450-2100/01 – Základy psychologie a psychopatologie (ZO)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuPhDr. Radka Kozáková, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Radka Kozáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUZ0024 PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
KOZ0251 PhDr. Radka Kozáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0
kombinovaná Zápočet 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student definuje základní psychologické pojmy. Student zná základní charakteristiku komunikačního procesu, komunikačních technik. Student zná základy psychopatologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět základy psychologie a psychopatologie je koncipován jako teoreticko-praktický předmět. Zabývá se psychologií jako vědou a řeší problematiku definování základních psychologických pojmů. Poskytuje teoretické znalosti základních psychologických postupů při komunikaci s pacienty s různým druhem a stupněm zdravotního postižení a jeho příbuznými. Prohlubuje poznatky, které jsou důležité pro profesionální zvládání náročných situací v péči o individuální potřeby nemocných, handicapovaných a umírajících a zachování rovnováhy samotného poskytovatele péče a pomoci.

Povinná literatura:

Křivohlavý, J. Psychologie nemoci.. Praha: Grada, 2002. Křivohlavý, J. Psychologie zdraví. Praha : Portál - 3. vyd., 2009. Zacharová, E. Úvod do studia zdravotnické psychologie.. Ostrava:OU, 2005. ŠPATENKOVÁ. Základní otázky komunikace - nejen pro sestry. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-599-4. Dušek, K., Večeřová-Procházková, A. Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha : Grada, 2010.

Doporučená literatura:

HEWSTONE, M., STROEBE, W. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2013. Cakirpaloglu, J. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012. POTTER, P. A., PERRY, A. G. Fundamentals of Nursing. 6th ed. St. Louis: Mosby, 2005. 1728 s. ISBN 0-323-02586-2. MURRAY, H. A., MCADAMS, D. Explorations in personality. 7th ed. Oxford University Press, 2007. 816 s. ISBN 019530506X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Samostudium zadané literatury a dalších aktuálních zdrojů. • Zpracovat seminární práci v rozsahu 5 normostran • Písemná zápočtový test – kritérium 70 % bodů • Povinná účast na všech výukových lekcích.

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Psychologie - její postavení, vymezení, předmět, úkoly v současné společnosti. 2. Psychologické metody. 3. Osobnost a její struktura. 4. Psychické procesy, stavy a vlastnosti osobnosti. 5. Bio-psycho-sociální potřeby člověka. 6. Význam sociální opory ve zdraví a nemoci. 7. Vybrané aspekty vývojové psychologie. Psychologie dětství, dospívání, dospělosti a stáří. 8. Vybrané aspekty sociální psychologie. Zvláštnosti sociální komunikace ve zdravotnickém a sociálním zařízení. 9. Náročné psychické situace - stres, frustrace, deprivace, konflikt. 10. Komunikace úvod do problematiky. Verbální, neverbální a terapeutická komunikace. 11. Komunikace - úvod do problematiky, vymezení základních pojmů. Komunikační modely. 12. – 13. Verbální komunikace. Rozhovor - formální a obsahová stránka rozhovoru. Otázky (typy otázek, efektivní datování). Dialog jako nejvyšší forma osobního rozhovoru. Specifika verbální komunikace sestry s pacientem. Paralingvistické znaky. Neverbální komunikace - mimika, proxemika, haptika, posturika, kinezika, komunikace gesty, řeč očí a pohledů, paralingvistika, sdělování úpravou zevnějšku. 14. - 15. Komunikace s vybranými skupinami pacientů. Komunikace se seniory. Komunikace s pacienty s demencí. 16. Alternativní a augmentativní komunikace. Komunikace s agresivním pacientem. 17. Komunikace s umírajícím pacientem a jeho příbuznými, komunikace s pozůstalými. 18. Komunikace s handicapovanými pacienty - specifika komunikace s pacienty se zrakovým postižením, komunikace s pacienty se sluchovým postižením, komunikace s hluchoslepými pacienty, komunikace s pacienty s vadou řeči. 19. Klasifikace duševních poruch. Biologicky zaměřená léčba v psychiatrii - farmakologická a nefarmakologická léčba. Psycho-sociálně zaměřená léčba v psychiatrii - psychoterapie apod. 20.- 28. Úvod do psychopatologie (Vědomí a jeho poruchy. Vnímání a jeho poruchy. Emoce a jejich poruchy. Myšlení a jeho poruchy. Pozornost a její poruchy. Paměť a její poruchy. Intelekt a jeho poruchy. Pudy a jejich poruchy. Vůle a její poruchy. Spánek a jeho poruchy).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na všech výukových lekcích

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.