literatura:

1. VELIČKA, R., ONDRACZKA, T.: Využití počítačových programů v technické praxi, PROJECT REG. NUMBER: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001155, Interreg V-A, VŠB – TU Ostrava 2021, 97 s., dostupné z: http://lms.vsb.cz 2. Maxfield, B.: Engineering with Mathcad, Elsevier, 2006 3. Příklady uvedené v předmětu Efektivní využií počítačů v LMS, dostupné z: http://lms.vsb.cz Pro studium lze použít jakékoliv další podklady k probíraným programům.

Doporučená literatura:

1. VELIČKA, R., ONDRACZKA, T.: Using Computer Programs in Technical Practice, PROJECT REG. NUMBER: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001155, Interreg V-A, VŠB – TU Ostrava 2021, 100 p. 2. VELIČKA, R., PUSTKOVÁ, R.: Základy použití počítačů, CD v rámci projektu ESF: OPRLZ CZ.1.07/2.2.00/15.0113 „Inovace oboru Měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB – TU Ostrava“,VŠB – TU Ostrava 2013, 323 s. + animace a programy 3. Pecinovský, J.:Microsoft Office - Podrobná uživatelská příručka,Computer Press, 2013, 496 s. 4. Doňar, B., Zaplatílek, K.:MATLAB pro začátečníky, 1.díl, BEN - Technická literatura, 2. vydání, 2003, 152 s. 5. Maxfield, B.: Engineering with Mathcad, Elsevier, 2006 6. Maxfield, B.: Essential Mathcad, Elsevier, 2009 7. ČSN 01 6910: Úprava písemností zpracovaných textovými editory, Český normalizační institut, 2007 8. Juláková, E.: Jak řešit problémy psaní odborných textů, text v rámci projektu ESF a VŠCHT Praha: Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002, Praha 2007, 56 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Lze průběžně kontrolovat zvládnutí probraného tématu během semestru formou plnění úkolů v rámci Korespondnčních úkolů.

E-learning

Podklady pro výuku jsou k dispozici v systému LMS (https://lms.vsb.cz).

Další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičení 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Organizační záležitosti předmětu. Seznámení s přihlašováním do sítě, důležité adresy, umístění učebních textů, podmínky získání klasifikovaného zápočtu. Podrobné seznámení s obsahem jednotlivých přednášek.Seznámení s provozním řádem počítačových učeben, jako nutné podmínky pro jejich užívání. Ukázky příkladů v prostředí Mathcad. Prostředí standardní řady Mathcad a řady Prime. 2.-4. Programy pro zpracování matematických úloh – Mathcad. Možnosti využití těchto typů programů pro řešení standardních problémů technické praxe. Zadávání a editace matematického výrazu, výpočet jednoduchého výrazu, výpočet tabulky hodnot, práce s vektory a maticemi, výpočet a vykreslení grafu funkce jedné proměnné, úprava grafu do požadované podoby, práce s trojrozměrnými grafy, použití symbolického procesoru pro úpravu výrazů, řešení rovnic a soustav rovnic, derivace a integrace výrazu. 5. Matematický program pro vědecko-technické výpočty - MATLAB. Ukázky možností včetně simulační nástavby Simulink a modulů nástrojů Toolbox. Seznámení s prostředím, principy zadávání a řešení jednoduchých matematických úloh. Způsob editace výpočtů, zadávání proměnných, definice matic, výpočet a vykreslení grafu jedné proměnné. 6.-7. Tabulkové procesory – MS Excel. Možnosti využití tabulkových procesorů pro řešení standardních problémů technické praxe. Základní prostředí tabulkového procesoru a jeho úpravy, typy dat ukládaných do tabulek a jejich editace, tvorba a editace tabulky, zadávání matematických výrazů a funkcí, absolutní a relativní adresování buněk, definice seznamů a posloupností, vytvoření grafu na základě tabulky (včetně 3D), úprava vzhledu grafu, typy grafů, regresní křivky. Řešení rovnic. Tisk tabulky a grafu. 8. Operační systém - Windows. Rozdíl mezi znakově a graficky orientovaným operačním systémem. Základy práce v prostředí OS. Nastavení a modifikace prostředí Windows pomocí služeb ze skupiny Ovládací Panely. Základní aplikace Windows (Koš, Tento počítač, Místa v síti, …) a skupiny příslušenství (Mapa znaků, Kalkulačka, Malování (porovnání vlastností verzí), Průzkumník, Poznámkový blok, Wordpad, Systémové nástroje, ), mechanismus výměny dat mezi aplikacemi přes Schránku. Menu START a jeho nastavení. Porovnání prostředí Windows XP a 10 (nebo vyšší). 9. Psaní odborných textů – Autorský zákon a výběr z norem. Správný zápis citací, použitých literárních zdrojů, odkazy na zdroje informací. Zápis technických formulací, rovnic a výrazů. Použití vhodných fontů pro matematické symboly a pravidla psaní funkcí, konstant, proměnných a jednotek v odborném textu. 10. Textové editory pracující v prostředí Windows – MS Word. Styl dokumentu (Šablony), formát stránky, styl odstavce. Práce s bloky textu, práce se styly odstavců, import a tvorba grafiky v rámci textového dokumentu, tvorba a modifikace tabulek, psaní rovnic, záhlaví a zápatí, číslování stránek a nadpisů, pomocné prostředky pro kontrolu pravopisu a gramatiky. Práce s oddíly textu, generování obsahu a číslování tabulek, rovnic a obrázků. 11. Zpracování grafiky. Rozlišovací schopnost monitoru, souvislosti mezi rozměry grafických objektů zobrazovaných na monitoru a tištěných na tiskárně, přepočty rozměrů a DPI. Vektorová a rastrová grafika, rozdíly mezi vlastnostmi rastrových a vektorových grafických objektů. Vhodnost použití různých grafických editorů pro různé činnosti. Možnosti a obvyklé funkce rastrového a vektorového editoru. Způsob práce v grafickém editoru, některé grafické formáty. 12. Prezentace v prostředí MS Power Point. Pravidla pro vytváření prezentací. Postup při tvorbě prezentace s využitím možností Power Point. Srovnání vytváření prezentací v Power Point 2003, 2007 a 2010. 13. Internet – prohlížeče a vyhledávače informací. Vyhledávání informací na Internetu (Google,…).Prohlížení internetových stránek (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera a Safari) Počítačová cvičení: 1. Seznámení s PC v učebně, přihlašování do sítě, umístění SW, možnosti využití PC a SW, bezpečnostní školení 2. Procvičení v prostředí MATHCAD (ver. 15 a Prime - v aktuální verzi) 3. Procvičení v prostředí MATHCAD (ver. 15 a Prime - v aktuální verzi) 4. Procvičení v prostředí MATHCAD (ver. 15 a Prime - v aktuální verzi) 7. Procvičení v prostředí MATLAB 5. Procvičení v prostředí MS EXCEL (Office 2016 nebo vyšší) 6. Procvičení v prostředí MS EXCEL (Office 2016 nebo vyšší) 8. Procvičení v prostředí MS WINDOWS, Malování, Průzkumník, … 9. Procvičení v prostředí MS WORD (Office 2016 nebo vyšší) 10.Procvičení v prostředí MS WORD (Office 2016 nebo vyšší) 11. Grafika (MS WORD - kreslení, Windows - Malování) 12. Grafika (MS WORD - kreslení, Windows - Malování) 13. Internet, MS Power Point 14. Závěrečný test

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní