450-2075/01 – Základy veřejného zdravotnictví a nemocniční informační systémy (ZVZaNIS)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. David Oczka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Oczka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
JUR51 MUDr. František Jurek
OCZ0005 Ing. David Oczka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači budou znát základní pojmy, teorie a determinanty zdraví a postavení veřejného zdravotnictví v kontextu české zdravotní politiky, budou schopni porovnat vývoj zdravotního stavu obyvatel ČR s jinými zeměmi a v historickém kontextu, budou umět rozpoznat a pochopit základní ekonomické problémy ve zdravotnictví, budou schopni definovat zaměření a hlavní zdravotnické programy WHO a jejich realizaci v rámci ČR, budou seznámeni se zdravotnickými systémy a vztahy uvnitř systému včetně vstupů a výstupů, a to jak v ČR, tak v zahraničí, budou schopni určit indikátory a parametry kvality zdravotní péče, budou znát základní principy a složky komunitní péče a zdravotně sociální péče o specifické skupiny obyvatelstva. V neposlední řadě budou seznámeni s principy zdravotního pojištění zejména v Evropě a se složitou problematikou financování zdravotní péče a pořizování investic. Posluchači se seznámí se základními procesy v nemocničním zařízení pomocí cvičení na nemocničním informačním systému. Seznámit studenty s NIS prakticky. Studenti se naučí díky práci s instalací NIS obsahující testovací data pracovat se systémem jak z pohledu uživatele s různými právy, tak z pohledu správce systému s nižší pravomocí. Studenti získají znalosti o základu databázových prostředků a dále se seznámí s jednotlivými moduly NIS. Studenti budou obeznámeni metodami a možnostmi využití expertních systému ve zdravotnictví.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Ve čtrnácti lekcích se studenti seznámí se základy a obsahem oboru veřejné zdravotnictví. Blíže poznají zdravotnický systém, jeho strukturu a řídící procesy na více úrovních. Cvičení předmětu jsou zaměřeny na podporu poskytované zdravotní péče IT/ICT technologiemi. Témata oboru veřejné zdravotnictví se prolínají se základy oboru biomedicínská informatika. Teoretická část předmětu poskytne základní a přitom široké informace o zdravotnictví a medicíně se zvláštním zaměřením na místo, úlohu a bezpečnost použití pestrého spektra zdravotnických prostředků při poskytování zdravotní péče. Veřejné zdravotnictví vychází z předpokladu, že zdravotnictví je systém zaměřený nejen na podporu a trvalé zvyšování kvality zdraví, ale také na zajištění dostupnosti péče o zdraví v populaci. Kvalita zdravotnického systému je významnou veřejnou prioritou, jeho výstup je veřejným statkem s vysokou humánní hodnotou, kterou lze měřit a trvale zlepšovat. Společnými obsahovými prvky výuky jsou informace o významu a cílech, zaměření, struktuře, funkci, kompetenci a odpovědnosti jednotlivých složek zdravotnického systému, jeho organizačních soustav s legislativním zaměřením na podporu medicíny i výkon zdravotních služeb různých druhů a forem, včetně komunitní péče a zdravotně sociální péče o vybrané skupiny obyvatelstva. Veřejné zdravotnictví staví na předpokladu, že ke správné a bezpečné funkci jakékoliv zdravotnické soustavy, včetně vlastního poskytování péče, jsou pro všechna zdravotnická povolání, včetně technických, nezbytné znalosti o zdravotnickém systému, typech a strukturách zdravotnických zařízení, zdravotnickém prostředí, modelech a metodách řízení, personálním obsazení zdravotnických pracovišť, ekonomii včetně sestavování investičních plánů, obecné a zdravotnické legislativě a znalostech o řadě dalších souvisejících oblastí, kam patří také výuka, vývoj, výroba, nákup, správné používání, správa i likvidace zdravotnických prostředků. Výuka se věnuje kromě teorie a praxe biomedicíny, také metodám a poznatkům věd o řízení, legislativě zaměřené na zdravotnictví, využití medicínské informatiky zejména v nemocničním informačním systému s podporou elektronické zdravotnické dokumentace včetně její ochrany, zdravotnické ekonomii i sociální psychologii. Výuka je podrobněji zaměřena na vnitřní strukturu, procesy, vstupy a výstupy nemocnice, jako příklad nejsložitějšího poskytovatele zdravotnických služeb, na její technický rozvoj a investiční činnosti, se zřetelem na vnitřní vybavení a bezpečnost zdravotnických prostor – jejich rozdělení podle řady pohledů, na nutnou spolupráci techniků a všech zdravotníků zajišťujících a garantujících bezpečné poskytování zdravotní péče.

Povinná literatura:

JUREK, František. Veřejné zdravotnictví pro klinickou praxi. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3099-5. Přednášky k předmětu dostupné na moodle VŠB TUO (lms.vsb.cz) SUH, Sang C., Varadraj P. GURUPUR a Murat TANIK, ed. Biomedical engineering: health care systems, technology and techniques. New York: Springer, c2011. ISBN 978-1-4614-0115-5.

Doporučená literatura:

JAROŠOVÁ, Darja. Veřejné zdravotnictví. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-248-1285-4. BERGER, Josef. Informatika v klinické praxi pro lékaře a klinické biology. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85623-78-1. KASAL, Pavel a Štěpán SVAČINA. Lékařská informatika. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-594-9. ZVÁROVÁ, Jana. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0609-7. GLADKIJ, Ivan. Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví. 2., nezměn. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0176-2. ZAVÁZALOVÁ, Helena. Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2002. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0467-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Praktická cvičení s NIS realizovaná v průběhu semestru ve cvičeních zakončené testem ověřujícím praktické dovednosti. Praktická cvičení s relačními databázemi v průběhu semestru ve cvičeních zakončené testem ověřujícím praktické dovednosti. Závěrečný test znalostí z přednášek. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Definice a obsah předmětu veřejného zdravotnictví. Medicína a zdravotnictví. Veřejné zdraví. Public Health a New Public Health. Determinanty zdraví. Potenciál zdraví a jeho chování v populaci. 2. Člověk jako bio-psycho-sociální jednotka populace. Vliv chování člověka na jeho vlastní zdraví, na životní prostředí a na potenciál zdraví populace. Jeho individualita a paradigma. Rodina, dětství, škola, vzory. Sociální gradient v populaci, ohrožené skupiny. Trendy zdravotního stavu české populace. 3. Poznávání, podpora a ochrana veřejného zdraví, prevence nozokomiálních nákaz. Základy epidemiologie. Populační a intervenční klinické studie. Vědecký přístup versus pavědy. Kvalita života, QALY, DALY. Sociální a zdravotní pojištění v České republice, Evropě a Spojených státech amerických. 4. Etika a morálka. Etický kodex. Rizika etického selhání na národní, kolektivní i osobní úrovni. Selhání etiky ve vědě a farmakologii. Léky originální a generické, potravinové doplňky. 5. Organizace a řízení poskytování zdravotní péče. Zdravotnický systém a jeho výkonný zdravotnický segment, jejich struktura a vztahy. Metodické a hospodářské řízení ve zdravotnickém systému. Medicínská účinnost, hospodárnost a kvalita zdravotnického systému. HTA. 6. Zdravotní politika, její obsah na nadnárodní, národní a lokální úrovni. SZO, UNICEF. Stát a jeho vyšší územně správní celky. Státní správa a zdravotnictví. Veřejný a soukromý zdravotnický sektor. 7. Zdravotnické právo. Hierarchie právních předpisů, zákonodárná iniciativa. Vybrané právní předpisy - Základní listina práv a svobod, Veřejné zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovny, zřízení poskytovatelů zdravotních služeb, financování zdravotní péče, zdravotnická povolání, zdravotnické prostředky, správa majetku. Význam norem ve zdravotnictví (EN ČSN). 8. Organizační struktura a řízení poskytovatelů zdravotních služeb. Modely řízení. Management, personalistika, ekonomika, provozní činnosti. Vnitřní právní předpisy (řády, směrnice, příkazy). Kvalita řízení poskytovatele zdravotních služeb. Místo, úloha a význam biomedicínského inženýrství v nemocnici. 9. Řízení kvality (jakosti). QI/QA, TQM, certifikace procesů, akreditace pracovišť. Klinické doporučené postupy a standardy ošetřovatelské péče. Ochrana před ionizujícím zářením. Rizika a nežádoucí události ve zdravotnictví. 10. Zdravotnické prostředky a jejich správa. Pořízení, bezpečné používání, servis a likvidace zdravotnických prostředků. Jejich druhy a bezpečnostní třídy. 11. Vyhrazená technická zařízení ve zdravotnictví. Specifická technická rizika a nežádoucí příhody ve zdravotnictví. Hazard mikrošoku. Nemocniční prostory, jejich vybavení a klasifikace. Pacientské prostředí. Legislativa. 12. Poskytování zdravotní péče. Soustavy poskytovatelů zdravotních služeb. Druhy a formy zdravotní péče. Kvalita zdravotní péče. Legislativa. 13. Zdravotnická informatika. Data a informace, jejich standardizace a sdílení. Zdravotnické informační systémy, NIS a jeho subsystémy. Zdravotnická dokumentace - její klasická (papírová) a elektronická podoba. Identifikace pacienta. Ochrana citlivých dat a informací ve zdravotnictví. Kvalifikovaný certifikát, časové razítko, GDPR. 14. Zajištění zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích. Centrum tísňového volání, spolupráce záchranných složek vyššího územně správního celku. Traumatologický a evakuační plán nemocnice. Základy poskytování 1. pomoci. Laboratorní cvičení 1. Úvod do praktických cvičení v nemocničních informačních systémech. 2. Přístupová práva v nemocničních informačních systémech. 3. Evidence a virtuální pohyb pacienta v nemocničních informačních systémech. 4. Systém žádanek v nemocničních informačních systémech. 5. Praktika s nemocničními informačními systémy. 6. Databázové procesy v nemocničních informačních systémech. 7. Praktický test z nemocničních informačních systémů. 8. Úvod do relačních databází. 9. Datové typy a relace v SQL databázích. 10. Struktura základních SQL dotazů. 11. Struktura pokročilých SQL dotazů. 12. Návrh databáze a její popis pomocí UML diagramů. 13. Praktika s databázemi typu SQL. 14. Praktický test z databázových systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemka Písemka 40  20 2
        Test praktických dovedností práce s NIS Laboratorní práce 30  15 2
        Test praktických dovedností práce s databázovými systémy Laboratorní práce 30  15 2
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních a to minimálně v 80% lekcí.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na cvičeních a to minimálně v 80% lekcí.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní