450-2067/02 – Lékařská přístrojová technika 1 (LPT 1)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat základní informace o lékařských přístrojích podle klinických oborů. Jedná se o obory interní, chirurgické a společných vyšetřovacích a léčebných složek. Předmět zapadá svou náplní do mezioborového bakalářského oboru se zaměřením na specialistu pro zdravotnická zařízení. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínského technika.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Student se v předmětu seznámí s principem a použitím lékařské přístrojové techniky a to jak pro diagnostiku, terapii, laboratorní a speciální zdravotnickou techniku. Předmět zapadá svou náplní do mezioborového bakalářského oboru se zaměřením na specialistu pro zdravotnická zařízení. Tento předmět se zabývá obšírněji problematikou diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů, laboratorními zařízeními a speciální zdravotnickou technikou. Postupně jsou probírány principy, schémata, technická řešení přístrojů, funkce a způsob používání této techniky podle klinických oborů. Přitom je zdůrazňována specifická úloha zdravotnických přístrojů z hlediska jejich uplatnění. Velký důraz je přitom kladen na cvičení, ve kterých studenti vyzkouší daná zařízení a následně navštěvují klinická pracovitě, kde se tyto přístroje používají. Zde se prakticky seznamují s obsluhou a klinickým vyšetřením na těchto zařízeních.

Povinná literatura:

• PENHAKER, M.; AUGUSTYNEK, M. Zdravotnické elektrické přístroje 1. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 411 s. p. ISBN 978-80-248-3107-7 (brož.). • PENHAKER, M.; AUGUSTYNEK, M. Zdravotnické elektrické přístroje 2. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 310 s. p. ISBN 978-80-248-3108-4 (brož.). • AUGUSTYNEK, M.; ADAMEC, O.; PENHAKER, M. Přístrojová zdravotnická technika I. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. 152, lii s. p. ISBN 978-80-248-2364-5 (brož.). • AUGUSTYNEK, M.; ADAMEC, O.; Černý, M.; PENHAKER, M. Přístrojová zdravotnická technika 2. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. 210, lii s. p. ISBN 978-80-248-2446-8 (brož.).

Doporučená literatura:

• Chmelař,M.-Rozman,J. Lékařská přístrojová technika. Skriptum. Brno, FE VUT 1982. • Chmelař,M.-Drastich,A. Lékařská přístrojová technika II. Skriptum. Brno, FE VUT 1984. • Chmelař,M. Lékařská přístrojová technika I. Skriptum. Brno, FE VUT 1995. • Rozman,J. Ultrazvuková technika v lékařství. Skriptum. Brno, FE VUT 1979. • PENHAKER, M.; TIEFENBACH, P.; KOBZA, F. Anglicko-český tématický slovník pro biomedicínské obory. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 63 s. p. ISBN 978-80-248-1589-3 (brož.). • TIEFENBACH, P.; PENHAKER, M.; KOBZA, F. Odborná terminologie pro biomedicínské obory. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 60 s. p. ISBN 978-80-248-1590-9 (brož.). • Vrána,M.-Netušil,M. Lékařská elektronika. Praha, Avicenum 1975. • Rozman,J.a kol. Technika v lékařské praxi. Praha, Scientia Medica. J • urek,F. Elektronika na koronární jednotce. • Rozman,J. Ultrazvuková technika v lékařství. Skriptum. Brno, FE VUT 1979. • Rozman,J. Lékařská přístrojová technika 3. Skriptum. Brno, FE VUT, 1992. • Rozman,J.a kol. Technika v lékařské praxi. Praha, Scientia Medic • Penhaker, M., Imramovský, M., Tiefenbach, P: Lékařské diagnostické přístroje učební texty, Ostrava: 2004. ISBN 80-248-0751-3 • Hrazdira, I.: Biofyzika, Praha, Aviceum, 1990 • Vrána, I.: Lékařská elektronika, Praha, Aviceum, 1995 • Ottová - Leitmannová, A.: Základy biofyziky, Bratislava, Alfa, 1993 • Šimurda J. Bioelektrické jevy I CERM Brno, 1995 • Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka Grada, Avicenum Praha, 1993 • Proser W. a kol. Experimentální metody biofyziky Academia Praha, 1989 • Bronzino J.D. et al.: The biomedical engineering handbook. CRC Press, Boca Raton, 1995. • Webster, John G.: Medical instrumentation : application and design, Hoboken (USA): Wiley, 1998. ISBN 0-71-15368-0 • Perez, R.: Design of medical electronic devices San Diego (USA): Academic press, 2002. ISBN 0-12-550711-9 • Carr, Joseph J., Brown, John M. Introduction to biomedical equipment technology 4th.Edition Upper Saddle River (USA): Prentice Hall, , 2001. ISBN 0-13-010492-2 • Dyro, J.F: Clinical Engineering Handbook, Academic Press ,August 27, 2004, ISBN: 012226570X • Svatoš J.:Biologické signály I, ČVUT 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Dva testy průběžné kontroly a referát, zkouška je kombinovaná, uznání zkoušky pouze při úspěšném absolvování všech jejích částí. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studentům je zápočet udělen podle stupně prokázaných znalostílékařské přístrojové techniky. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin. Zkouška je kombinovaná.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-2013 SSB Snímače a senzory v biomedicíně Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Dělení a základní typy lékařské přístrojové techniky. Členění lékařských oborů a vysvětlení jejich činnosti v nemocničních zařízeních. Požadavky na přístroje a normy. Biofyzikální základy záznamových vyšetřovacích a měřicích metod. 2.Popis, parametry a členění biologických signálů. Základní pojmy, impedanční projevy činnosti tkání, orgánů a jejich využití v diagnostice, napětí vytvářená činností různých orgánů. 3.Elektrické děje v živých organismech, Elektrické děje na buněčné membráně, vedení vzruchu v tkáních. 4.Biopotenciálové elektrody, oxidace, redukce a půl článkový potenciál, polarizace elektrod, materiály pro výrobu elektrod, elektrické vlastnosti elektrod, praktická realizace elektrod, artefakty a jejich potlačení. Zesilovače bioelektrických signálu, základní rozdělení zesilovačů, struktura zesilovače bioelektrických signálu, operační zesilovač, přístrojový zesilovač, izolační zesilovač. 5.Diagnostické zařízení pro aplikace kardiovaskulární - EKG. Teorie vzniku elektrokardiogramu elektrody a měření jejich vlastností, elektrokardiograf. 6.Interní obor - elektroterapie srdce, defibrilace, kardiostimulace. Základy krevního oběhu, tlakové snímače, neinvazívní a invazivní měření krevního tlaku, měření tepové frekvence, průtoku krve. 7.Interní obor – JIP - monitorovací systémy základních životních funkcí. Infuzní a hemodialyzační technika. 8.Diagnostické zařízení pro aplikace neurologické - požadavky na přístroje, základní parametry a způsoby činnosti EEG, EMG, EGG, doplňkové přístroje. 9.Gynekologie-porodnice - technika ultrazvuku, biologické účinky, kavitace, akustické proudění, tepelné účinky, fonokardiogram, fetální kardio-tokogram, 10.Kožní - vlastnosti laserového záření, základní typy laserů, působení laserových paprsků na biologickou tkáň, UV lampy. 11.Léčebné rehabilitace - přístroje pro rehabilitaci a fyzikální léčbu, iontoforéza, generátory funkcí, magnetoterapie, farmakoterapie. 12.Anesteziologicko-resuscitační obor - anesteziologické a resuscitační systémy, inkubátory. Obor TRN - dýchací systém. Řízení činnosti dýchacího systému. Funkce plic a její regulace v extrémních podmínkách. Analyzátory plynů. 13.Hygienicko - epidemiologická stanice - přístroje ergometrických pracovišť jako zvláštní forma monitorování, zátěžové stroje. 14.Chirurgické obory a traumatologie - přístroje pro chirurgické obory, speciální operační nástroje a přístroje. Technika nízkých teplot, kryochirurgie. Laboratorní cvičení: 1.Základní dělení a příklady katalogizace. Diagnostické, terapeutické a laboratorní přístroje, jejich základní rozdělení. Normy EU a americké a vztah k českým ISO normám, dělení zdravotnických pracovišť a jejich podílu na péči o pacienta, dělení a schéma nemocnice a technologických pracovišť) 2.Demonstrace vlivu vlastností elektrod na záznam biosignálů. polarizace, artefakty, impedanční závislost 3.Měření EKG signálu a tepové frekvence. Záznam kompletního 12-ti svodového EKG,zpracování klasického papírového záznamu EKG (odečtení parametrů), Zadání samostatných úloh - referátů. 4.Snímání a záznam elektrických signálů. EEG, EOG. 5.Měření teploty ušní radiační teploměr, rtuťový teploměr, digitální. Měření tělesné teploty pomocí termistorové sondy. 6.Měření krevního tlaku, invazivním a neinvazivní měření. Pacientský monitor kontinuální měření neinvazivního tlaku, trendy. 7.Měření pletysmografie, oximetrie. typy senzorů a způsobů a principy měření, monitor pacientský. 8.Monitorovací systémy - EKG, dechu, tlaku krve, průtoku krve, teploty, ergometry. 9.Technika ultrazvuku pro zobrazení tkání, fonokardiogram, fetální kardiotokogram simulace činnosti plodu a měření. 10.Měření funkce a kapacit plic a změn klidové plicní ventilace na vybrané vnější podněty. Analyzátory plynu, analyzátor kyslíku. 11.Přístroje pro rehabilitaci a fyzikální léčbu, iontoforéza, generátory funkcí, magnetoterapie, farmakoterapie. 12.Měření termo dilučního výdeje katétrem. Přednesení odborných referátů. 13.Práce s testerem bezpečnosti zdravotnických elektrických přístrojů a EKG testerem. 14.Operační nástroje a přístroje, endoskopy, elektro koagulátor, laserový nůž, a doplňující přístroje pro chirurgické obory.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti: Studentům je zápočet udělen podle stupně prokázaných znalostílékařské přístrojové techniky. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin. Zkouška je kombinovaná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie AT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie AT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie AT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku