450-2083/01 – Tvorba technické a odborné dokumentace (TTOD)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. David Oczka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Oczka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR0420 Ing. Daniel Barvík, Ph.D.
OCZ0005 Ing. David Oczka, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je ucelená příprava studentů při tvorbě technické a odborné dokumentace s využitím nástrojů MS Office. Jedná se o základ pro odborné předměty a umožní pochopení popisu strojních součástech a jednoduchých sestav, elektrotechnických a strojních výkresů. Souhrnně je výuka směřována na tvorbu odborné a textové dokumentace jako ucelené odborné zprávy podle norem.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s podstatnými základy technické a odborné dokumentace a způsob jejich použití při tvorbě odborných textových sdělení. Tvorba odborných textových sdělení zahrnuje výkresy součástí a sestavení, schémata v elektrotechnice, dokumentace a podklady pro výrobu desek plošných spojů včetně textové části. Prakticky se absolventi seznámí s kreslením technických výkresů, elektrotechnických schémat a dalších objektů. Vysvětlení tvorby technické dokumentace je presentováno v souladu s normalizací dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Smysl a tvorba technické dokumentace je ukázána a procvičována prakticky na ucelených textových dokumentech, které obsahují technická a elektrotechnická schémata, vývojové diagramy, schémata, grafy, tabulky, poznámky a jejich koncipování do celků včetně vkládání odkazů na literaturu a na záložky v textu. Vysvětluje se zde rovněž tvorba literárních odkazů a jejich použití podle platných norem. Studenti se rovněž seznámí a presentací vytvořených odborných textových sdělení. Procvičování dovedností je směřováno na počítačovou podporu pro tvorbu dokumentace s využitím MS Office.

Povinná literatura:

DRASTÍK, František. Tvorba technické dokumentace. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-80-01-05058-3. ŠŤASTNÝ, Jiří a Boleslav TŘEŠTÍK. Manuál technické dokumentace. 6., přeprac. vyd. České Budějovice: Česká matice technická v nakl. Kopp, 2009. Česká matice technická (Kopp). ISBN 978-80-7232-352-4. KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. ISBN 80-248-0514-6. SATINSKÝ, Alexej. Lexikon elektrotechnika: elektrotechnické značky. Havířov: Iris, c2004. ISBN 80-903540-2-5. SLANAŘ, Václav. Technické kreslení. 2. upr. a dopl. vyd. Písek: J & M, 1999. Učebnice technického kreslení. ISBN 80-86154-16-5. DRASTÍK, František. Technické kreslení podle mezinárodních norem I.: pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. Ostrava: Montanex, 1998. ISBN 80-7225-013-2. TOMAN, Josef. Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem. Ostrava: Montanex, 1995. ISBN 80-85780-27-5. POLÁČEK, Dušan. Technické kreslení podle mezinárodních norem: pravidla tvorby výkresů a schémat v elektronice. Praha: Montanex, 1995. ISBN 80-85780-28-3. ČERVENKA, Petr a Richard VELIČKA. Základy použití počítačů pro BMT[online]. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2007 [cit. 2017-11-25]. ISBN 978-80-248-1287-8. HLAVÁČ, Vladimír, Růžena PETROVÁ a Bohumil ŠULC. Základy použití počítačů: počítačem podporované zpracování dokumentů [online]. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003 [cit. 2017-11-25]. ISBN 80-01-02796-1. ŠULC, Bohumil, Vladimír HLAVÁČ a Růžena PETROVÁ. Základy použití počítačů: počítačem podporované zpracování technických dokumentů [online]. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999 [cit. 2017-11-25]. ISBN 80-01-02033-9. FARANA, Radim. Doporučení pro psaní odborných textů z oblasti automatizace a informatiky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1925-9. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory: ČSN 01 6910. Praha: Český normalizační institut, 1997. ČSN, 01 6910. NOVÁK, František a Ivana LINKEOVÁ. Technical documentation. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-03040-7. KŘIVÝ, Jaroslav a Jaroslav POSPÍCHAL. Fundamentals of design: technical drawing and dimensioning. Praha: České vysoké učení technické, 1997. ISBN 80-01-01600-5.

Doporučená literatura:

SLAVATA, Petr. AutoCAD: verze 2004 česká : tvorba 2D technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2003. ISBN 80-7232-211-7 BILÍK, Petr. Základy použití počítačů [online]. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1995 [cit. 2017-11-25]. ISBN 80-7078-283-8. BROŽA, Petr. Bible Microsoft Office 2007. Brno: Extra Publishing, 2007. Bestseller (Extra Publishing). PECINOVSKÝ, Josef. Microsoft Office 2013: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-4102-1. KUBÁLEK, Tomáš, Markéta KUBÁLKOVÁ a Ivana TOPOLOVÁ. Microsoft Office 365: systém sjednocené komunikace. Brno: Tribun EU, 2012. Manažerská informatika. ISBN 978-80-263-0245-2. Úprava písemností zpracovaných na PC podle platných norem. Praha: Dashöfer, 2008. ISSN 1803-5531. KULDOVÁ, Olga. Normalizovaná úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editorem: komentovaná norma s ukázkami. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-656-5. PUSTKA, Zdeněk. Základy konstruování: (tvorba technické dokumentace). Vyd. 3. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-270-8. Elektrotechnická dokumentace podle ČSN a mezinárodních norem: (schémata, značky, automatizované kreslení, databanky). Plzeň: Dům techniky ČSVTS, 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: dva testy průběžné kontroly a referát. Podmínky udělení zápočtu: dva testy průběžné kontroly max. po 20 bodech a zpracování odborného referátu - max. 60 bodů. Celkem max. 100 bodů, min. 51 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: dva testy průběžné kontroly a referát. Podmínky udělení zápočtu: dva testy průběžné kontroly max. po 20 bodech a zpracování odborného referátu - max. 60 bodů. Celkem max. 100 bodů, min. 51 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do organizace nemocnice, postavení zaměstnanců a jejich úloha v systému. Struktura nemocničních pracovišť a jejich hierarchie. Cíle a způsoby vzdělávání a verifikace studia. Vztah vzdělávání z pohledu zákonů, legislativy a odborné dokumentace. 2. Technická dokumentace jako nástroj pro komunikaci odborné veřejnosti. Sdělení poznatků a zkušeností a jejich smysl a cíle. Třídění a druhy dokumentů, normalizace (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Význam grafické a textové informace. 3. Publikace sdělení nebo technické zprávy, typy dokumentů, struktura obsahu. Publikace v knize, časopise, sborníku. Podstata ochrany duševního vlastnictví a jeho dokumentace. Přehled třídění a katalogizace. Autorský zákon a výběr z norem pro tvorbu textové dokumentace. 4. Grafické editory a tvorba obrazové dokumentace. Volba šablony dokumentu, práce s obrazci, kreslení elektrotechnických, strojírenských výkresů a schématických obrazců. Tvorba vývojových a kontingenčních diagramů. Práce s obrazci a jejich editace, vrstvy a jejich využití, vkládání obrázků a jejich popis. Grafické výstupy pro tisk a využití export funkcí 5. Tabulkové procesory. Základní prostředí tabulkového procesoru tvorba tabulek, zadávání matematických výrazů, adresování buněk, tvorba a popis grafu. 6. Textové editory – styl a šablona dokumentu, formáty, písma, odstavce a stránky. Práce se styly textu. Vkládání a číslování obrázků, tabulek, grafů a rovnic. Tvorba křížových odkazů, citace literatury. Tvorba oddílů textového dokumentu a jejich využití. Tvorba obsahu a automatických seznamů. 7. Databáze knih, časopisů a vědeckých sdělení. Smysl, princip organizace a publikace. Způsob vyhledávání informace a tvorba citačních odkazů dle norem. Citační software a vyklání odkazů na citace. 8. Tvorba výkresů a obrazové dokumentace s využitím grafických programů textových editorů. Tvorba osnovy, využití formátování a stylů, vkládání grafické a tabulkové dokumentace. Vkládání odkazů, propojení a záložek. Způsob soupisu literatury a jejího citování v textu 9. Prezentace technické dokumentace a odborného sdělení v prostředí MS Power Point. Práce se šablonou. Obvyklé způsoby tvorby presentace. Animace, vkládání obrázků, tabulek, grafů a videí. Export presentace. 10. Úvod do technického kreslení a tvorba technického výkresu formát technického výkresu. Normalizace v technickém kreslení a způsoby technického zobrazování, významu normalizace, použití měřítka a druhy čar. Technické písmo od ruky i podle šablony. Průměty na tři kolmé průmětny pro jednoduchá a složená tělesa. Použití řezů a průřezů, průniky těles. 11. Kótování a tolerance rozměrů, tvaru a polohy, jakost povrchu a typ materiálu. Kótování pro geometrické a konstrukční prvky a jejich součásti, stanovení povolené úchylky rozměrů, tvaru a polohy. Stanovení a předpis jakost a úpravu povrchu součástí. 12. Výkresy strojních součástí a spojů a jejich tvorba a čtení. Způsoby značení mechanických spojů. Kreslení výkresu součástí a jednoduchých sestav. 13. Elektrotechnická dokumentace tvorba elektrotechnických schémat a jejich čtení. Přehledová schémata, obvodová schémata, zapojovací schémata vnitřních spojů, liniové schémata, situační schéma. 14. Elektrotechnická dokumentace tvorba elektrotechnických schémat. Základní typy schémat, značky schématické a blokové, obrazce a spoje. Značení vodičů a svorek. Počítačová cvičení: 1. Tvorba a práce s grafickým editorem - kreslení čar, obrazců a zadaných schémat a obrazců, tvorba skupin prvků, editace obrazců, výplně, operace s obrazci, čáry vkládání obrázků. 2. Kreslení vývojových diagramů a kontingenčních obrazců. 3. Vytvoření výkresu, editace razítka, měřítko, pravítko, kreslení jednoduchých strojních výkresů, kótování. 4. Práce s obrazci a jejich editace, vrstvy a jejich využití, vkládání obrázků a jejich popis. Grafické výstupy pro tisk a využití funkcí pro export. 5. Práce s tabulkovým editorem MS Excel tvorba tabulek, vkládání vzorců operace s buňkami, Tvorba grafů, popisy grafů, Nastavení tisku. 6. Práce s textovým editorem MS Word - styl a šablona dokumentu, formáty, písma, odstavce a stránky, vkládání a číslování obrázků, tabulek, grafů a rovnic, tvorba oddílů, automatické seznamy. 7. Práce s textovým editorem MS Word - vkládání grafické a tabulkové dokumentace. Vkládání odkazů, propojení a záložek. Tvorba seznamu literatury a jejího citování v textu. 8. Vyhledávání odborných technických sdělení, ukládání do databáze a tvorba citačních seznamů. Propojení citačních editorů s MS Word. 9. Realizace odborného sdělení v prostředí MS PowerPoint. Šablony a jejich editace, Vkládání obrázků, textů, tabulek a grafů. 10. Kreslení výkresů - Použití měřítka a druhy čar. Technické písmo od ruky i podle šablony. Průměty na tři kolmé průmětny pro jednoduchá a složená tělesa. Použití řezů a průřezů, průniky těles. 11. Použití kótování pro geometrické a konstrukční prvky a jejich součásti, stanovení povolené úchylky rozměrů, tvaru a polohy. 12. Kreslení výkresu součástí a jednoduchých sestav. 13. Kreslení a tvorba elektrotechnických schémat. 14. Kreslení a nácvik pro značky schématické a blokové, obrazce a spoje, značení vodičů a svorek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Odborný referát s praktickými úkoly Semestrální projekt 60  30 1
        1. Průběžný test Písemka 20  10 2
        2. Průběžný test Písemka 20  10 2
Rozsah povinné účasti: Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní