450-2067/01 – Lékařská přístrojová technika 1 (LPT 1)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH0024 Ing. Vendula Mahrová
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
PRO0240 Ing. Michal Procházka
SCH0203 Ing. Martin Schmidt
VON0045 Ing. Jaroslav Vondrák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat základní informace o lékařských přístrojích podle klinických oborů. Jedná se o obory interní, chirurgické a společných vyšetřovacích a léčebných složek. Předmět zapadá svou náplní do mezioborového bakalářského oboru se zaměřením na specialistu pro zdravotnická zařízení. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínského technika.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Student se v předmětu seznámí s principem a použitím lékařské přístrojové techniky a to jak pro diagnostiku, terapii, laboratorní a speciální zdravotnickou techniku. Předmět zapadá svou náplní do mezioborového bakalářského oboru se zaměřením na specialistu pro zdravotnická zařízení. Tento předmět se zabývá obšírněji problematikou diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů, laboratorními zařízeními a speciální zdravotnickou technikou. Postupně jsou probírány principy, schémata, technická řešení přístrojů, funkce a způsob používání této techniky podle klinických oborů. Přitom je zdůrazňována specifická úloha zdravotnických přístrojů z hlediska jejich uplatnění. Velký důraz je přitom kladen na cvičení, ve kterých studenti vyzkouší daná zařízení a následně navštěvují klinická pracovitě, kde se tyto přístroje používají. Zde se prakticky seznamují s obsluhou a klinickým vyšetřením na těchto zařízeních.

Povinná literatura:

• PENHAKER, M.; AUGUSTYNEK, M. Zdravotnické elektrické přístroje 1. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 411 s. p. ISBN 978-80-248-3107-7 (brož.). • PENHAKER, M.; AUGUSTYNEK, M. Zdravotnické elektrické přístroje 2. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 310 s. p. ISBN 978-80-248-3108-4 (brož.). • AUGUSTYNEK, M.; ADAMEC, O.; PENHAKER, M. Přístrojová zdravotnická technika I. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. 152, lii s. p. ISBN 978-80-248-2364-5 (brož.). • AUGUSTYNEK, M.; ADAMEC, O.; Černý, M.; PENHAKER, M. Přístrojová zdravotnická technika 2. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. 210, lii s. p. ISBN 978-80-248-2446-8 (brož.).

Doporučená literatura:

• Chmelař,M.-Rozman,J. Lékařská přístrojová technika. Skriptum. Brno, FE VUT 1982. • Chmelař,M.-Drastich,A. Lékařská přístrojová technika II. Skriptum. Brno, FE VUT 1984. • Chmelař,M. Lékařská přístrojová technika I. Skriptum. Brno, FE VUT 1995. • Rozman,J. Ultrazvuková technika v lékařství. Skriptum. Brno, FE VUT 1979. • PENHAKER, M.; TIEFENBACH, P.; KOBZA, F. Anglicko-český tématický slovník pro biomedicínské obory. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 63 s. p. ISBN 978-80-248-1589-3 (brož.). • TIEFENBACH, P.; PENHAKER, M.; KOBZA, F. Odborná terminologie pro biomedicínské obory. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 60 s. p. ISBN 978-80-248-1590-9 (brož.). • Vrána,M.-Netušil,M. Lékařská elektronika. Praha, Avicenum 1975. • Rozman,J.a kol. Technika v lékařské praxi. Praha, Scientia Medica. J • urek,F. Elektronika na koronární jednotce. • Rozman,J. Ultrazvuková technika v lékařství. Skriptum. Brno, FE VUT 1979. • Rozman,J. Lékařská přístrojová technika 3. Skriptum. Brno, FE VUT, 1992. • Rozman,J.a kol. Technika v lékařské praxi. Praha, Scientia Medic • Penhaker, M., Imramovský, M., Tiefenbach, P: Lékařské diagnostické přístroje učební texty, Ostrava: 2004. ISBN 80-248-0751-3 • Hrazdira, I.: Biofyzika, Praha, Aviceum, 1990 • Vrána, I.: Lékařská elektronika, Praha, Aviceum, 1995 • Ottová - Leitmannová, A.: Základy biofyziky, Bratislava, Alfa, 1993 • Šimurda J. Bioelektrické jevy I CERM Brno, 1995 • Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka Grada, Avicenum Praha, 1993 • Proser W. a kol. Experimentální metody biofyziky Academia Praha, 1989 • Bronzino J.D. et al.: The biomedical engineering handbook. CRC Press, Boca Raton, 1995. • Webster, John G.: Medical instrumentation : application and design, Hoboken (USA): Wiley, 1998. ISBN 0-71-15368-0 • Perez, R.: Design of medical electronic devices San Diego (USA): Academic press, 2002. ISBN 0-12-550711-9 • Carr, Joseph J., Brown, John M. Introduction to biomedical equipment technology 4th.Edition Upper Saddle River (USA): Prentice Hall, , 2001. ISBN 0-13-010492-2 • Dyro, J.F: Clinical Engineering Handbook, Academic Press ,August 27, 2004, ISBN: 012226570X • Svatoš J.:Biologické signály I, ČVUT 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Dva testy průběžné kontroly a referát, zkouška je kombinovaná, uznání zkoušky pouze při úspěšném absolvování všech jejích částí. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studentům je zápočet udělen podle stupně prokázaných znalostílékařské přístrojové techniky. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin. Zkouška je kombinovaná.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-2013 SSB Snímače a senzory v biomedicíně Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Dělení a základní typy lékařské přístrojové techniky. Členění lékařských oborů a vysvětlení jejich činnosti v nemocničních zařízeních. Požadavky na přístroje a normy. Biofyzikální základy záznamových vyšetřovacích a měřicích metod. 2.Popis, parametry a členění biologických signálů. Základní pojmy, impedanční projevy činnosti tkání, orgánů a jejich využití v diagnostice, napětí vytvářená činností různých orgánů. 3.Elektrické děje v živých organismech, Elektrické děje na buněčné membráně, vedení vzruchu v tkáních. 4.Biopotenciálové elektrody, oxidace, redukce a půl článkový potenciál, polarizace elektrod, materiály pro výrobu elektrod, elektrické vlastnosti elektrod, praktická realizace elektrod, artefakty a jejich potlačení. Zesilovače bioelektrických signálu, základní rozdělení zesilovačů, struktura zesilovače bioelektrických signálu, operační zesilovač, přístrojový zesilovač, izolační zesilovač. 5.Diagnostické zařízení pro aplikace kardiovaskulární - EKG. Teorie vzniku elektrokardiogramu elektrody a měření jejich vlastností, elektrokardiograf. 6.Interní obor - elektroterapie srdce, defibrilace, kardiostimulace. Základy krevního oběhu, tlakové snímače, neinvazívní a invazivní měření krevního tlaku, měření tepové frekvence, průtoku krve. 7.Interní obor – JIP - monitorovací systémy základních životních funkcí. Infuzní a hemodialyzační technika. 8.Diagnostické zařízení pro aplikace neurologické - požadavky na přístroje, základní parametry a způsoby činnosti EEG, EMG, EGG, doplňkové přístroje. 9.Gynekologie-porodnice - technika ultrazvuku, biologické účinky, kavitace, akustické proudění, tepelné účinky, fonokardiogram, fetální kardio-tokogram, 10.Kožní - vlastnosti laserového záření, základní typy laserů, působení laserových paprsků na biologickou tkáň, UV lampy. 11.Léčebné rehabilitace - přístroje pro rehabilitaci a fyzikální léčbu, iontoforéza, generátory funkcí, magnetoterapie, farmakoterapie. 12.Anesteziologicko-resuscitační obor - anesteziologické a resuscitační systémy, inkubátory. Obor TRN - dýchací systém. Řízení činnosti dýchacího systému. Funkce plic a její regulace v extrémních podmínkách. Analyzátory plynů. 13.Hygienicko - epidemiologická stanice - přístroje ergometrických pracovišť jako zvláštní forma monitorování, zátěžové stroje. 14.Chirurgické obory a traumatologie - přístroje pro chirurgické obory, speciální operační nástroje a přístroje. Technika nízkých teplot, kryochirurgie. Laboratorní cvičení: 1.Základní dělení a příklady katalogizace. Diagnostické, terapeutické a laboratorní přístroje, jejich základní rozdělení. Normy EU a americké a vztah k českým ISO normám, dělení zdravotnických pracovišť a jejich podílu na péči o pacienta, dělení a schéma nemocnice a technologických pracovišť) 2.Demonstrace vlivu vlastností elektrod na záznam biosignálů. polarizace, artefakty, impedanční závislost 3.Měření EKG signálu a tepové frekvence. Záznam kompletního 12-ti svodového EKG,zpracování klasického papírového záznamu EKG (odečtení parametrů), Zadání samostatných úloh - referátů. 4.Snímání a záznam elektrických signálů. EEG, EOG. 5.Měření teploty ušní radiační teploměr, rtuťový teploměr, digitální. Měření tělesné teploty pomocí termistorové sondy. 6.Měření krevního tlaku, invazivním a neinvazivní měření. Pacientský monitor kontinuální měření neinvazivního tlaku, trendy. 7.Měření pletysmografie, oximetrie. typy senzorů a způsobů a principy měření, monitor pacientský. 8.Monitorovací systémy - EKG, dechu, tlaku krve, průtoku krve, teploty, ergometry. 9.Technika ultrazvuku pro zobrazení tkání, fonokardiogram, fetální kardiotokogram simulace činnosti plodu a měření. 10.Měření funkce a kapacit plic a změn klidové plicní ventilace na vybrané vnější podněty. Analyzátory plynu, analyzátor kyslíku. 11.Přístroje pro rehabilitaci a fyzikální léčbu, iontoforéza, generátory funkcí, magnetoterapie, farmakoterapie. 12.Měření termo dilučního výdeje katétrem. Přednesení odborných referátů. 13.Práce s testerem bezpečnosti zdravotnických elektrických přístrojů a EKG testerem. 14.Operační nástroje a přístroje, endoskopy, elektro koagulátor, laserový nůž, a doplňující přístroje pro chirurgické obory.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Studentům je zápočet udělen podle stupně prokázaných znalostílékařské přístrojové techniky. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin. Zkouška je kombinovaná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní